Regulatorisk

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2022-10-01–2022-12-31). Koncernens omsättning uppgick till 8 308 KSEK (5 235 KSEK) under årets fjärde kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -9 158 KSEK (-3 938 KSEK) för årets fjärde kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,30) för årets fjärde kvartal. Sammanfattning av helåret (2022-01-01–2022-12-31). Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 25 545 KSEK (14 303 KSEK). Rörelseresultatet för helåret 2022 uppgick till -29 160 KSEK (-18 358 KSEK). Resultat per aktie för år 2022 uppgick till -1,60 (-1,83).

2022 var det upp till bevis för Agtiras urbana odlingssystem. Vi driftsatte anläggningar i Sundsvall, Skellefteå och Östersund – överallt med goda resultat och stort intresse. Omsättningen ökade kraftigt, från 14,3 MSEK till 25,5 MSEK, och en rad nya avtal har redan börjat generera intäkter. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -29,2 MSEK, jämfört med -18,4 MSEK föregående år. Omsättningen är den högsta i Agtiras historia, och är direkt kopplad till produktionsökning i våra växthus i Härnösand. På kostnadssidan är det särskilt de kraftigt ökade energikostnaderna som påverkat resultatet.

Vår expansion innebär också stora investeringar och under året har vi skruvat ytterligare på vår affärsmodell för att garantera långsiktiga, återkommande intäkter. Genom långa avtal med våra kunder, handlarna, och ömsesidigt attraktiva avtal med grossister säkrar vi avsättningen för skörden under lång tid framöver.

Nya anläggningar och avtal ger trygghet

Utöver anläggningarna i Sundsvall, Östersund och Skellefteå som nu är i drift och genererar löpande intäkter har vi under 2022 också tecknat en rad avtal som pekar ut riktningen för Agtiras fortsatta expansion.

Ett markanvisningsavtal med Umeå kommun möjliggör nästa steg i vår etablering längs med Norrlandskusten. Vårt letter of internt (LOI) med Hive Blockchain Technologies i Boden lägger grunden till ett samarbete där restvärme från en serverhall ska användas i ett växthus. Dörren till Norge öppnades också genom ett LOI med Minnesund Näringspark norr om Oslo.

Tillsammans med den ledande livsmedelsgrossisten Greenfood har vi tecknat ett ramavtal om att uppföra urbana odlingssystem på minst tio strategiska platser runt om i Sverige. Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat – både under sommar och vinter. Den första av anläggningarna planeras tillsammans med Sveriges största ICA Maxi-butik i Haninge, ett avtal värt 120 miljoner över tio års tid.

Under året har vi också arbetat med att förbereda listbytet till Nasdaq First North Growth Market, vilket genomfördes kort efter periodens avslutning. Listbytet är en viktig del i vår tillväxtstrategi då det ökar vår synlighet och ger tillgång till mer institutionellt kapital.

Sammanfattningvis var 2022 ett år med många positiva inslag, där inte minst omsättningsrekordet visar att Agtira är på rätt väg. 2023 är året då stora investeringar ska börja ge avkastning och bygga en stabil grund för vår fortsatta tillväxtresa. Med tanke på det stora intresset för våra system, många nya avtal och vår utvecklade affärsmodell är vi mer än väl rustade för att fortsätta uppåt och framåt.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 08.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Media

Dokument & länkar