Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 2 mars 2020, tecknades till totalt 11,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 106,2 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 10,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

– Jag vill varmt tacka alla nya och gamla investerare för att ni är med på vår expansion och resa framåt. Vi är verkligen glada över förtroendet och det stora intresset för vårt odlingssystem som är både hållbart och miljövänligt, säger Peckas Naturodlingars vd Elena Petukhovskaya.

Totalt har 864 941 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande utan företrädesrätt. Företrädesrätterna nyttjades således till 74 procent.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 588 666,50 kr, från 2 943 333 kr till 3 531 999,50 kr, genom nyemission av 1 177 333 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,50 kr. Antalet aktier ökas från 5 886 666 till 7 063 999 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Elena Petukhovskaya, VD

E-post: elena@peckas.se

Telefon: 076 843 22 04

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 06 mars 2020 kl 17.10.
Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar