Regulatorisk

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (publ) – listat på NGM Nordic SME – har beslutat att genomföra en riktad nyemission till ett fåtal investerare för att stärka bolagets rörelsekapital. Beslutet att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt kommer dels av att styrelsen gjorde bedömningen att en riktad emission kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt, dels att styrelsen bedömer investerarna som strategiskt viktiga för bolaget då de tillför kompetens på nya områden samt stora nätverk inom bolagets nya affärsområde.

Totalt kommer 1 415 695 aktier att emitteras till en kurs på 7,77 SEK vilket innebär en rabatt om 12% på den volymviktade genomsnittskursen under 7 dagar t o m den 4 maj 2021. Bolagets aktiekapital kommer därmed ökas med 707 847,50 SEK. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Investerarna utgörs av Fresa förvaltning AB som är ett bolag i samma koncern som Grönsakshuset i Norden AB som är en samarbetspartner till Peckas och köper hela bolagets grönsaksproduktion, Storbutiken i Sundsvall AB (ICA MAXI Birsta) som har lagt en order på ett Peckas InStore-system, Jonells AB som är verksamt i fastighetsbranschen, Möz AB som är verksamt inom managementbranschen samt Ovanåker förvaltning AB som är verksamt inom energiteknik.

Emissionen sker på befintligt bemyndigande från bolagsstämma.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 11.00.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar