2024-02-22

Agtira meddelar tillfälligt produktionsbortfall under kvartal 1, 2024

Erik Jonuks 1

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka produktionsbortfallet och räknar med att återgå till normal produktion inom ett par veckor. Produktionsbortfallet uppskattas till 30-50% och kommer att påverka bolagets omsättning negativt under den senare delen av kvartal 1. Som en direkt effekt av minskad produktion jämfört med motsvarande kvartal 2023 ser vi en omsättning och tillika resultatförsämring på ca 4,5 MSEK.

De oldingsförbättrande åtgärder som bolaget genomför under kvartal 1 medför tillfälligt ökade kostnader men kommer att  bidra till ökad kvalitet och resiliens i produktionen. Produktionsbortfallet påverkar endast bolagets produktionsanläggning i Härnösand, övriga produktionsanläggningar förblir opåverkade.   

Det skall noteras att skälet till det tillfälliga produktionsbortfallet är relativt vanligt förekommande i liknande odlingar runt om i Europa.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl.15.30

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, vd Agtira 
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.