2023-06-02

Komplettering av kallelsen till Agtiras årsstämma den 16 juni 2023

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Agtira meddelar att Bolagets valberedning arbete med förslag till beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 på dagordningen i kallelsen till Bolagets årsstämma den 16 juni 2023 som publicerades på Bolagets hemsida den 16 maj 2023 (”Kallelsen”) är slutfört. Med anledning av detta kompletteras Kallelsen med valberedningens beslutsförslag. Under rubriken ”Valberedningen” införs underrubriken ”Valberedningens beslutsförslag” samt förlag till beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 på dagordningen i Kallelsen i enlighet med nedan.

En uppdaterad kallelse finns tillgänglig på Agtiras hemsida, www.agtira.com, samt skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Valberedningens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Martin Vestman eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att en revisor utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (föregående års siffror inom parentes): styrelsens ordförande fyra (tre) prisbasbelopp, övriga ledamöter två (två) prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2023 ska tillämpas vid beräkning av arvoden.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 12 prisbasbelopp, dvs. 630 000 kronor (434 700).

Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ludvig Nauckhoff, Henrik Samuelsson samt nyval av styrelseledamöterna Stig Svedberg, Mattias Byström och Mattias Gemborg.

Stig Svedberg, född 1962

Stig har 40 års erfarenhet som entreprenör och företagare med utbildning inom bygg. Han är idag ägare och VD i ett flertal företag inom fastighets- och byggbranschen. Han har bland annat varit styrelseledamot i börsnoterade Amasten.

Innehav i Agtira: 1 654 102 B-aktier privat och genom bolag

Pågående uppdrag:

VD och styrelseledamot Tvättbjörnen Holding AB som är koncernmoder i en koncern med 16 bolag
Tvättbjörnen Förvaltning 1 AB
Tvättbjörnen Gävle 1 AB
Tvättbjörnen Umeå 1 AB
Tvättbjörnen Gävlesund 1 AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Mattias Byström, född 1971
Mattias är utbildad ekonomi vid Umeå universitet och har en bakgrund som utvecklingschef och VD för Logosol AB. Han är I dagsläget styrelseordförande för Logosol. Han har gedigen kunskap inom affärsutveckling, marknadskommunikation och teknisk produktutveckling.

Innehav i Agtira: 28 573 B-aktier privat och genom bolag

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande Logosol AB
Styrelseledamot Blixtfokus Komminikationsbyrå AB
Styrelseledamot Priono Aktiebolag
Styrelseledamot Byström form AB
Styrelseledamot Hajkusten AB
Styrelseledamot Logosol förvaltning AB
Styrelseledamot Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Mattias Gemborg, född 1989
Mattias innehar en kandidatexamen i industriell ekonomi med inrikning mot kemi- och bioteknik från Chalmers tekniska högskola. Han har varit verksam i livsmedelsbranschen i 15 år där han startat och drivit flera företag och bland annat varit ICA-handlare. Mattias har sedan 2020 varit VD för Agtira.

Innehav i Agtira: 7 800 B-aktier, 25 000 teckningsoptioner serie T02

Pågående uppdrag:

Styrelsesuppleant i Ocklinds livs AB
Vd i Agtira Ab
Styrelsesuppleant i Gott & sånt i Åre Station AB
Styrelsesuppleant i Peckas Solutions AB
Styrelseledamot i Lounge I Åre AB
Vice VD i Gashäng AB
Styrelseledamot i Gemborg Invest AB
Styrelseledamot och Vd I Nordic pods AB
Styrelsesuppleant i Peckas naturodlingar fastigheter AB
Styrelseledamot och Vd i SFD restauranger AB

Oberoende I förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

13. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Ludvig Nauckhoff som styrelsens ordförande.

14. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av den auktoriserade revisorn Johan Lindström.

15. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningen, vilka motsvarar principerna antagna vid föregående årsstämma:

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt fem största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 augusti 2023 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ledamot utsedd av den största ägaren ska vara sammankallande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämman 2024 lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisorer, g) val av revisorer, samt h) beslut om principer för valberedningen.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 augusti 2023) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt.