2022-10-20

Agtira genomför nyemission för att inte tappa tempot i expansionen

Christer Edblad Agtira

Agtiras styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till ett antal aktieägare för att möjliggöra planerade investeringar, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen på 16:65 har fastställts baserat på aktiens volymvägda snittkurs under den senaste handelsdagen, den 18 oktober 2022. Emissionen genomförs utan rabatt.

Beslutet att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt beror dels på att styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt, och dels på att styrelsen ser dessa investerare som strategiskt viktiga för bolaget, eftersom de bedöms som kapitalstarka, stabila och långsiktiga ägare.

Totalt kommer högst 1 201 202 st B-aktier att emitteras till en kurs på 16:65 SEK, vilket baseras på aktiens volymvägda snittkurs under den senaste handelsdagen, den 18 oktober 2022. Bolaget kommer därmed tillföras 20 MKR i kapital.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats. De nya aktierna förväntas upptas till handel på NGM Nordic SME så snart som möjligt efter det att betalning för aktierna erlagts och emissionen registrerats hos Bolagsverket.

”Vi tror verkligen på bolagets hållbara affärsmodell”

Två av dem som nu utökar sitt innehav i Agtira är Stig Svedberg och Lars Göran Bäckvall, välkända näringslivsprofiler i Västernorrland.

”Vi tror verkligen på Agtira och på bolagets hållbara affärsmodell och vår tro har inte minskat det senaste året. Tvärtom! Att producera och sälja mat i direkt anslutning till konsumenter på stormarknader är framtiden! Intresset för Agtira är mycket stort och därför är det positivt att vi nu kan ge bolaget möjlighet att växla upp tempot, så att de kan möta den växande efterfrågan på Agtiras odlingssystem”, säger Stig Svedberg och Lars Göran Bäckvall i ett gemensamt uttalande.

ICA-handlaren i Sundsvall deltar i nyemissionen

Bland andra aktieägare som deltar i nyemissionen kan nämnas Tomas Emanuelz, handlare på ICA Maxi Sundsvall, som driver den allra första butiken med Agtiras InStore-system, världens första butik med vertikalodlade gurkor.

”Jag har själv på nära håll sett fördelarna och potentialen med Agtiras hållbara stadsodlingar och därför vill jag gärna vara med på den fortsatta resan, inte bara som kund, utan även som aktieägare”, förklarar Tomas Emanuelz.

”Vi vill inte tappa momentum i expansionen”

Agtira har under det senaste året blivit mycket uppmärksammat för sina hållbara stadsodlingar och för sin affärsidé med härodlat, dvs man odlar grönsaker där kunderna finns.

Företaget har tecknat flera viktiga avtal med dagligvarubutiker om att anlägga odlingssystem i nära anslutning till butikerna. Man har också tecknat ett viktigt ramavtal med grönsaksgrossisten Greenfood, som innebär att tio stora odlingssystem ska etableras på olika platser i Sverige de kommande åren, där Agtira svarar för investeringarna.

”Agtira har tecknat en rad viktiga avtal det senaste året och intresset för Agtiras produkter bara ökar. Vi vill inte tappa momentum i denna expansion och för att öka kapitalet gör vi denna framåtriktade nyemission och planerar för samarbete med bank om ytterligare bankfinansiering”, kommenterar Agtiras CFO och t f vd, Christer Edblad.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022, kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.