2022-05-12

Kvartalsrapport januari-mars 2022

Agtira-q1-2022-wide

Sammanfattning av första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 6 947 KSEK (2 300 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till – 4 672 KSEK (-5 878 KSEK)
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till 0,09 SEK (-0,71 SEK)

(Belopp inom parentes anger jämförande period föregående år)

VD-RAPPORT:

Första kvartalet 2022 var ännu ett händelserikt kvartal, som präglades av rekrytering och fokus på expansion. Det innehöll dessutom både viktiga milstolpar och en rad positiva nyheter för Agtira.

Omsättningen det första kvartalet var 6,9 MSEK, vilket är rekord och innebär en ökning med närmare 200%, jämfört med motsvarande kvartal 2021 och en ökning med närmare 30% jämfört mot fjärde kvartalet 2021. Omsättningen kommer fortsatt endast från grönsaksproduktion i Härnösand, som nu ligger på mycket tillfredställande nivåer.

Produktionen i Härnösand bedöms nu vara lönsam och generera ett resultat om cirka 300 TKR för kvartalet, trots ovanligt höga energikostnader under kvartalet. Att grönsaksproduktionen levererar resultat, trots den extraordinära situationen på energimarknaden, visar på att våra odlingssystem är robusta och långsiktigt hållbara, inte bara miljömässigt, utan också ekonomiskt.

Agtira gör nu stora satsningar på expansion och bolaget har genom lyckade rekryteringar påbörjat en resa från dagens 30 till att nå 40 anställda under våren, och en stabil och kompetent organisation väl rustad för expansion börjar ta form. Samtidigt fortsätter vår offensiva satsning på marknadsföring och försäljning.

Rörelseresultatet för koncernen var under kvartalet -4,7 MSEK, vilket skall jämföras med -5,9 MSEK under motsvarande kvartal 2021. Att vi trots stora utgifter kopplat till vår offensiva satsning fortsätter att förbättra resultatet är en direkt följd av framgångarna i våra odlingssystem i Härnösand, där vi nu når upp till de teoretiska produktionsnivåer vi har räknat med.

Som ett led i vår offensiva satsning tecknades under kvartalet en avsiktsförklaring med den stora livsmedelskoncernen Greenfood. Avsiktsförklaringen var ett första steg i förhandlingar om ett omfattande samarbete som den 10 maj resulterade i ett skarpt samarbets- och ramavtal.

Avtalet innehåller flera viktiga och positiva aspekter för Agtira. Genom ett samarbete med Greenfood nås helt nya marknader bestående av mindre till medelstora livsmedelsbutiker, restauranger samt offentliga aktörer som var för sig inte är stora nog att hantera ett eget odlingssystem.

Eftersom dessa gemensamt utgör en stor del av den totala marknaden för livsmedel, adderas en stor potential till Agtiras marknad som helhet. De tio system som ramavtalet innefattar i första steget beräknas kunna leverera en omsättning för Agtira om cirka 100 MSEK årligen när det är fullt genomfört.

Agtira har fortsatt en helt unik position på denna heta marknad där vi som enda bolag erbjuder odlingssystem med fruktbärande grönsaker som gurka och tomat samt akvaponilösningar. Genom vårt första butikssystem Agtira InStore, som togs i bruk hos ICA Maxi Sundsvall under april månad tar vi på oss ledarrollen när det gäller system för vertikalodlade gurkor. En vecka efter invigningen skördades världens första butiksodlade gurkor och såldes till förväntansfulla konsumenter.

Jag ser fram emot att tillsammans med vår nya och mycket kompetenta organisation fortsätta att flytta gränserna inom urban farmning och bidra till en hållbar livsmedelsproduktion om omställning av samhället i stort.