Regulatorisk

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2023-10-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 345 KSEK (8 308 KSEK). EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till -7 158 KSEK (-8 637 KSEK). Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,61 (-0,64). Sammanfattning av helåret (2023-01-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för år 2023 uppgick till 35 523 KSEK (25 545 KSEK). EBITDA för år 2023 uppgick till -24 435 KSEK (-27 334 KSEK). Resultat per aktie för år 2023 uppgick till -1,75 (-1,60).

Agtira ökade under 2023 omsättningen med 39 %, från 25,5 MSEK till 35,5 MSEK. Ökningen är resultatet av ett medvetet skifte där kommersiell utrullning och ökad produktionskapacitet har stått i fokus.

”Detta strategiska skifte har inte bara stärkt vår position på marknaden utan har också satt oss på kartan som en ledande aktör inom vår bransch”, säger Erik Jonuks, vd för Agtira.

En stor del av omsättningen kommer från produktionsanläggningen i Härnösand, där produktionen under året ökade trots en omplantering i fjärde kvartalet som drog ner omsättningen i kvartalet med motsvarande 2 MSEK.

I övrigt påverkas rörelseresultatet av nedskrivningar om 3,3 MSEK och en engångskostnad om cirka 1,8 MSEK som rör omstruktureringen mot ökad produktionskapacitet.

Under hösten genomförde Agtira en nyemission, som trots utmanande marknadsvillkor nästan fulltecknades. Tillskottet har underlättat både expansion och förbättring av befintliga anläggningar, såsom bygget av vår anläggning i Haninge och byte av belysning i Härnösand vilket ytterligare ska förbättra produktiviteten där.

Agtiras första stora kundanläggning vid ICA Maxi Östersund invigdes i början av året. Här har 280 000 gurkor producerats vilket gjort butiken i princip självförsörjande på gurka. Även tomater och och örter har bidragit till att anläggningen nu har börjat generera intäkt.

Året har också präglats av flera nya LOI:er och kundkontrakt. Under sista kvartalet tecknades avsiktsförklaringar med ICA Maxi Hälla i Västerås och med Lidl Sverige som efter att ha sålt Agtiras gurkor under en längre tid nu vill bygga en produktionsanläggning. Avsiktsförklaringen med Lidl följdes under första kvartalet 2024 av ett skarpt avtal på 10 år, som kommer att leverera svenskodlad gurka till alla Lidl Sveriges butiker, året om.

”Från att ha varit inriktade på forskning och utveckling har vi snabbt transformerats till ett företag i stark tillväxt, med en omfattande kommersiell lansering som följd”, sammanfattar vd Erik Jonuks.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 08:00.

Media

Dokument & länkar