2023-04-25

Agtira säkrar lånefinansiering för 2023

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Året har inletts med en rad goda nyheter för food tech-bolaget Agtira, som invigt en stor anläggning i Östersund, erhållit markanvisning för etablering i Umeå och tecknat avtal om en unik anläggning i Boden. Bolaget fortsätter därmed sin starka expansion, och har med tanke på kommande investeringar säkrat upp finansieringen för 2023.

Agtira har upptagit ett lån från befintliga ägare, Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB, Byggbiten i Norrland AB och styrelseledamot Ludvig Nauckhoff genom bolaget Lunac AB om 14,25 MSEK. Villkoren för lånet är en ränta på Stibor 90 med ett tillägg om sju och en halv (7,5) procentenheter och en löptid till och med 31 december 2023. Avsikten är att återbetalning kan komma att ske via kvittning i en eventuell kommande emission. Även räntedelen kan kvittas och innebär ingen löpande kostnadsökning för bolaget. Agtira har inhämtat offerter från externa leverantörer där det framkommit att villkoren i de nu tecknade lånen var de mest fördelaktiga och enligt styrelsens bedömning att anses som marknadsmässiga.

– Vi är glada att på detta sätt kunna ta oss an årets viktiga etableringar med full kraft och fokus. Möjligheten till återbetalning genom kvittning är en bra lösning som visar att våra ägare ser långsiktigt på oss och förstår vikten av att hålla tempot uppe, säger Christer Edblad, CFO och tf vd för Agtira.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 09.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.