22 februari, 2024

Agtira meddelar tillfälligt produktionsbortfall under kvartal 1, 2024

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka produktionsbortfallet och räknar med att återgå till normal produktion inom ett par veckor. Produktionsbortfallet uppskattas till 30-50% och kommer att påverka bolagets omsättning negativt under den senare delen av kvartal 1. Som en direkt effekt av minskad produktion jämfört med motsvarande kvartal 2023 ser vi en omsättning och tillika resultatförsämring på ca 4,5 MSEK.

De oldingsförbättrande åtgärder som bolaget genomför under kvartal 1 medför tillfälligt ökade kostnader men kommer att  bidra till ökad kvalitet och resiliens i produktionen. Produktionsbortfallet påverkar endast bolagets produktionsanläggning i Härnösand, övriga produktionsanläggningar förblir opåverkade.   

Det skall noteras att skälet till det tillfälliga produktionsbortfallet är relativt vanligt förekommande i liknande odlingar runt om i Europa.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl.15.30

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, vd Agtira 
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

 

14 februari, 2024

Bokslutskommuniké Agtira AB (publ)

Agtira ökade under 2023 omsättningen med 39 %, från 25,5 MSEK till 35,5 MSEK. Ökningen är resultatet av ett medvetet skifte där kommersiell utrullning och ökad produktionskapacitet har stått i fokus.

”Detta strategiska skifte har inte bara stärkt vår position på marknaden utan har också satt oss på kartan som en ledande aktör inom vår bransch”, säger Erik Jonuks, vd för Agtira.

En stor del av omsättningen kommer från produktionsanläggningen i Härnösand, där produktionen under året ökade trots en omplantering i fjärde kvartalet som drog ner omsättningen i kvartalet med motsvarande 2 MSEK.

I övrigt påverkas rörelseresultatet av nedskrivningar om 3,3 MSEK och en engångskostnad om cirka 1,8 MSEK som rör omstruktureringen mot ökad produktionskapacitet.

Under hösten genomförde Agtira en nyemission, som trots utmanande marknadsvillkor nästan fulltecknades. Tillskottet har underlättat både expansion och förbättring av befintliga anläggningar, såsom bygget av vår anläggning i Haninge och byte av belysning i Härnösand vilket ytterligare ska förbättra produktiviteten där.

Agtiras första stora kundanläggning vid ICA Maxi Östersund invigdes i början av året. Här har 280 000 gurkor producerats vilket gjort butiken i princip självförsörjande på gurka. Även tomater och och örter har bidragit till att anläggningen nu har börjat generera intäkt.

Året har också präglats av flera nya LOI:er och kundkontrakt. Under sista kvartalet tecknades avsiktsförklaringar med ICA Maxi Hälla i Västerås och med Lidl Sverige som efter att ha sålt Agtiras gurkor under en längre tid nu vill bygga en produktionsanläggning. Avsiktsförklaringen med Lidl följdes under första kvartalet 2024 av ett skarpt avtal på 10 år, som kommer att leverera svenskodlad gurka till alla Lidl Sveriges butiker, året om.

”Från att ha varit inriktade på forskning och utveckling har vi snabbt transformerats till ett företag i stark tillväxt, med en omfattande kommersiell lansering som följd”, sammanfattar vd Erik Jonuks.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 08:00.

30 januari, 2024

Agtira tecknar 10 årsavtal med Lidl Sverige

 Nöjda kunder, hög kvalitet och en ambition att satsa på svenskodlat gör nu att Lidl Sverige beslutat att ta nästa steg och tillsammans med Agtira bygga en egen anläggning. Målsättningen med avtalet är att Agtira på sikt ska leverera gurkor till samtliga Lidl-butiker i Sverige.

 

Avtalet omfattar en produktionsanläggning om ca 10000 kvadratmeter enligt upplägget Farming-as-a-Service (FaaS), där Agtira bygger och driver odlingen åt Lidl Sverige, som i sin tur på sikt kommer att få gurka levererad till Lidls 205 butiker.

 

– Vi är glada och stolta över förtroendet från Lidl Sverige. Avtalet visar vårt starka engagemang för att leverera högkvalitativa produkter från Sverige. Detta överensstämmer med Lidls ambition att öka den svenska självförsörjningsgraden, säger Erik Jonuks, vd på Agtira.

 

Lidl är en av Sveriges mest väletablerade dagligvarukedjor och med 205 butiker från norr till söder har kedjan konsumenter i hela landet.

 

– För Lidl Sverige är det viktigt att öka den svenska självförsörjningsgraden och stötta den lokala näringen. Idag är 30 % av vårt grönsaksutbud från Sverige. Tillsammans med de svenskproducerade gurkorna från Agtiras anläggning kommer vi nu ytterligare kunna utöka andelen svenskproducerade varor i vårt sortiment. På Lidl vill vi göra det enkelt för konsumenten att välja svenskodlat, det här är ett tydligt exempel på hur vi omsätter ord i handling, säger Robert Stekovic, inköps- och marknadsdirektör på Lidl Sverige.

 

– Detta innebär ett styrkebesked för Agtira som producent, både mot andra kedjor och aktiemarknaden. Vi ser fram emot samarbetet som tar Agtira vidare på resan mot att revolutionera den svenska livsmedelsproduktionen, säger Erik Jonuks, vd för Agtira.

 

Agtira har sedan tidigare kundanläggningar i Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Uppförande av en anläggning i Haninge pågår. Från Agtiras största anläggning i Härnösand levereras grönsaker till hela Sverige.

 

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024 kl. 08.10

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, vd

Telefon: 0703-850 890, e-post erik.jonuks@agtira.com

 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

 

15 november, 2023

Kvartalsrapport 3 • 2023

Tredje kvartalet innebar en resultatförbättring om cirka två miljoner kronor jämfört med samma kvartal år 2022, vilket innebär att förlusten minskade från -9,2 miljoner till -7,2 miljoner kronor.

”Vi ser med andra ord en ren resultatförbättring och en omsättningstillväxt, det bekräftar att våra produktionsanläggningar nu bidrar till en ökad lönsamhet. Sammantaget är detta således vårt starkaste kvartal någonsin”, skriver vd Erik Jonuks i rapporten för det tredje kvartalet.

Två nya avtal borgar för fortsatt snabb expansion. Den 15 september tecknades en ny avsiktsförklaring mellan Coop Nord och Agtira, som avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå och ingående av ett ”Farming as a Service”-avtal. Den 25 oktober, efter periodens slut, tecknade Agtira och Lidl Sverige en avsiktsförklaring som tar sikte på att göra Lidl i Sverige helt självförsörjande på svenskproducerad gurka. Därmed har Agtira inlett samarbete med ytterligare två av Sveriges stora livsmedelskedjor.

Under september och oktober genomförde Agtira en företrädesemission där 60,9% av emissionen tecknades, varav 58,5% med stöd av uniträtter. Emissionsgaranterna tilldelades cirka 26,6% av emissionen. Detta tillförde Agtira cirka 70 MSEK, motsvarande 87,5% av företrädesemissionen.

Emissionslikviden kommer till viss del att användas till uppförande av Agtiras anläggning vid ICA Maxi Haninge. ”Detta är vår första etablering av en anläggning i Mälardalsregionen. ICA Maxi Haninge är omsättningsmässigt Sveriges största ICA Maxi-butik och givetvis en oerhört viktig kund för oss i detta skede”, skriver Erik Jonuks.

Dessutom ska pengarna användas till uppgradering av belysningen i Härnösandsanläggningen till energieffektiva LED-lampor, vilket kommer att bidra till ökad produktivitet, och bidra till ökat rörelsekapital i den pågående expansionen.

”Vår vision att förbättra det svenska livsmedelssystemet i grunden genom vårt koncept Farming as a Service är nu på god väg att bli verklighet”, skriver vd Erik Jonuks.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

8 november, 2023

Agtira och ICA Maxi Hälla i Västerås tecknar avsiktsförklaring – butiken blir självförsörjande på gurka

Avsiktsförklaringen som tecknats omfattar en produktionsanläggning i Västerås enligt affärsmodellen Farming-as-a-Service (FaaS), där Agtira bygger och driftar anläggningen under en längre tidsperiod. För att projektering och etablering ska bli verklighet, behöver båda parter först komma överens om ett mer detaljerat kommersiellt avtal.

Etableringen är viktig för Agtira då företaget gärna vill stärka sitt varumärke i Mälardalsregionen. Sedan tidigare har Agtira anläggningar i Härnösand, Östersund, Skellefteå och Sundsvall. I Haninge håller man på att bygga en 3000 kvadratmeter stor anläggning utanför Sveriges största ICA Maxi-bitik.  

– Vi är glada för förtroendet, att få axla denna uppgift i Sveriges mesta gurkstad är ett stort ansvar. Agtiras affärsidé ligger helt rätt i tiden och jag ska erkänna att jag blir extra stolt när Agtira får chansen att bidra med högkvalitativa, konkurrenskraftiga och supergoda grönsaker i min hemstad Västerås, säger Erik Jonuks, VD på Agtira.          

Planen är att ICA Maxi Hälla ska bli självförsörjande på gurka. Det innebär att Agtira bygger en anläggning i närheten av butiken som är avsedd att tillfredsställa dess årliga behov av gurka.

– Det blir fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder den härodlade Hällagurkan, säger ICA-handlare Anna Holmgren. Jag är helt övertygad om att Västeråsborna kommer att uppskatta nyskördade gurkor, varje dag, året om.

Fördelarna med Agtiras hållbara odlingar av gurka är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlade gurkor är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% i jämförelse med en traditionellt odlade importerade gurkor.

En annan viktig effekt är att matsvinnet kraftigt minskar eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenterna bara några timmar efter skörden. Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 08:30.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703-850 890, e-post erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

25 oktober, 2023

Agtira tecknar LOI med Lidl Sverige – målsättning att erbjuda uteslutande svensk gurka i alla 205 butiker

Lidl Sverige har redan sålt Agtiras gurkor under en längre tid. Nöjda kunder och goda gurkor gör att livsmedelskedjan nu vill ta nästa steg och bygga en egen odlingsanläggning tillsammans med Agtira, som därmed kommer att stå för en mycket större del av Lidl Sveriges volym av gurka.

Avsiktförklaringen omfattar en produktionsanläggning enligt upplägget Farming-as-a-Service (FaaS), där Agtira bygger och driver odlingen åt Lidl Sverige, som i sin tur köper all produktion över en längre tidsperiod.

– Vi är otroligt glada för förtroendet, och stolta över det kvitto vi får på att Agtiras grönsaker är goda, efterfrågade och dessutom konkurrenskraftiga, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

Lidl är en av Sveriges mest välkända matvarukedjor, och med 205 butiker från norr till söder servar kedjan konsumenter i hela landet. Sedan starten har Lidl haft fokus på hög kvalitet, effektiv logistik och energieffektivitet.

– För Lidl Sverige är det viktigt att öka den svenska självförsörjningsgraden och stötta den lokala näringen. Idag är 30 % av vårt grönsaksutbud från Sverige. Tillsammans med de svenskproducerade gurkorna från Agtiras anläggning kommer vi nu ytterligare kunna bredda vårt svenska varumärke Matriket, som samlar över 150 svenskproducerade varor under ett och samma varumärke. På Lidl vill vi göra det enkelt för konsumenten att välja svenskodlat, det här är ett tydligt exempel på hur vi omsätter ord i handling, säger Robert Stekovic, inköps- och marknadsdirektör på Lidl Sverige.

Placering, kapacitet och tidplan för anläggningen kommer att fastställas i ett avtal som nu ska tas fram.

– Att en så etablerad aktör av den svenska dagligvaruhandeln satsar på svensk gurka året om, innebär ett styrkebesked för Agtira som producent. Vi ser fram emot samarbetet som också blir nästa pusselbit i Agtiras kommersiella utrullning, säger Erik Jonuks, vd för Agtira.

Agtira har sedan tidigare kundanläggningar i Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Uppförande av en anläggning i Haninge pågår. Från Agtiras största anläggning i Härnösand levereras grönsaker till matvarubutiker i hela Sverige genom grossisten Greenfoods omfattande distributionsnät.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

12 oktober, 2023

Agtira offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelade den 11 oktober 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units, beståendes av B-aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024 (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, som visar att 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 21 834 units, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 60,9 procent av Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet. Därmed tilldelades emissionsgaranterna cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 70 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,5 procent av Företrädesemissionen, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varav cirka 18,3 MSEK avses kvittas mot skuld.

Slutligt utfall

Agtira offentliggjorde den 18 september 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat om en företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner om upp till cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Företrädesemissionen uppgick till 553 916 units, varav 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 21 834 units tecknats utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av uniträtter, sammantaget tecknad till cirka 60,9 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU:er) beräknas att vara den 23 oktober 2023. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 27 oktober 2023.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 25 september 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan uniträtter förväntas distribueras den 13 oktober 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira öka med 12 727 200, från 14 750 080 till 27 477 280 och aktiekapitalet öka med 6 363 600,0 SEK, från 7 725 540,0 SEK till 14 089 140,0 SEK. Därmed kommer även det totala antalet aktier i Agtira att öka från 15 451 080 aktier till 28 178 280 aktier. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023/2024 som omfattas av Företrädesemissionen kan antalet B-aktier öka med upp till ytterligare 2 386 350, från 27 477 280 till 29 863 630 och aktiekapitalet att öka med maximalt 1 193 175,0 SEK, från 14 089 140,0 SEK till 15 282 315,0 SEK.

Rådgivare

Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Pareto Securities AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks

VD

Mobil: +46 703 85 08 90

erik.jonuks@agtira.com

Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2023 kl. 19.00 (CEST).

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via www.agtira.com/press-material/.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt “Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Agtira AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna har endast skett genom det prospekt som Agtira AB publicerat den 25 september 2023.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark och Norge.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark och Norge, (varje sådan EES-medlemsstat en “Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (“Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Agtira AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Agtira AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Agtira AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Agtira AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

11 oktober, 2023

Agtira offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission av units, beståendes av B-aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024 (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 11 oktober 2023, indikerar att 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av erbjudna units, tecknats med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Därtill har 14 109 units, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 60,1 procent av Företrädesemissionen. Därmed tilldelades emissionsgaranterna cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 70 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,5 procent av Företrädesemissionen, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varav cirka 17,6 MSEK avses kvittas mot skuld.

Preliminärt utfall

Agtira offentliggjorde den 18 september 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat om en företrädesemission av units om upp till cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Det preliminära utfallet indikerar att 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Därtill har 14 109 units tecknats utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionnen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, sammantaget är tecknad till cirka 60,1 procent. Därmed tilldelas emisssionsgaranterna cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 25 september 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan uniträtter förväntas distribueras den 13 oktober 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall

Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras den 12 oktober 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU:er) beräknas att vara den 23 oktober 2023. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 27 oktober 2023.

Rådgivare

Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Pareto Securities AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks

VD

Mobil: +46 703 85 08 90

erik.jonuks@agtira.com

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via www.agtira.com/press-material/.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt “Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Agtira AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna har endast skett genom det prospekt som Agtira AB publicerat den 25 september 2023.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark och Norge.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark och Norge, (varje sådan EES-medlemsstat en “Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (“Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Agtira AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Agtira AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Agtira AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Agtira AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

25 september, 2023

Agtira publicerar prospekt i samband med företrädesemission

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 september 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat om en företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner om upp till cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som i dag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet

För fullständig information och villkor avseende Företrädesemissionen hänvisas till prospektet som finns tillgängligt på Agtiras hemsida, www.agtira.com. Prospektet hålls även tillgängligt på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och kommer även inom kort publiceras på Finansinspektionens hemsida, https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Prospektet har upprättats i form av ett förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023. Anmälningssedlar för teckning kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Aktieinvest FK AB:s respektive hemsidor. Anmälningssedel kan även erhållas från Aktieinvest FK AB per telefon +46 8 5065 1795.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
25 september 2023

Teckningsperiod
27 september – 11 oktober 2023

Handel med uniträtter
27 september – 6 oktober 2023

Handel i betald tecknad unit (”BTU”)
27 september – 23 oktober 2023

Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall
11 oktober 2023

Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall
12 oktober 2023

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024
25 oktober 2023

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie2023/2024
17 september – 1 oktober 2024

Rådgivare

Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Pareto Securities AB.

För mer information vänligen kontakta:

Erik Jonuks

VD

Mobil: +46 703 85 08 90

erik.jonuks@agtira.com

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via www.agtira.com/press-material/.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Agtira AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna sker endast genom det prospekt som Agtira AB idag publicerat.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark och Norge.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark och Norge, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Agtira AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Agtira AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Agtira AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Agtira AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

18 september, 2023

Styrelsen i Agtira beslutar om en företrädesemission av units om cirka 80 MSEK samt ingår avtal om krediter om cirka 23 MSEK

18 september 2023

Styrelsen i Agtira AB (“Agtira” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner med en total emissionslikvid om cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (“Företrädesemissionen”). Vidare har Bolaget i samband med offentliggörandet av Företrädesemissonen erhållit två kreditfaciliteter om cirka 18 MSEK från DBT Capital AB respektive 5 MSEK från Buntel AB (”Krediterna”). Teckningskursen i Företrädesemissonen är 88 SEK per unit, motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). De som är aktieägare i Agtira på avstämningsdagen den 25 september 2023 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av sexton (16) nyemitterade B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 87,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.  

Sammanfattning

 • Styrelsen i Agtira har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) att uppföra Haningeanläggningen, (ii) investering i ny belysning i Härnösandanläggningen, samt (iii) kvittning av lån och tillsammans med Krediterna säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.
 • Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Agtira cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 11 MSEK.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 88 SEK per unit, motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Samtliga befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, som ägs på avstämningsdagen den 25 september 2023. Sjutton (17) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit, innehållandes sexton (16) nyemitterade B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024.
 • Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma, beroende på teckningsgraden, att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 48,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023.
 • Aktieägare och Bolagets styrelseordförande har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om sammanlagt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 87,6 procent av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023.

Erik Jonuks, VD för Agtira, kommenterar: Jag ser med tillförsikt fram emot att nu slutföra emissionen. Med hänsyn till det nuvarande marknadsläget på många handelsplatser indikerar villkoren i emissionen att Agtira har en gedigen och väl genomarbetad plan för att använda emissionslikviden på ett väl avvägt sätt. Ett av de primära syftena med emissionen är naturligtvis att färdigställa vår produktionsanläggning hos vår kund ICA Maxi i Haninge. Vidare ger emissionen oss möjlighet att fortsätta vår kommersiella utrullning i Sverige i en fortsatt hög takt. Med stöd av emissionen kommer vi även att göra en teknisk uppgradering av vår produktionsanläggning i Härnösand. Detta kommer att leda till en ökning av produktiviteten, vilket i sin tur utgör ett viktigt steg i vårt mål att uppnå lönsamhet. Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra nuvarande ägare som, med ett starkt stöd i emissionen, har visat fortsatt stort förtroende för vår teknologi, vår verksamhet och vår vision. Jag vill även hälsa nya aktieägarna välkomna att delta i emissionen och vara med på vår resa. Agtira har en fantastisk möjlighet att påverka inte bara livsmedelskvalitet och hållbarhet, utan även livsmedelssäkerhet. Det finns en stark trend i världen där långa leveranskedjor ifrågasätts. Vi har kompetensen och potentialen att, tillsammans med Sveriges stora livsmedelsaktörer, förändra livsmedelsförsörjningen i grunden genom härodlade matvaror.”

Bakgrund och motiv

Agtira AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet Agtira B. Bolagets huvudkontor och styrelsens säte är beläget i Härnösand. Vid Bolagets anläggning i Härnösand bedrivs utveckling samt produktion av livsmedel i bolagets egenutvecklade system.

Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja odlingssystem samt tillhörande IT-lösningar för framtidens hållbara livsmedelsproduktion i urbana miljöer. Bolaget erbjuder idag tre olika system; InStore, Greens och Complete. Till alla dessa hör Bolagets egenutvecklade mjukvara PICS som optimerar odlingarna. Mellan dessa tre system täcks många områden in, som till exempel inomhus odling av grönsaker och samodling av fisk och grönsaker, så kallad akvaponi. Bolaget riktar sig främst till livsmedelsbutiker och grossister som erbjuds att teckna så kallade FaaS-avtal (Farming as a Service). FaaS är en modell där Agtira själv, eller genom tredje part, äger systemen och driver dessa medan livsmedelsbutiken eller grossisten åtar sig att köpa hela den producerade volymen över en avtalstid som säkerställer lönsamhet för Agtira.

I Sundsvall säljer ICA Maxi sedan i ett år tillbaka örter och grönsaker från Agtiras anläggning inne i själva butiken. På ICA Maxi Skellefteå planterades de första gurkorna i december, i ett åtta meter högt växthus inrymt i varuhusets entrétorn. I Östersund invigdes Bolagets första fullstora växthus hos kund i januari 2023. Under 2022 tecknades också en rad avtal som pekar ut riktningen för Agtiras fortsatta expansion. Ett markanvisningsavtal med Umeå kommun möjliggör nästa steg i Bolagets etablering längs med Norrlandskusten. Ett LOI med Hive Blockchain Technologies i Boden lägger grunden till ett samarbete där restvärme från en serverhall ska användas i ett växthus. Tillsammans med den ledande livsmedelsgrossisten Greenfood tecknade Bolaget ett ramavtal om att uppföra urbana odlingssystem på minst tio strategiska platser runt om i Sverige. Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat – både under sommar och vinter. Den första av anläggningarna planeras tillsammans med Sveriges största ICA Maxi-butik i Haninge, ett avtal värt 120 miljoner över tio års tid. Så sent som i fredags, den 15 september, tecknade Bolaget en viktig avsiktsförklaring med Coop Nord om etablering I Umeå. Avsiktsförklaringen avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå. Etableringen skulle innebära att flera Coop-butiker i Umeå blir lokalt försörjda med gurka och att Agtira inleder samarbete med ytterligare en av de stora livsmedelskedjorna i Sverige.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Agtira erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Sjutton (17) uniträtter berättigar till att med företrädesrätt teckna en (1) unit som består utav sexton (16) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Teckningskursen är 88 SEK per unit motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Agtira kommer tillföras en bruttolikvid om cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet B-aktier i Agtira att öka med 14 542 192, från 14 750 080 till 29 292 272, och aktiekapitalet öka med 7 271 096 SEK, från 7 725 540 SEK till 14 996 636 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 48,5 procent, baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras nedan för att inte förfalla utan värde.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 363 330,5 SEK och antalet B-aktier med 2 726 661. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.

Om samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal uniträtter som har utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det units som var och en har tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande i proportion till storleken på sådana åtaganden.

Sista dagen för handel i Agtiras aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 21 september 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 22 september 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 september 2023 till och med den 6 oktober 2023 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 september 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com/investor-relations-news/.

Användning av emissionslikviden

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 11 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund avser Bolaget distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

 • Cirka 38 miljoner kronor ska användas för att uppföra Haningeanläggningen,
 • Cirka 7 miljoner kronor ska användas för investering i ny belysning i Härnösand,
 • Cirka 24 miljoner kronor ska användas för kvittning av lån och tillsammans med Krediterna säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.

Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.

Krediterna

Bolaget har i samband med offentliggörandet av Företrädesemissonen erhållit två krediter om cirka 18 MSEK respektive 5 MSEK.

Krediten om 18 MSEK tillhandahålls av DBT Capital AB och en årlig ränta om 9 procent + STIBOR 1M utgår. Krediten löper vidare med rak amortering och förutsätter bland annat att Agtira erhåller minimum 48 MSEK i Företrädesemissionen efter kvittning av ägarskulder samt emissionskostnader, aktieägartillskott eller annan liknande transaktion. Krediten från DBT Capital AB löper över en period om tre år. Avsikten är att denna kredit ska ersätta de nuvarande brygglånen som långivarna till dessa avser att kvitta i Företrädesemissionen

Krediten om 5 MSEK tillhandahålls av Buntel AB och en månatlig ränta om 1,25 procent + STIBOR utgår. Genom ingåendet av avtalet ges Agtira möjlighet att, utöver en automatiskt påkallad tranch uppgående till 250 000 kronor, vid två tillfällen påkalla upp till totalt 5 MSEK inom kreditramen. Utnyttjad kredit ska återbetalas på det datum som infaller först av (i) två (2) bankdagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och (ii) den 31 december 2023. Avsikten är att denna kredit ska stärka rörelsekapitalet till dess att emissionslikviden är på plats samt att möjliggöra etableringen i Haninge enligt tidsplan.

Tecknings- och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiåtagandena som sammanlagt uppgår till cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Garantikonsortiet leds av Nordic Underwriting som garanterar 15 MSEK i Företrädesemissionen. Genom tecknings- och garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 87,6 procent. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Ytterligare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com/investor-relations-news/.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget samt huvudägarna Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Sendelbach Förvaltning AB ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 360 dagar efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
21 september 2023

Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
22 september 2023

Offentliggörande av prospekt
25 september 2023

Avstämningsdag i Företrädesemissionen
25 september 2023

Handel med uniträtter
27 september 06 oktober 2023

Teckningsperiod
27 september 11 oktober 2023

Handel i betald tecknad unit (BTU)
27 september 23 oktober 2023

Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
11 oktober 2023

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024
25 oktober 2023

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie2023/2024
17 september – 1 oktober 2024

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen. För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD

+46 703 85 08 90
erik.jonuks@agtira.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Agtira AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 08:30 CEST.

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via www.agtira.com/press-material/.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt “Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Agtira AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Agtira AB förväntas publicera i behörig ordning.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en “Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (“Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Agtira AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Agtira AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Agtira AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Agtira AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.