2021-06-21

Ekologisk och konventionell odling

Agtira biobädd

Ekologisk odling är odling certifierat från KRAV. För att uppnå ett KRAV-certifikat bör man använda ekologiskt utsäde, inte kombinera ekologisk produktion med annan produktion, använda naturliga gödsel och inte använda kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer.

Konventionell odling har inte de ovanstående kriterierna.

Skillnaderna och fördelarna mellan ekologisk och konventionell odling har lyfts i många studier och diskussioner i decennier. Det har varit i fokus inom en hel del forskning och anledningen är att den biologiska mångfald, jordkvalitet och giftspridning som konventionell odling medför, har en skadlig påverkan på miljön. Däremot har studier visat att ekologisk odling producerar mindre skörd per kvadratmeter, detta innebär att arealen som krävs inom ekologisk odling behöver vara betydligt större än konventionell odling, i förhållande till avkastning av produktion per kvadratmeter. Vidare leder detta till att skogsarealminskning för konventionell odling är lägre än för ekologisk odling.

Ekologiskt odlad mat har mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel. Anledningen är att ekologiskt kräver större markarealer, enligt en internationell studie från bland annat Chalmers University of Technology.” (ur forsknings.se)

Som resultat av detta har konventionell odling mindre påverkan på utsläpp och anses därför som en mer hållbar metod att odla med. 

Stefan Wirsenius, en av forskarna som deltog i studien, menar att ”Större arealanvändning i ekologisk odling leder indirekt till stora koldioxidutsläpp från avskogning”.

Jag anser att både konventionell och ekologisk odling har bra potential för utveckling och att deras konkurrens och konstanta utveckling är en drivkraft som gynnar båda metoderna.

Vår metod på Agtira är egentligen en unik kombination av både ekologisk och konventionell odling, där vi utnyttjar den avancerade teknologi som konventionell odling erbjuder och den naturliga användningen av gödsel och bekämpningsmedel som ekologisk odling använder sig av. Dessvärre kan vi inte erhålla KRAV-certifikat med anledning av att vi inte odlar direkt i jorden. 

Alla grödor som ska KRAV-märkas måste också odlas i jord. Det som odlas i näringslösningar – vilket är vanligt i konventionell växthusodling – kan inte KRAV-märkas.” (https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/mest-hallbara-odlingen/)

Det framstår som oklart varför KRAV-certifikat inte tillåter odling i näringslösningar, vilket skulle vara förståeligt om enbart kemikaliska näringslösningar användes. Jag tycker att detta är värt att diskuteras vidare eftersom vi använder fiskevatten. Med tanke på att Agtira odlar sina grödor i en naturlig näringslösning borde detta betraktas som naturligt gödselmedel och därmed, enligt mig, klassificeras som KRAV-godkänd odling.

Slutligen vill jag betona att vår odling är en blandning av fördelarna från konventionell och ekologisk odling. Vår metod gynnar biologisk mångfald och ger ett hållbart jordbruk med högre avkastning samtidigt som den genererar mindre utsläpp. Eftersom Agtira använder samma vatten för både grönsaksodling och fiskodling, blir vattenanvändning dessutom minimal. Sist men inte minst maximerar Agtira konstant sin skörd med hjälp av utveckling av klimatstyrning genom AI-teknologi i vår anläggning.