Peckas Naturodlingar AB ansöker om att noteras på Nordic Growth Market under 2017. Företaget som bygger upp storskaliga kretsloppsodlingar av tomater och regnbågslax tar under 2017 sin första storskaliga anläggning i drift i Härnösand. I anslutning till listningen kommer företaget att göra en nyemission.

Den unika kretsloppsodlingen bygger på en modell som har testats under 20 år av pionjären Pecka Nygård. Den består av en bassäng med fisk och ett växthus med tomater. Det näringsrika vattnet från fisken går över till tomaterna som tar upp näringen. Vattnet renas av bakterier i växtbädden och går tillbaka till fiskbassängen. Anläggningen läcker inte näring som traditionell fiskodling och är därför mycket skonsam för miljön och långsiktigt hållbar. Resultatet är välsmakande fisk och tomater, allt miljövänligt producerat nära konsumenterna.

Trenden med miljövänligt, giftfritt och närodlat är fortsatt stark hos konsumenterna och intresset för företaget och dess produkter är dokumenterat stort.

Tomatskörden i den 4 000 kvadratmeter stora anläggning som byggs upp med start under första halvåret 2017 är redan bokad av en lokal grossist, och den emission som företaget gjorde under hösten 2016 fulltecknades.

– Emissionen gav oss 550 nya aktieägare och vi märker av ett stort intresse för aktien, säger vd Hugo Wikström.
– Nu börjar vi också projekteringen av en fullskalig anläggning nära någon av våra storstäder. Många kommuner är mycket aktiva för att få en etablering till stånd, och då läget är gynnsamt så väljer vi att ta in kapital för denna expansionsfas.

Styrelsen har beslutat genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Anledningen till att frångå de befintliga aktieägarnas företrädesrätt är att sprida ägandet i bolaget inför en planerad framtida notering/listning av bolagets aktie. Emissionen omfattar högst 500 000 B-aktier och lägst 250 000 B-aktier. Aktien ges ut till en kurs om 25,00 kronor per B-aktie och kan inbringa bolaget högst 12 500 000,00 kronor och lägst 6 250 000 kronor. Aktiekapitalet kan öka med högst 250 000 kronor och lägst 125 000 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 6 mars 2017 till och med den 12 april 2017.
Betalning av tecknade aktier skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag.
Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.
Styrelsen beslutar om vilka som får tilldelning av aktier i det fall att emissionen blir övertecknad, tidigt tecknade aktier kommer att premieras.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2018, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Härnösand 2017-02-21

Dokument & länkar