2024-06-18

Kommuniké från Årsstämma 2024 i Agtira AB

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ludvig Nauckhoff, Henrik Samuelson, Stig Svedberg och Mattias Gemborg samt nyval av styrelseledamot Maria Rydén.

Ludvig Nauckhoff omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Johan Lindström.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och revisorn ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Införande av personaloptionsprogram 2024/2028:1 för anställda, riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelses förslag, (A) att införa av personaloptionsprogram 2024/2028:1 för anställda, (B) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 samt (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1

Införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 för styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, om incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 för styrelseledamöter

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om justeringsbemyndigande

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.agtira.com/se.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD Agtira AB
Telefon: 070-385 08 90, e-post: erik.jonuks@agtira.com