Investerare

Pressmeddelanden

Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Regulatorisk

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system. “Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare”, kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.

Läs mer

Ännu en framgång för Agtiras system med butiksodlade grönsaker

Regulatorisk

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.

Läs mer

Kvartalsrapport juli-september 2021

Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30) Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 3544 KSEK (2946 KSEK) Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4996 KSEK (-5660 KSEK) Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,41 SEK (-0,83 SEK) Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Läs mer

Agtira AB i Härnösand genomför en riktad nyemission till två av sina storägare. Genom nyemission tillförs Bolaget cirka 20 MSK

Regulatorisk

Agtira AB (publ) – listat på NGM Nordic SME – upplever en stark efterfrågan på sina system för urban livsmedelsproduktion. Agtiras styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.

Läs mer

Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund – uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Regulatorisk

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.

Läs mer

Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund – uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.

Läs mer

Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

Regulatorisk

För att säkerställa Agtira AB:s (“Agtira” eller “Bolaget”) likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.

Läs mer

Agtira (publ) förstärker organisationen – anställer Jasmine Minell som byggprojektledare

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), förstärker nu organisationen och anställer civilingenjören Jasmine Minell som byggprojektledare.

Läs mer

Agtira (publ) nominerat i Dagligvarugalan 2021 i klassen “Årets Hållbarhetsalternativ”

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har nominerats i Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap, i klassen “Årets Hållbarhetsalternativ”.

Läs mer

Kvartalsrapport april-juni 2021

Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

Läs mer

Riktad emission i Agtira AB (publ), tidigare Peckas Naturodlingar AB, har registrerats hos Bolagsverket

Regulatorisk

Tidigare kommunicerad nyemission riktad till en grupp investerare är nu registrerad hos Bolagsverket. Nyemissionen av B-aktier till en teckningskurs om 7,77 SEK per aktie tillför Agtira cirka 11 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 12 533 120 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet i bolaget ökat till 6 266 560 SEK. För ytterligare detaljer om den riktade nyemissionen hänvisas till pressmeddelande daterat 2021-05-07.

Läs mer

Peckas Naturodlingar AB har bytt namn till Agtira AB

Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Peckas Naturodlingar AB till Agtira AB och bolaget byter därför listningsnamn och kortnamn.

Läs mer

Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Regulatorisk

Peckas Naturodlingar AB (publ) har idag, 7 juni 2021, avhållit årsstämma. Mot bakgrund av covid-19 och rekommendationer kopplat till smittspridningen hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman, och framgår i huvudsak nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Läs mer

Peckas Naturodlingar AB utökar avtalet med Grönsakshuset i Norden AB. Avtalet omfattar nu även Regnbågen som kommer att förädlas, säljas och distribueras via Grönsakshuset.

Regulatorisk

Peckas kommer i samband med detta successivt fasa ut produktionen av Regnbåge och övergå helt till atlantlax. Avtalet omfattar i första etappen Peckas regnbåge då volymer och tidpunkt för första slakten av atlantlax är svårbedömd. Bolagen har för avsikt att förhandla fram ett avtal rörande atlantlaxen så fort tillräckliga data finns.

Läs mer

Årsredovisning 2020

Regulatorisk

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Peckas Naturodlingar AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 17 maj 2021.

Läs mer

Peckas Naturodlingar AB genomför riktad nyemission. Bolaget tillförs cirka 11 MSEK.

Regulatorisk

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (publ) – listat på NGM Nordic SME – har beslutat att genomföra en riktad nyemission till ett fåtal investerare för att stärka bolagets rörelsekapital. Beslutet att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt kommer dels av att styrelsen gjorde bedömningen att en riktad emission kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt, dels att styrelsen bedömer investerarna som strategiskt viktiga för bolaget då de tillför kompetens på nya områden samt stora nätverk inom bolagets nya affärsområde.

Läs mer

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma

Regulatorisk

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 10 maj.

Läs mer

Kvartalsrapport 2021 januari-mars

Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31) Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 2300 KSEK (3930 KSEK) Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5878 KSEK (-3730 KSEK) Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,71 SEK (-0,66 SEK) Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Läs mer

Peckas naturodlingar tidigarelägger offentliggörande av kvartalsrapport för januari-mars 2021

Regulatorisk

Peckas naturodlingar AB har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för januari-mars 2021. Nytt datum för offentliggörande är 2021-04-26 i stället för 2021-05-11 som tidigare angetts i bolagets finansiella kalender. Kommande rapporttillfällen gäller fortfarande enligt bolagets finansiella kalender.

Läs mer

Peckas Naturodlingar tecknar avtal om systemet “Peckas InStore” till ICA MAXI Birsta

Regulatorisk

Peckas Naturodlingar AB (Peckas) tecknar avtal om systemleverans värt cirka 1,6 MSEK över 24 månader, med chans till förlängning eller utköp. Beställare är ICA MAXI Birsta i Sundsvall och i januari 2022 sker leveransen av ett Peckas InStore. Peckas InStore är ett semiakvaponiskt system under utveckling och blir det första systemet på marknaden som kan producera gurka inomhus.

Läs mer