Regulatorisk

Under årets första kvartal har Peckas Naturodlingar uppnått en försäljning på 3,9 MSEK, vilket är ett försäljningsrekord för bolaget sett till ett enskilt kvartal. Det är också en ökning med 60 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en 130-procentig ökning från samma kvartal föregående år. Försäljningsökningen är till största del ett resultat av att […]

Under årets första kvartal har Peckas Naturodlingar uppnått en försäljning på 3,9 MSEK, vilket är ett försäljningsrekord för bolaget sett till ett enskilt kvartal. Det är också en ökning med 60 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en 130-procentig ökning från samma kvartal föregående år. Försäljningsökningen är till största del ett resultat av att fler kunder tillkom och att bolagets tredje växthus, vilket färdigställdes i slutet av 2019, har gått i produktion under de första veckorna i mars 2020. Periodens förlust uppgick under årets första kvartal till 3,9 MSEK, vilket är en förbättring med 30 procent jämfört med föregående kvartal då förlusten uppgick till 5,4 MSEK. Det är samtidigt en försämring med 9,5 procent jämfört med första kvartalet 2019 då förlusten uppgick till 3,6 MSEK. Peckas Naturodlingar arbetar med att förbättra effektiviteten per kvadratmeter i bolagets växthus och odling anläggningar. Effektiviteten har förbättrats som en följd av de investeringar som gjorts och de medföljande stordriftsfördelarna. Det har lett till ökad försäljning samt att bolaget har lagt grunden för lägre kostnader per producerad enhet på sikt. Mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020 har försäljningen ökat med 60 procent, samtidigt som rörelsekostnaderna gick från 9,0 MSEK till 8,9 MSEK. I takt med att växthusens nyttjandegrad ökar kommer bolagets produktivitet att öka, vilket är ett viktigt steg mot att nå positivt kassaflöde.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET

FÖRSTA KVARTALET (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 930 KSEK (1 705 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 730 KSEK (-3 395 KSEK)
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,66 SEK (-0,86 SEK)
  • Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VD-ORD: TREDJE VÄXTHUSET I DRIFT, HÖGRE FÖRSÄLJNING OCH MINSKAD FÖRLUST JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE KVARTAL

Att hållbar, hälsosam och lokalt producerad mat vinner mark bland konsumenter råder det ingen som helst tvekan om. Och den utvecklingen spelar oss i händerna, vilket är bra för oss och samhället i stort. Samtidigt är jag övertygad om att vi bara är i början av denna utveckling och den kommer utan tvekan att växa sig allt starkare för varje år. För oss innebär det att vi – som är världsledande inom kretsloppsodling – kan erbjuda allt fler människor mat som är klimatsmart, hållbart odlad och som dessutom har en smak som överträffar det mesta.

För Peckas Naturodlingar har det nya året utan tvekan börjat starkt. Under det första kvartalet nådde vi en försäljning på 3,9 miljoner kronor, vilket inte bara är en ökning med 60 procent jämfört med föregående kvartal utan även en ökning med 130 procent jämfört med första kvartalet 2019. Det är också nytt försäljningsrekord för Peckas för ett enskilt kvartal. Trots att utvecklingen otvetydigt går åt rätt håll har vi en bit kvar innan vi når lönsamhet.

Att efterfrågan på våra produkter ökar är en grundförutsättning för vår positiva utveckling. Mycket bra var att vi under kvartalet fick beställningar från helt nya distributörer, vilket är ett tecken på att marknaden växer. Det är också vår övertygelse att när fler människor smakar på våra tomater och vår regnbåge så kommer intresset för produkterna att öka ytterligare. Den goda utvecklingen i början av 2020 är extra viktig med tanke på att vi under 2019 stötte på en del utmaningar. Vi gjorde omfattande investeringar och till exempel uppfördes vårt tredje växthus, nya fiskhus samt nytt styrsystem. Därtill installerade vi i ny LED-belysning och utvecklade nya biobäddar. Byggandet av växthuset blev försenat vilket påverkade nettoresultatet negativt.

Samtidigt är dessa investeringar långsiktiga och mycket viktiga för framtiden, inte minst när det gäller våra planer att expandera internationellt. Vidare har vi i början av 2020, inom dotterbolaget Peckas Solutions, lanserat en egenutvecklad och patentsökt biobädd. Det medför att det framöver kommer bli betydligt enklare och billigare för våra kunder att bygga en kretsloppsodling med vårt system. Ett tydligt tecken på att investerare delade denna syn är att den nyemission, som slutfördes i början av mars 2020, tecknades till 106 procent. Bolaget fick således in det kapital som behövdes. Vi vill därmed tacka alla våra ägare, gamla som nya, för deras förtroende.Trots att vi alltså mer än fördubblade försäljningen under årets tre första månader, jämfört med samma period i fjol, är vår kapacitet bara utnyttjad till hälften, jämfört med vad vi har som mål för den färdiga anläggningen. När vi nått full kapacitet år 2022 så räknar vi med en hel årsomsättning på över 30 miljoner kronor.

Internt fortsätter vi att jobba med att öka produktionen och minska kostnaderna. Under årets första kvartal förbättrades resultatet med 30 procent jämfört med föregående kvartal. Försäljningen har under samma period ökat med 60 procent samtidigt som kostnadsmassan ligger kvar på ungefär samma nivå. När vi optimerar vårt tredje växthus har vi stor nytta av de lärdomar som vi dragit från vårt första och andra växthus. Vi kan redan se klara resultat i form av lägre kostnader per kvadratmeter och effektivare energiförbrukning. Under 2020 ligger således fokus på att dels öka försäljningen, dels produktiviteten i växthusen. Eftersom vi redan har gjort tunga investeringar – och inte planerar några större framöver – kommer dessa att bidra till ökad effektivitet och tillväxt framöver. I likhet med andra företaget och verksamheter så märker också Peckas Naturodlingar av Corona-pandemin. Vad vi kan konstatera är dock att detaljhandeln är fortsatt stark och att försäljningen ökar. Däremot har vi helt naturligt tappat intäkter från

HoReCa-segmentet (Hotell, Restaurang, Catering), men den nedgången är mindre än försäljningsökningen

till detaljhandeln.

Vad vi också vill poängtera är att all vår produktion sker under strikta regler och rutiner vad gäller hygienen. Vi använder bland annat desinfektion med hjälp av UV-ljus, och vi har i dagsläget upphört med alla besök utifrån. Än så länge har vi inte registrerat några corona fall bland personalen. Slutligen vill jag som bolagets VD tacka all vår personal, liksom alla kunder och ägare, för stödet för att nå vårt mål att producera nyttiga, hållbara och lokala matvaror. Det är det stödet som gör att vi med tillförsikt tar oss an uppdraget att skala upp produktionen samt fortsätter att jobba för en lansering av våra produkter utanför Sverige.

Elena Petukhovskaya

VD Peckas Naturodlingar

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport april-juni 2020 publiceras den 03 augusti 2020

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl 8.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Elena Petukhovskaya, VD

Telefon: 076 843 22 04

E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar