Regulatorisk

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 26,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 20 november 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag den 30 november 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som upprättats av Bolaget och idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. EU-tillväxtprospektet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.peckas.se) och Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se). I närtid kommer prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionen omfattar högst 3 529 341 aktier av serie B vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen var den 27 november 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 7,50 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 1,3 MSEK.

Övertilldelningsemission

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelningsemission om högst 529 401 aktier serie B till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Syftet med övertilldelningsemissionen är att, i första hand, tillgodose önskemål från de personer som har lämnat teckningsförbindelser utan stöd av teckningsrätter och, i andra hand, ta tillvara på det övriga intresset för Bolaget samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare rörelsekapital.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod
1-15 december 2020

Handel med teckningsrätter ("TR")
1-11 december 2020

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA")
1 december-omkring vecka 4, 2021

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Omkring den 18 december 2020

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I PECKAS NATURODLINGAR AB I NÅGON JURISDIKTION.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Dokument & länkar