Efterfrågan har snabbt växt sig så stor att bolaget nu inte kan möta marknadens behov, trots extra prishöjning. Därav har styrelsen i idag, 21 maj 2018, beslutat att Peckas Naturodlingar AB skall genomföra en företrädesemission av B-aktier som vid full teckning tillför bolaget 15,4 mkr före emissionskostnader.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2017, beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 17,50 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 30 maj – 15 juni 2018. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 15,4 mkr före emissionskostnader.

Kostnaden för att fördubbla kapaciteten beräknas uppgå till cirka 15 mkr. Utöver detta kommer bolaget förbereda för en tilläggsfinansiering om cirka 7 mkr för eventuella energieffektiviseringar och andra oförutsedda kostnader i samband med utbyggnaden. Bolaget avser att i första hand att vända sig till nuvarande lån finansiärer Almi och Norrlandsfonden för det fall att detta behövs.

Bakgrund och motiv
Peckas naturodlingar AB har sedan starten en långsiktig strategi att bygga 100 000 m2 kretsloppsodling i Sverige för odling av tomater och regnbågslax.

Bolaget har nu beslutat att omgående bygga ut sin anläggning i Härnösand för produktion av tomater och regnbågslax. Investeringen är en del i företagets strategi för tillväxt och bedöms vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

– Att först utöka i Norrland innan vi etablerar oss i södra Sverige bedöms vara mest effektivt då vi nu har organisation för produktion och distribution och bättre kan utnyttja redan gjorda investeringar, säger Elena Petukhovskaya, vd för Peckas Naturodlingar.

Anläggningen i Härnösand har kostat cirka 30 mkr, och för cirka 15 mkr förväntas kapaciteten fördubblas.

Leveranserna av Peckas Tomater inleddes i januari 2018 och mottagandet har varit enormt positivt, med mycket goda betyg från kunderna, stort mediaintresse och stark försäljningstillväxt.

Växthusdelen av anläggningen i Härnösand ska byggas ut från dagens 3200 kvadratmeter till cirka 7000 kvadratmeter. Byggstarten sker under tredje kvartalet 2018 och den nya växthusdelen beräknas vara klar att tas i drift i början av 2019. Bygget sker på mark som redan ägs av Peckas Naturodlingar och där en väl fungerande infrastruktur för denna typ av verksamhet finns. Investeringen beräknas fördubbla tomatproduktionen.

– Expansionen är ett resultat av det enastående arbete som personalen på Peckas Naturodlingar gjort med att bygga upp och driva ett unikt system som är miljömässigt hållbart, som fungerar i vårt klimat, och som ger en högkvalitativ produkt, säger Elena Petukhovskaya. Det känns också mycket tillfredsställande att stärka vår närvaro på den regionala marknaden där våra kunder dagligen ger oss stöd och inspiration i arbetet.

Med en fördubblad produktion har vi möjlighet att växa utanför den regionala marknaden. Peckas Naturodlingar siktar även på att växa ytterligare i HoReCa-segmentet (hotell, restaurang, catering), och att prova marknaden för Peckas Tomater i Stockholm inför kommande expansion.

Villkor i Företrädesemissionen
Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (org.nr 559033-7654) beslutade den 21 maj 2018 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 juni 2017 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Emissionen omfattar högst 880 000 aktier av serie B och kan inbringa bolaget 15,4 MSEK vid full teckning.

Den som på avstämningsdagen den 28 maj 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie av serie B.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 maj 2018. Teckning ska ske från och med den 30 maj 2018 till och med den 15 juni 2018. Teckningskursen har fastställts till 17,50 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, tillför Bolaget 15,4 mkr före emissionskostnader, som bedöms uppgå till cirka 0,5 mkr.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2018)

  • 24 maj Sista dag för handel med Peckas Naturodlingar-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
  • 25 maj Första dag för handel i Peckas Naturodlingar-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
  • 28 maj Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen
  • 29 maj Beräknat datum för offentliggörande av investeringsmemorandum
  • 30 maj Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
  • 13 juni Handel med teckningsrätter avslutas
  • 15 juni Teckningsperioden avslutas
  • 19 juni Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 440 000,00 kr, från 1 320 000,00 kr till 1 760 000,00 kr, genom nyemission av högst 880 000 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,50 kr.

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, vd
E-post: elena@peckas.se
Telefon: 076-843 22 04

Notera Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018.

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.
Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar