2023-11-15

Kvartalsrapport 3 • 2023

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Tredje kvartalet innebar en resultatförbättring om cirka två miljoner kronor jämfört med samma kvartal år 2022, vilket innebär att förlusten minskade från -9,2 miljoner till -7,2 miljoner kronor.

”Vi ser med andra ord en ren resultatförbättring och en omsättningstillväxt, det bekräftar att våra produktionsanläggningar nu bidrar till en ökad lönsamhet. Sammantaget är detta således vårt starkaste kvartal någonsin”, skriver vd Erik Jonuks i rapporten för det tredje kvartalet.

Två nya avtal borgar för fortsatt snabb expansion. Den 15 september tecknades en ny avsiktsförklaring mellan Coop Nord och Agtira, som avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå och ingående av ett ”Farming as a Service”-avtal. Den 25 oktober, efter periodens slut, tecknade Agtira och Lidl Sverige en avsiktsförklaring som tar sikte på att göra Lidl i Sverige helt självförsörjande på svenskproducerad gurka. Därmed har Agtira inlett samarbete med ytterligare två av Sveriges stora livsmedelskedjor.

Under september och oktober genomförde Agtira en företrädesemission där 60,9% av emissionen tecknades, varav 58,5% med stöd av uniträtter. Emissionsgaranterna tilldelades cirka 26,6% av emissionen. Detta tillförde Agtira cirka 70 MSEK, motsvarande 87,5% av företrädesemissionen.

Emissionslikviden kommer till viss del att användas till uppförande av Agtiras anläggning vid ICA Maxi Haninge. ”Detta är vår första etablering av en anläggning i Mälardalsregionen. ICA Maxi Haninge är omsättningsmässigt Sveriges största ICA Maxi-butik och givetvis en oerhört viktig kund för oss i detta skede”, skriver Erik Jonuks.

Dessutom ska pengarna användas till uppgradering av belysningen i Härnösandsanläggningen till energieffektiva LED-lampor, vilket kommer att bidra till ökad produktivitet, och bidra till ökat rörelsekapital i den pågående expansionen.

”Vår vision att förbättra det svenska livsmedelssystemet i grunden genom vårt koncept Farming as a Service är nu på god väg att bli verklighet”, skriver vd Erik Jonuks.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.