Regulatorisk

På grund av den rådande situationen med risk för smittspridning av Covid-19 har styrelsen i Peckas Naturodlingar beslutat att senarelägga ordinarie bolagsstämma som var planerad till den 23 april 2020. Nytt datum för årsstämman är 11 juni 2020 och den kommer att hållas klockan 10:00 på bolagets kontor på Verkstadsvägen 19, 871 54 i Härnösand. […]

På grund av den rådande situationen med risk för smittspridning av Covid-19 har styrelsen i Peckas Naturodlingar beslutat att senarelägga ordinarie bolagsstämma som var planerad till den 23 april 2020. Nytt datum för årsstämman är 11 juni 2020 och den kommer att hållas klockan 10:00 på bolagets kontor på Verkstadsvägen 19, 871 54 i Härnösand.

Sedan tidigare har Peckas Naturodlingar infört restriktioner vad gäller besök i bolagets lokaler.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 4 juni.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB (publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 11 juni klockan 10.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 04 juni 2020 kl 09.00, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 10 juni 2020, klockan 14.00 under adress: Peckas naturodlingar AB,Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, e-post: info@peckas.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 04 juni 2020

kl 09.00 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 04 juni 2020 kl 09.00. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen

7. Beslut om:

– fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna

9. Val av styrelse och i förekommande revisor

10a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner, aktier, konvertibler eller optioner.

10b. Förslag till ny bolagsordning.

10c. Förslag till namnändring av Peckas Naturodlingar AB.

11. Avslutande av årsstämma.

Förslag till beslut punkt 8

Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter anställda i Peckas naturodlingar AB (publ): inget arvode utgår.

Revisor enligt löpande räkning.

Förslag till beslut punkt 9

Förslag till Val av styrelse och i förekommande fall revisor meddelas två veckor innan stämman.

Förslag till beslut punkt 10a

Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

Förslag till beslut punkt 10b

§ 4 Aktiekapital: Aktiekapitalet ska vara lägst 2 943 333 och högst 11 773 332 sek.

§ 5 Antal aktier: Antal aktier ska vara lägst 5 886 666 och högst 23 546 664

Förslag till beslut punkt 10c

Förslag till nya företagsnamn

Förslag 1) Peckas aquaponic systems AB

Förslag 2) Peckas aquaponic solutions AB

Förslag 3) Pecka aquaponic systems AB

Förslag 4) Peckas aquapoincs AB

Förslag 5) Pecka aquaponics AB

/Styrelsen Peckas naturodlingar AB

För mer information, vänligen kontakta:

Elena Petukhovskaya, VD

Telefon: 076 843 22 04

E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B.

Dokument & länkar