2023-05-19

Årsredovisning 2022

Christer Edblad Agtira

Under 2022 tog Agtira stora steg in en ny fas – expansion och kraftigt ökad produktion. Bolaget färdigställde anläggningar i Sundsvall, Skellefteå och Östersund och tecknade ett antal viktiga avtal för nyetableringar och försäljning av befintlig produktion. Omsättningen ökade med 78%, från 14,3 MSEK till 25,5 MSEK.

Expansionen innebär också stora investeringar och under året har Agtira skruvat ytterligare på affärsmodellen för att garantera långsiktiga, återkommande intäkter. Genom långa avtal med kunderna och ömsesidigt attraktiva avtal med grossister säkrar Agtira avsättningen för skörden under lång tid framöver.

I den nyinvigda anläggningen i Östersund har Agtira ett 15-årigt avtal som garanterar den lokala avsättningen och gör ICA Maxi Östersund självförsörjande på gurka. För produktionen i Härnösand tecknades nyligen ett treårigt avtal enligt affärsmodellen FaaS (farming-as-a-service), där Agtira får betalt av grossisten för alla produktionskostnader och sedan delar på lönsamheten från försäljningen till handlare och konsument.

De stigande elpriserna har varit en stor utmaning under året. För att möta denna utveckling och skapa större förutsägbarhet har Agtira börjat säkra upp sina elkostnader framåt i tiden så att 35 procent av 2024 års förbrukning redan nu är bokad.

– Vi fortsätter på den starkt expansiva väg som vi slagit in på, samtidigt som vi allt tydligare skiftar fokus från utveckling till leverans. 2022 inleddes med att vi sålde anläggningen i Härnösand i ett så kallat sale-and-leaseback-avtal, vilket frigjorde kapital och lät oss fokusera på det vi gör bäst. Arbetet med att renodla verksamheten har fortsatt, och i kombination med listbytet till Nasdaq First North i början av 2023 står vi väl rustade för framtiden, säger Christer Edblad, CFO och tf vd för Agtira.

Notera 
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2023 kl. 09.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.