Regulatorisk

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET ANDRA KVARTALET (2020-04-01 – 2020-06-30) · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3717 KSEK (2033 KSEK) · Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3531 KSEK (-2614 KSEK) · Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,52 SEK (-0,62 SEK) · Den tidigare prognosen revideras och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Under andra kvartalet gjordes en förlust på 3,5 MSEK., vilket är en ökning med cirka 0,9 MSEK jämfört med samma kvartal 2019. Det är samtidigt en förbättring jämfört med första kvartalet 2020 med cirka 0,2 MSEK.

Omsättningen under kvartalet noterades till 3,7 MSEK vilket är en ökning med cirka 83% jämfört med samma kvartal förra året. Jämför med första kvartalet 2020 är det en minskning med cirka 5%. Trots den marginella minskningen i omsättning förbättrades resultatet något från – 3,7 MSEK första kvartalet till -3,5 MSEK andra kvartalet. Under andra kvartalet har också rekrytering av ny VD och dubbla VD löner under överlämning belastat resultatet med cirka 200 KSEK.

Bolaget har under det gångna kvartalet utvärderat den tidigare prognosen om att nå positivt kassaflöde under 2021. Prognosen revideras nu och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. Då det råder stora osäkerheter i Sverige och omvärlden på grund av den pågående pandemin väljer bolaget att inte lämna någon ny prognos för när positivt kassaflöde kan uppnås. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden. Att nå positivt kassaflöde är dock prioriterat och arbete pågår för att det ska nås så snart som möjligt.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport juli-september 2020 publiceras den 2020-11-02

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl. 08.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodling

Dokument & länkar