Peckas Naturodlingar AB – världsledande inom kretsloppsodling (akvaponisk odling) – meddelar att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med bemyndigande från årsstämma den 25 april 2019. Företrädesemissionen omfattar högst 1 177 333 B-aktier till teckningskursen 9,5 SEK. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Fulltecknad företrädesemission tillför bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader, varav 588 666,50 SEK avser aktiekapitalökning.

Emissionen i sammandrag
Teckningskurs: 9,50 SEK
Sista dag aktien handlas inklusive teckningsrätter: 2020-02-11
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätter: 2020-02-12
Avstämningsdag: 2020-02-13
Publicering av memorandum: 2020-02-14
Teckningstid: 2020-02-17 – 2020-03-02
Handel i Betalda Tecknade aktier: 2020-02-17 fram till dess att emissionen registrerats hos
Bolagsverket, sista handelsdag meddelas via pressmeddelande.
Handel i teckningsrätter: 2020-02-17 – 2020-02-27

Vid överteckning sker tilldelningen i första hand pro rata i förhållande till antal utnyttjade teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till de som tecknat utan företräde och vid överteckning pro-rata i förhållande till antal anmälda aktier, i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Bakgrund
Peckas Naturodlingar har utvecklats starkt och kraftigt flyttat fram sin position till att vara världsledande inom kretsloppsodling (akvaponisk odling). Anledningen till företrädesemissionen är att det tredje växthuset, där vi planterade i december 2019, har kostat mer än vad som ursprungligen var planerat samtidigt som Peckas Solutions fortsätter att utvecklas positivt, vilket medför ett behov av stärkt rörelsekapital. Skälet till fördyringen av det tredje växthuset, är genomförda förbättringar och vidareutveckling av odlingssystemet i kombination med ett nytt vidareutvecklat fiskhus. Under hösten uppstod delvis en ojämn produktion av körsbärs- och kvisttomater. Den ojämna produktionen har uppstått som en följd av omplanteringar och har medfört att utbudet inte har motsvarat den stora efterfrågan från butikerna. Detta medförde att vissa butiker blev utan tomater periodvis, vilket påverkade försäljningen. Detta åtgärdas med volymen i det tredje växthuset i kombination med att omplanteringar framöver kommer att ske under den period på året då marknadspriset på tomater är som lägst.

Framsteg för Peckas Solutions och internationalisering
Inom Peckas Solutions har det skett viktiga framsteg i takt med att det tredje växthuset byggts. I samband med bygget så har bolaget vidareutvecklat sitt odlingssystem och har nu ett mer moget unikt system för export och framtida försäljning. Bolaget upplever ett starkt internationellt intresse för akvaponisk odling från i princip samtliga kontinenter och samtal pågår rörande uppförande av anläggningar på ett flertal platser.

Kapitalbehov
Total kapitalbehov för ovan är 11 mkr.

2020-01-31

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020.

Dokument & länkar