18 september, 2023

Styrelsen i Agtira beslutar om en företrädesemission av units om cirka 80 MSEK samt ingår avtal om krediter om cirka 23 MSEK

18 september 2023

Styrelsen i Agtira AB (“Agtira” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner med en total emissionslikvid om cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (“Företrädesemissionen”). Vidare har Bolaget i samband med offentliggörandet av Företrädesemissonen erhållit två kreditfaciliteter om cirka 18 MSEK från DBT Capital AB respektive 5 MSEK från Buntel AB (”Krediterna”). Teckningskursen i Företrädesemissonen är 88 SEK per unit, motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). De som är aktieägare i Agtira på avstämningsdagen den 25 september 2023 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av sexton (16) nyemitterade B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 87,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.  

Sammanfattning

 • Styrelsen i Agtira har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) att uppföra Haningeanläggningen, (ii) investering i ny belysning i Härnösandanläggningen, samt (iii) kvittning av lån och tillsammans med Krediterna säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.
 • Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Agtira cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 11 MSEK.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 88 SEK per unit, motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Samtliga befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, som ägs på avstämningsdagen den 25 september 2023. Sjutton (17) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit, innehållandes sexton (16) nyemitterade B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024.
 • Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma, beroende på teckningsgraden, att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 48,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023.
 • Aktieägare och Bolagets styrelseordförande har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier om sammanlagt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 87,6 procent av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023.

Erik Jonuks, VD för Agtira, kommenterar: Jag ser med tillförsikt fram emot att nu slutföra emissionen. Med hänsyn till det nuvarande marknadsläget på många handelsplatser indikerar villkoren i emissionen att Agtira har en gedigen och väl genomarbetad plan för att använda emissionslikviden på ett väl avvägt sätt. Ett av de primära syftena med emissionen är naturligtvis att färdigställa vår produktionsanläggning hos vår kund ICA Maxi i Haninge. Vidare ger emissionen oss möjlighet att fortsätta vår kommersiella utrullning i Sverige i en fortsatt hög takt. Med stöd av emissionen kommer vi även att göra en teknisk uppgradering av vår produktionsanläggning i Härnösand. Detta kommer att leda till en ökning av produktiviteten, vilket i sin tur utgör ett viktigt steg i vårt mål att uppnå lönsamhet. Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra nuvarande ägare som, med ett starkt stöd i emissionen, har visat fortsatt stort förtroende för vår teknologi, vår verksamhet och vår vision. Jag vill även hälsa nya aktieägarna välkomna att delta i emissionen och vara med på vår resa. Agtira har en fantastisk möjlighet att påverka inte bara livsmedelskvalitet och hållbarhet, utan även livsmedelssäkerhet. Det finns en stark trend i världen där långa leveranskedjor ifrågasätts. Vi har kompetensen och potentialen att, tillsammans med Sveriges stora livsmedelsaktörer, förändra livsmedelsförsörjningen i grunden genom härodlade matvaror.”

Bakgrund och motiv

Agtira AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet Agtira B. Bolagets huvudkontor och styrelsens säte är beläget i Härnösand. Vid Bolagets anläggning i Härnösand bedrivs utveckling samt produktion av livsmedel i bolagets egenutvecklade system.

Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja odlingssystem samt tillhörande IT-lösningar för framtidens hållbara livsmedelsproduktion i urbana miljöer. Bolaget erbjuder idag tre olika system; InStore, Greens och Complete. Till alla dessa hör Bolagets egenutvecklade mjukvara PICS som optimerar odlingarna. Mellan dessa tre system täcks många områden in, som till exempel inomhus odling av grönsaker och samodling av fisk och grönsaker, så kallad akvaponi. Bolaget riktar sig främst till livsmedelsbutiker och grossister som erbjuds att teckna så kallade FaaS-avtal (Farming as a Service). FaaS är en modell där Agtira själv, eller genom tredje part, äger systemen och driver dessa medan livsmedelsbutiken eller grossisten åtar sig att köpa hela den producerade volymen över en avtalstid som säkerställer lönsamhet för Agtira.

I Sundsvall säljer ICA Maxi sedan i ett år tillbaka örter och grönsaker från Agtiras anläggning inne i själva butiken. På ICA Maxi Skellefteå planterades de första gurkorna i december, i ett åtta meter högt växthus inrymt i varuhusets entrétorn. I Östersund invigdes Bolagets första fullstora växthus hos kund i januari 2023. Under 2022 tecknades också en rad avtal som pekar ut riktningen för Agtiras fortsatta expansion. Ett markanvisningsavtal med Umeå kommun möjliggör nästa steg i Bolagets etablering längs med Norrlandskusten. Ett LOI med Hive Blockchain Technologies i Boden lägger grunden till ett samarbete där restvärme från en serverhall ska användas i ett växthus. Tillsammans med den ledande livsmedelsgrossisten Greenfood tecknade Bolaget ett ramavtal om att uppföra urbana odlingssystem på minst tio strategiska platser runt om i Sverige. Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat – både under sommar och vinter. Den första av anläggningarna planeras tillsammans med Sveriges största ICA Maxi-butik i Haninge, ett avtal värt 120 miljoner över tio års tid. Så sent som i fredags, den 15 september, tecknade Bolaget en viktig avsiktsförklaring med Coop Nord om etablering I Umeå. Avsiktsförklaringen avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå. Etableringen skulle innebära att flera Coop-butiker i Umeå blir lokalt försörjda med gurka och att Agtira inleder samarbete med ytterligare en av de stora livsmedelskedjorna i Sverige.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Agtira erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Sjutton (17) uniträtter berättigar till att med företrädesrätt teckna en (1) unit som består utav sexton (16) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Teckningskursen är 88 SEK per unit motsvarande 5,5 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Agtira kommer tillföras en bruttolikvid om cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet B-aktier i Agtira att öka med 14 542 192, från 14 750 080 till 29 292 272, och aktiekapitalet öka med 7 271 096 SEK, från 7 725 540 SEK till 14 996 636 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 48,5 procent, baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras nedan för att inte förfalla utan värde.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 363 330,5 SEK och antalet B-aktier med 2 726 661. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 SEK per aktie och högst 9,6 SEK per aktie.

Om samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal uniträtter som har utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det units som var och en har tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande i proportion till storleken på sådana åtaganden.

Sista dagen för handel i Agtiras aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 21 september 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 22 september 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 september 2023 till och med den 6 oktober 2023 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 september 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com/investor-relations-news/.

Användning av emissionslikviden

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 11 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund avser Bolaget distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

 • Cirka 38 miljoner kronor ska användas för att uppföra Haningeanläggningen,
 • Cirka 7 miljoner kronor ska användas för investering i ny belysning i Härnösand,
 • Cirka 24 miljoner kronor ska användas för kvittning av lån och tillsammans med Krediterna säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.

Avsikten är att Krediterna dels tillhandahåller Agtira rörelsekapital och möjliggör etableringen i Haninge, dels ersätter de nuvarande brygglånen om 18 MSEK som långivarna till dessa brygglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.

Krediterna

Bolaget har i samband med offentliggörandet av Företrädesemissonen erhållit två krediter om cirka 18 MSEK respektive 5 MSEK.

Krediten om 18 MSEK tillhandahålls av DBT Capital AB och en årlig ränta om 9 procent + STIBOR 1M utgår. Krediten löper vidare med rak amortering och förutsätter bland annat att Agtira erhåller minimum 48 MSEK i Företrädesemissionen efter kvittning av ägarskulder samt emissionskostnader, aktieägartillskott eller annan liknande transaktion. Krediten från DBT Capital AB löper över en period om tre år. Avsikten är att denna kredit ska ersätta de nuvarande brygglånen som långivarna till dessa avser att kvitta i Företrädesemissionen

Krediten om 5 MSEK tillhandahålls av Buntel AB och en månatlig ränta om 1,25 procent + STIBOR utgår. Genom ingåendet av avtalet ges Agtira möjlighet att, utöver en automatiskt påkallad tranch uppgående till 250 000 kronor, vid två tillfällen påkalla upp till totalt 5 MSEK inom kreditramen. Utnyttjad kredit ska återbetalas på det datum som infaller först av (i) två (2) bankdagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och (ii) den 31 december 2023. Avsikten är att denna kredit ska stärka rörelsekapitalet till dess att emissionslikviden är på plats samt att möjliggöra etableringen i Haninge enligt tidsplan.

Tecknings- och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiåtagandena som sammanlagt uppgår till cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Garantikonsortiet leds av Nordic Underwriting som garanterar 15 MSEK i Företrädesemissionen. Genom tecknings- och garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 87,6 procent. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Ytterligare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2023 och som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com/investor-relations-news/.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget samt huvudägarna Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Sendelbach Förvaltning AB ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 360 dagar efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
21 september 2023

Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
22 september 2023

Offentliggörande av prospekt
25 september 2023

Avstämningsdag i Företrädesemissionen
25 september 2023

Handel med uniträtter
27 september 06 oktober 2023

Teckningsperiod
27 september 11 oktober 2023

Handel i betald tecknad unit (BTU)
27 september 23 oktober 2023

Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
11 oktober 2023

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024
25 oktober 2023

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie2023/2024
17 september – 1 oktober 2024

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen. För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD

+46 703 85 08 90
erik.jonuks@agtira.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Agtira AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 08:30 CEST.

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via www.agtira.com/press-material/.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt “Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Agtira AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Agtira AB förväntas publicera i behörig ordning.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en “Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (“Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Agtira AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Agtira AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Agtira AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Agtira AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

15 september, 2023

Agtira och Coop Nord ingår ny avsiktsförklaring – påbörjar slutförhandling om etablering i Umeå

Agtiras koncept ”farming as a service” innebär att Agtira tar fullt ansvar för uppförandet av anläggningen samt produktionen medan kunden, Coop Nord i detta fall, åtar sig att köpa hela produktionen under avtalstiden. Den aktuella avsiktsförklaringen tar sikte på ett avtal som sträcker sig över 10 år med ett värde på upp till 160 MSEK för Agtiras del.

– Vi har kommit långt och hittat ett riktigt attraktivt erbjudande för Coop Nord och deras kunder, samtidigt som det säkerställer lönsamhet för Agtira, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

– Vi är glada över att kunna ta ett steg vidare med Agtira och hoppas komma till ett avtal snart. Lösningen är innovativ och en spännande möjlighet för oss att erbjuda våra kunder i Umeå-området verkligt lokalproducerad gurka. Vi ser det som en viktig pusselbit i Coop Nords hållbarhetsarbete, säger Henrik Skyttberg, VD för Coop Nord.

Avsiktsförklaringen syftar till att slutföra tidigare förhandlingar som pågick under våren 2023. En snabbt föränderlig marknad och nya makroförhållanden gjorde att parterna inte kom hela vägen i mål med ett skarpt avtal under den specificerade tiden, varför ett omtag nu har gjorts med de nya förhållandena i beaktning.

– Det är glädjande att Coop Nord, som har en tydlig hållbarhetsprofil, nu avser att ingå ett avtal med Agtira som bidrar till lokal självförsörjning. Det visar att vårt koncept inte bara ligger rätt i tiden utan också bidrar till mervärde för kedjorna och de enskilda butikerna, säger Erik Jonuks, VD på Agtira.

Många av förutsättningarna finns redan på plats, såsom en fastighet i strategiskt läge som lämpar sig att uppföra anläggningen på. Projekteringen av byggnationen och byggprocessen påbörjas nu parallellt med slutförhandlingarna. Målet är att ett skarpt avtal skall vara på plats innan årsskiftet och första gurkan ska kunna skördas under hösten 2024.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 september 2023 kl. 13:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

11 september, 2023

Agtiras nya VD: ”Vi bidrar till att göra Sverige självförsörjande – tillsammans med våra kunder”

11 september är, som tidigare kommunicerats, Erik Jonuks första dag som VD för Agtira. Han efterträder Mattias Gemborg som sedan 2020 lett Agtira genom en utvecklingsresa som tagit företaget från utvecklingsbolag till stark expansion och intäkter.

– Agtira har gått igenom en spännande transformation och hittat en position i värdekedjan som känns helt rätt i tiden. Det finns ett tydligt varför, och man har fått till affärsmodellen på ett sätt som kommersiellt är väldigt bra. Det finns kunder som är beredda att betala för Agtiras tjänster och produkter, säger Erik Jonuks.

Agtira har i dag fyra anläggningar i drift tillsammans med svenska livsmedelsbutiker och avtal på ytterligare en rad platser. Odlingarna levererar grönsaker såsom gurka, tomater och örter samt klimatsmart odlad lax direkt till butikerna, med minimala eller inga transporter och en rad miljö- och smakmässiga fördelar.

– Vi har kompetensen och potentialen att, tillsammans med Sveriges stora livsmedelsaktörer, förändra livsmedelsförsörjningen i grunden genom härodlade matvaror.

Erik Jonuks har lång erfarenhet av att leda tillväxtföretag, senast i det börsnoterade agtech-bolaget Ekobot. I grunden är han utbildad agronom med stort intresse för allt som växer, vare sig det gäller plantor eller företag.

– Livsmedel och sättet vi producerar dem på är alltid, alltid relevant. Det känns meningsfullt att leda ett företag som bidrar till att transformera livsmedelsproduktionen till något bättre. Här finns möjlighet att både göra skillnad och skapa god avkastning, avslutar Erik Jonuks.

– Det glädjer oss verkligen att Erik, med sin breda erfarenhet som både agronom och ledare för börsnoterade tillväxtbolag, kommer att ta Agtira framåt till nästa steg i tillväxten, säger Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande i Agtira AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och vice VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

24 augusti, 2023

Agtira får patent på egenutvecklad näringslösning

Näringslösningen kan göra Agtiras odlingsanläggningar mer hållbara och minskar beroendet av externa leverantörer. I dagsläget används lösningen fullt ut i företagets anläggningar i både Sundsvall och Skellefteå, men på sikt kan produkten även bli en inkomstkälla.

– Patentet möjliggör en framtida kommersialisering eller licensiering och stärker vår ställning som ledande aktör på den svenska marknaden. Enbart i juli och augusti i år har priset på gödsel ökat med 20 procent enligt Lantbrukarnas Riksförbund, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

Näringslösningen är en återbrukad produkt gjord på biologiska restprodukter från både växt- och fiskodlingen, vilket tillvaratar resurser och ger ekonomiska driftfördelar. Med patentet ges en möjlighet att tillverkningen kan ske lokalt och stärka konceptet med härodlade livsmedel ytterligare.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, CCO
Telefon: 0704 15 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

15 augusti, 2023

Kvartalsrapport 2 • 2023

Agtira fortsätter att expandera, och driver nu anläggningar i Härnösand, Östersund, Sundsvall och Skellefteå. Omsättningen för kvartalet uppgick till 8,6 MSEK, vilket är den högsta omsättning Agtira någonsin haft i Q2. Resultatet är fortsatt negativt, men vi ser att vår nya finanseringsmodell för ett antal kommande etableringar tillsammans med fastighetsbolaget NP3, som stod klart under kvartal 2, skapar förutsättningar att snabbare nå lönsamhet.

– Det minskar väsentligt behovet av eget kapital, vilket sin tur ger oss en annan skalbarhet än tidigare. Det möjliggör också en snabbare utrullning, eftersom finansiering av enskilda anläggningar inte längre är en flaskhals för oss, säger vd Mattias Gemborg, som jobbat aktivt med fastighetsfrågan under kvartalet.

Under kvartalet fick vi också bygglov för vår anläggning i Haninge, som vi ska uppföra tillsammans med Sveriges största livsmedelsbutik ICA Maxi Haninge och Greenfood. Markundersökningar påbörjades i juni och planen är att skörda de första grönsakerna under första halvåret 2024.

I maj stod det klart att Erik Jonuks blir ny vd för Agtira. Han kommer senast från rollen som vd på Ekobot, ett bolag som han även har varit med och introducerat på Nasdaq First North. Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag samt ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher. Erik Jonuks tillträder den 11 september.

Under kvartalet har två av växthusen i Härnösand omplanterats vilket ger ett kapacitetsutnyttjande på 84,6 % för kvartalet vilket skall jämföras med 76,7 % föregående kvartal. Lagom till midsommar sålde våra butiker i Sundsvall, Östersund och Härnösand den första batchen av Härnösandsodlad Gullspångslax från den andra delen av vårt akvaponiska system – fiskodlingen. Samtidigt visar den fortsatta debatten om konventionell fiskodling, och Norges nya 25-procentiga skatt på på odlad lax, att odlingarna måste upp på land. Vår akvaponiska lösning tar det ett steg längre och levererar en av de mest hållbara odlade fiskarna som finns.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2023 kl. 09.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

7 augusti, 2023

Agtira utökar lånefinansiering med 4 MSEK

Agtira har upptagit ett lån från befintliga ägare, Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Byggbiten i Norrland AB om totalt 4 MSEK. Lånet säkrar kapital som behövs för att snabbt kunna komma igång med bygget i Haninge och på så sätt säkerställa tidspanen i etableringen samt därtill stärka bolagets rörelsekapital.

Villkoren för lånet är en ränta på Stibor 90 med ett tillägg om sju och en halv (7,5) procentenheter och en löptid till och med 31 december 2023. Agtira har inhämtat offerter från externa leverantörer där det framkommit att villkoren i de nu tecknade lånen var de mest fördelaktiga och enligt styrelsens bedömning att anses som marknadsmässiga.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2023 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

14 juli, 2023

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB – första dag 11/9

”Jag ser mycket fram emot att påbörja mitt arbete som VD. Bolaget har på kort tid levererat övertygande marknadsframgångar, vilket tydligt bekräftar att vi besitter en stark teknologi och ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Det är en spännande tid att vara en del av Agtira, och jag ser fram emot att fortsätta bygga på dessa framgångar och driva bolaget framåt, säger Erik Jonuks.

Eriks första dag blir alltså den 11/9 och han startar i en aktiv period.

”Vi har mycket spännande på gång och ser mycket fram emot att ha Erik på plats som ny VD redan i början av september, säger Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande Agtira AB.”

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2023, kl. 11:00

För mer information, vänligen kontakta:

Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande
Telefon: 0702-91 02 82, e-post: ludvig.nauckhoff@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

11 juli, 2023

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB – första dag 11/9

Erik Jonuks har enligt tidigare kommunikation utsetts till ny vd för Agtira AB. Hans första dag i rollen är nu fastställd till den 11/9.

”Jag ser mycket fram emot att påbörja mitt arbete som VD. Bolaget har på kort tid levererat övertygande marknadsframgångar, vilket tydligt bekräftar att vi besitter en stark teknologi och ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Det är en spännande tid att vara en del av Agtira, och jag ser fram emot att fortsätta bygga på dessa framgångar och driva bolaget framåt, säger Erik Jonuks.

Eriks första dag blir alltså den 11/9 och han startar i en aktiv period.

”Vi har mycket spännande på gång och ser mycket fram emot att ha Erik på plats som ny VD redan i början av september, säger Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande Agtira AB.”

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2023, kl. 11:00

För mer information, vänligen kontakta:

20 juni, 2023

Positivt bygglov för Agtira i Haninge

Avtalet med ICA Maxi i Haninge, som meddelades 2022 och är tio år långt, ska göra butiken självförsörjande på gurkor. Avtalet är värt totalt 40 miljoner kronor.

Anläggningen är även en av tio som ska byggas tillsammans med grönsaksgrossisten Greenfood, som enligt avtal tar hand om hela överskottsvolymen och distribuerar den i sitt nätverk av butiker under det gemensamma varumärket City Greens.

– Haninge är en genombrottsorder för Agtira. Dessutom blir det starten på vår etableringsresa tillsammans med Greenfood, vilket ger nyheten ytterligare en positiv dimension, säger Pontus Lamberg.

Markundersökningar på platsen kommer att inledas inom kort, för att sedan gå vidare med projektering och uppförandet av anläggningen. Målet är att skörda de första gurkorna i växthuset under första halvåret 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, CCO
Telefon: 0704 15 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

16 juni, 2023

Kommuniké från Årsstämma 2023 i Agtira AB

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ludvig Nauckhoff och Henrik Samuelson samt nyval av styrelseledamöterna Stig Svedberg, Mattias Byström och Mattias Gemborg.

Ludvig Nauckhoff nyvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Johan Lindström.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och revisorn ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Införande av personaloptionsprogram 2023/2027:1 för anställda, riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2027:1 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelses förslag, (A) att införa av personaloptionsprogram 2023/2027:1 för anställda, (B) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2027:1 samt (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2027:1.

Beslut om godkännande av ingående av avtal med Byggbiten i Norrland AB (närstående­transaktion)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att bolaget ingår avtal med Byggbiten i Norrland AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.agtira.com/se.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com