Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelade den 11 oktober 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units, beståendes av B-aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024 (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, som visar att 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 21 834 units, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 60,9 procent av Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet. Därmed tilldelades emissionsgaranterna cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 70 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,5 procent av Företrädesemissionen, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varav cirka 18,3 MSEK avses kvittas mot skuld.

Slutligt utfall

Agtira offentliggjorde den 18 september 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat om en företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner om upp till cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Företrädesemissionen uppgick till 553 916 units, varav 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 21 834 units tecknats utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av uniträtter, sammantaget tecknad till cirka 60,9 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU:er) beräknas att vara den 23 oktober 2023. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 27 oktober 2023.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 25 september 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan uniträtter förväntas distribueras den 13 oktober 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira öka med 12 727 200, från 14 750 080 till 27 477 280 och aktiekapitalet öka med 6 363 600,0 SEK, från 7 725 540,0 SEK till 14 089 140,0 SEK. Därmed kommer även det totala antalet aktier i Agtira att öka från 15 451 080 aktier till 28 178 280 aktier. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023/2024 som omfattas av Företrädesemissionen kan antalet B-aktier öka med upp till ytterligare 2 386 350, från 27 477 280 till 29 863 630 och aktiekapitalet att öka med maximalt 1 193 175,0 SEK, från 14 089 140,0 SEK till 15 282 315,0 SEK.

Rådgivare

Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Pareto Securities AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks

VD

Mobil: +46 703 85 08 90

erik.jonuks@agtira.com

Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2023 kl. 19.00 (CEST).

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via www.agtira.com/press-material/.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt “Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Agtira AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna har endast skett genom det prospekt som Agtira AB publicerat den 25 september 2023.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark och Norge.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark och Norge, (varje sådan EES-medlemsstat en “Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (“Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Agtira AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Agtira AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Agtira AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Agtira AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Media

Dokument & länkar