2023-08-07

Agtira utökar lånefinansiering med 4 MSEK

Agtiras växthus

Agtira har upptagit ett lån från befintliga ägare, Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Byggbiten i Norrland AB om totalt 4 MSEK. Lånet säkrar kapital som behövs för att snabbt kunna komma igång med bygget i Haninge och på så sätt säkerställa tidspanen i etableringen samt därtill stärka bolagets rörelsekapital.

Villkoren för lånet är en ränta på Stibor 90 med ett tillägg om sju och en halv (7,5) procentenheter och en löptid till och med 31 december 2023. Agtira har inhämtat offerter från externa leverantörer där det framkommit att villkoren i de nu tecknade lånen var de mest fördelaktiga och enligt styrelsens bedömning att anses som marknadsmässiga.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2023 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.