Regulatorisk

· Sammanfattning av helåret (2023-01-01–2023-12-31) · Nettoomsättning för år 2023 uppgick till 35 523 KSEK (25 545 KSEK · Omsättningstillväxt om 39% under 2023 · EBITDA för år 2023 uppgick till -24 435 KSEK (-27 334 KSEK) · Resultat per aktie för år 2023 uppgick till -1,75 (-1,60)

Nettoomsättningen för helåret 2023 summeras till 35,5 MSEK vilket skall jämföras med en omsättning på 25,5 MSEK under 2022. Agtira fortsätter att växa enligt plan, det beror på lyckad produktion vid den nya anläggningen i Östersund samt en betydande produktionsökning i Härnösand. Rörelseresultatet påverkas bland annat av nedskrivningar och ej återkommande kostnader för organisationsförändringar, som bidragit till att ställa om Agtiras verksamhet mot expansion och ökad tillväxt inom befintlig verksamhet.

Under det senaste året har Agtira genomfört flera strategiska åtgärder för att expandera verksamheten och säkra tillväxten. Genom markanvisningsavtal, nya anläggningar och partnerskap har bolaget stärkt sin närvaro på marknaden. Samtidigt har Agtira säkrat finansiering och etablerat samarbeten med ledande aktörer inom livsmedelsindustrin.

Ramavtal med strategiska partners inom fastighetsbranschen innebär att de ska uppföra, äga och hyra ut kommande anläggningar till Agtira. Det minskar kraftigt Agtiras behov av nytt kapital trots uppförande av omfattande odlingsytor i närtid. Det hjälper också bolaget att renodla verksamheten och hålla en hög expansionstakt.

Under året tecknades en lång rad viktiga avtal. Agtira fick bygglov för anläggningen hos ICA Maxi i Haninge, som ska göra Sveriges största ICA-butik självförsörjande på gurka. Uppförandet går enligt plan och beräknas vara färdigt hösten 2024. Anläggningen kommer att producera ca 500 ton gurka per år.

Avtalet med grönsaksgrossisten Greenfood garanterar avsättningen för vår produktion i Härnösand, avtalet beräknas vara värt över 100 miljoner under tre års tid.

Under hösten tecknades ett LOI med Lidl Sverige AB, som i början av 2024 formaliserades i ett skarpt avtal om att bygga en produktionsanläggning som ska serva Lidls över 200 svenska butiker med härodlad gurka.

I september tillträdde Erik Jonuks som ny vd för Agtira efter Mattias Gemborg, som fortsätter sitt engagemang i Agtira som styrelseledamot. Som utbildad agronom och erfaren företagsledare bidrar Erik Jonuks med både branschspecifika insikter och ett stärkt ledarskap i Agtira.

I oktober genomförde Agtira en lyckad företrädesemission. Företrädesemissionen tillförde bolaget en likvid om cirka 70 MSEK vilket motsvarande 87,5 procent av emissionen, före avdrag för kostnader.

– Emissionen var helt avgörande för bolagets fortsatta tillväxt och etableringar. Det breda stödet indikerade stark ägarsupport och ett stort intresse från marknaden, trots utmanande förutsättningar på kapitalmarknaden, säger Vd Erik Jonuks.

Sammanfattningsvis visade år 2023 på styrkan i Agtiras affärsmodell, med ett stort intresse och stöd från både kunder, samarbetspartners och ägare. Under 2024 kommer nya produktionsanläggningar att påbörjas, vilket skapar ännu bättre förutsättningar att nå lönsamhet.

–  Vår omsättning ökade under året med 39 procent, vilket visar att vi är på rätt väg med inriktningen mot expansion och nya kundavtal. Under inledningen av 2024 har vi lagt mycket fokus på att utveckla våra odlingsmetoder för högre produktivitet och resiliens, vilket lett till en stark avslutning på det första kvartalet. Jag ser fram emot att fortsätta driva på utvecklingen av framtidens hållbara matproduktion, säger Erik Jonuks.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 09.00

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, Vd
Telefon: 070-385 08 90, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Media

Dokument & länkar