Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet (2024-01-01–2024-03-31). · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 7 363 KSEK (11 311 KSEK). · EBITDA för första kvartalet uppgick till -8 553 KSEK (-6 053 KSEK). · Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,42 (-0,48).

Omsättningen är på den näst högsta nivån för ett första kvartal i bolagets historia och landar på 7,3 MSEK (11,3 MSEK). Den anläggning med absolut störst bidrag till omsättningen är anläggningen i Härnösand som under kvartalet haft ett lågt kapacitetsutnyttjande på 59 % jämfört med 76 % Q1 2023. Bortfallet är en följd av växtsjukdom som tidigare kommunicerats, och som berörde enbart Härnösand.

De åtgärder som Agtira vidtagit för att förbättra odlingarna och öka motståndskraften har fått god effekt och under slutet av kvartalet noterades en mycket positiv trend då bolaget nådde den högsta produktiviteten någonsin i ett enskilt växthus.

– Det är mycket glädjande och betryggande att se att vi snabbt nått nya rekordnivåer i produktionen. De åtgärder vi genomfört bidrar till att öka resiliensen i våra odlingar och kvaliteten i vår leverans framåt, säger Erik Jonuks, vd på Agtira.

Under kvartalet tecknade Agtira ett 10-årigt avtal med livsmedelskedjan Lidl Sverige. Avtalet innebär att Agtira på sikt kommer att leverera gurkor till samtliga mer än 200 Lidl-butiker i landet. Genom avtalsmodellen Farming as a Service kommer Agtira att bygga och driva en produktionsanläggning om cirka 10 000 kvadratmeter.

– Som Vd är jag oerhört stolt över avtalet med Lidl Sverige. Detta är en av Agtiras viktigaste milstolpar någonsin. Avtalet stipulerar en basvolym, vilket är fördelaktigt för oss och förväntas leda till en betydande ökning av våra intäkter. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Lidl Sverige och fortsatt tillväxt för Agtira, säger Erik Jonuks.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 09.00

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, Vd
Telefon: 070-385 08 90, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Media

Dokument & länkar