2022-11-14

Agtira ansöker om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

Agtira odlar i butik

Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Som ett steg i Bolagets fortsatta utveckling har styrelsen i Agtira bedömt att ett listbyte av Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt och logiskt steg i Agtiras utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och underlätta för fler investerare att bli aktieägare.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion.

Förutsatt att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna att fortsätta handlas under kortnamn AGTIRA B med ISIN-kod 559033-7654. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier. Aktieägarna i Agtira kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

Härnösand den 14 november 2022

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl.09.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.