Investerare

Pressmeddelanden

Peckas Naturodlingar AB (publ) senarelägger ordinarie bolagsstämma 2021

Regulatorisk

Styrelsen har beslutat att senarelägga bolagsstämman som var planerad till 2021-05-11. Nytt datum är satt till 2021-06-07 och kallelse kommer att skickas i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Läs mer

Den första atlantlaxen framgångsrikt kläckt i Peckas akvaponiska system

Efter ett innovativt utvecklingsarbete har Peckas Naturodlingar nu kläckt den första atlantlaxen (Salmo Salar), i ett smart akvaponiskt odlingssystem. Bolaget har nyligen även skördat jordgubbar, basilika och koriander i systemet och fått bekräftat att de växer bra i en akvaponisk miljö.

Läs mer

Styrelsen meddelar att försäljning av del av fastighet Härnösand Saltvik 8:27 inte kommer att fullföljas.

Regulatorisk

Peckas Naturodlingar AB (publ) har i samband med beslut på extra bolagsstämma 23 oktober 2020, meddelat sin avsikt att genom det helägda dotterbolaget Gussjö Fastighets AB, försälja del av fastigheten Härnösand Saltvik 8:27 till Vileum Saltvik AB för en köpeskilling om 2 886 000 kronor. Överlåtelseavtal har därefter ingåtts, vilket villkorats av att nödvändig fastighetsbildning kan äga rum. Då det nu visat sig att villkoret inte har förutsättningar att infrias, har styrelsen i Peckas Naturodlingar AB beslutat att försäljningen inte ska fullföljas och att erlagda prestationer ska återgå, vilket accepterats av Vileum Saltvik AB.

Läs mer

Bokslutskommuniké jan-dec 2020

Regulatorisk

Sammanfattning av perioden (2020-01-01 – 2020-12-31) Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 12 703 KSEK (8438 KSEK) Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till -20 123 KSEK (-14 051 KSEK) Resultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till -3,24 SEK (-3,41 SEK) Sammanfattning av fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31) Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 2110 KSEK (2463 KSEK) Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7206 KSEK (-5250 KSEK) Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -1,07 SEK (-0,77 SEK) Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Läs mer

Förstudien avseende Peckas Compact till ICA MAXI Östersund är nu färdig och projektet går in i nästa fas.

Förstudien tillsammans med ICA MAXI Östersund är nu genomförd. Resultaten visar att en etablering av en Peckas Compact i anslutning till butiken är möjlig att genomföra med ett antal modifikationer på grundutförandet avseende storlek och design.

Läs mer

Peckas Naturodlingar AB har tecknat ett tvåårigt avtal med Grönsakshuset i Norden AB värt cirka 21,5 MSEK årligen. Som följd förväntas lönsamhet nås i grönsaksproduktionen 2021.

Regulatorisk

Som ett led i strategin att fokusera på försäljning och utveckling av odlingssystem, har avtal ingåtts med Grönsakshuset i Norden AB om att sälja och distribuera hela grönsaksproduktionen från Peckas under avtalstiden. De kommer saluföra dem exklusivt från Ystad i söder upp till Härnösand i norr. Vidare kommer de sköta all försäljning samt logistik från Peckas anläggning ut till slutkund. Affären förväntas generera en positiv resultateffekt för Peckas på cirka 10 MSEK årligen jämfört med 2020, och kommer att medge ett ökat tempo i den påbörjade omställningen till leverantör av framtidens odlingssystem.

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION I PECKAS NATURODLINGAR AB TECKNAD TILL CA 151 % – ÖVERTILLDELNING HAR NYTTJATS

Regulatorisk

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (“Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 26,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 20 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 15 december 2020 (“Företrädesemissionen”), blev fulltecknad. I Företrädesemissionen tecknades 2 825 068 aktier, motsvarande ca 80 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 505 001 aktier, motsvarande ca 71 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 151 %. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i EU-tillväxtprospektet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 529 401 aktier till samma kurs som i Företrädesemissionen. Bolaget tillförs genom Företrädes- och övertilldelningsemissionen ca 30,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Läs mer

Peckas Naturodlingar deltar på Investerarjakten Live den 8 december

Peckas Naturodlingar kommer att delta i det livesända eventet Investerarjakten Live den 8 december. Bolagets vd Mattias Gemborg kommer att presentera bolagets omställning till att bli en fullskalig systemleverantör, den pågående emissionen samt planerna framåt. Presentationen inleds kl 15.45 och kommer att sändas i Direkt Studios Youtube-kanal, i Facebook-gruppen Aktier samt på Investerarbrevet.se.

Läs mer

PECKAS NATURODLINGAR AB OFFENTLIGGÖR EU-TILLVÄXTPROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Regulatorisk

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (“Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 26,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 20 november 2020 (“Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag den 30 november 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Läs mer

Den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE

Regulatorisk

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB (“Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper under perioden 1 december-15 december 2020, eller den period som kan föranledas av förlängd myndighetsgranskning av prospektet. Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av Företrädesemissionen.

Läs mer

Kvartalsrapport 2020 juli-september

Regulatorisk

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET TREDJE KVARTALET (2020-07-01 – 2020-09-30) Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2946 KSEK (2237 KSEK) Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5660 KSEK (-2786 KSEK) Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,83 SEK (-0,67 SEK) Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Regulatorisk

Idag fredag den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 34 000 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37 % av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Läs mer

Peckas Naturodlingar har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund om etablering av det första lokala odlingssystemet “Peckas Compact” i Sverige.

Regulatorisk

I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att projektera och planera etableringen av en Peckas Compact i direkt anslutning till butiken. Förstudien förväntas vara genomförd till årsskiftet med målsättningen att uppföra och driftsätta anläggningen under 2021.

Läs mer

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma.

Regulatorisk

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 9 oktober. Ärende på extra bolagsstämma avser försäljning av del av fastighet Härnösand Saltvik 8:27 vilket utgör närståendetransaktion.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Regulatorisk

Idag fredag den 2 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 97 333 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37,65% av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Läs mer

Peckas Naturodlingar förbereder lansering av ett nytt kompakt akvaponisystem anpassat för dagligvaruhandeln och öppnar samtidigt upp för försäljning av system på den svenska marknaden

Regulatorisk

Peckas Naturodlingar tar steget och blir systemleverantör genom systemkonceptet Peckas Compact. Konceptet innebär att kompletta akvaponisystem för lokal produktion av fisk och grönsaker kommer att erbjudas på den svenska marknaden. Systemen kan skräddarsys till att producera flera olika sorters grönsaker och ett antal fiskarter. Genom en affärsmodell som säkerställer intäkter på kort och lång sikt bedöms denna modell ha potential att bli mycket lönsam. I samband med detta anpassas anläggningen i Härnösand till att även producera gurka, paprika och lax (Salmo Salar) samt att bli ett centrum för vidare utveckling av tekniska lösningar inom akvaponi.

Läs mer

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Regulatorisk

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 september. Ärenden på extra bolagsstämma avser förvärv av Gussjö fastighets AB vilket utgör närståendetransaktion samt optionsprogram till anställda och styrelseledamot. Förvärvet av Gussjö fastighets AB förväntas medföra en positiv resultateffekt för Peckas Naturodlingar AB.

Läs mer

Kvartalsrapport 2020 april-juni

Regulatorisk

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET ANDRA KVARTALET (2020-04-01 – 2020-06-30) · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3717 KSEK (2033 KSEK) · Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3531 KSEK (-2614 KSEK) · Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,52 SEK (-0,62 SEK) · Den tidigare prognosen revideras och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Läs mer

Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) (“Peckas Naturodlingar” eller “Bolaget”) har den 11 juni 2020 hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Läs mer

Förslag till val av styrelse och revisor i Peckas Naturodlingar

Regulatorisk

Nyval: Till styrelseordförande föreslås Hans Axelsson Hans är utbildad Civ ing från KTH och har haft ledande positioner inom Skanska-koncernen, bland annat som VD för Skanska Fastigheter Nord AB samt som Affärsutvecklingschef inom Skanska Sverige AB. Därefter medlem av koncernledningen för Norrvidden Fastigheter AB samt Diös Fastigheter AB. För närvarande Fastighetschef i Region Västernorrland. Styrelseuppdrag […]

Läs mer