”Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat uppnådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. Växthuset beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om 50 procent. Detta kommer att ge oss en möjlighet att möta en växande efterfrågan. Med detta som bakgrund ser vi fram emot att bidra till en hållbar utveckling för miljövänlig mat i flera år framöver.”

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2019

  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 033 KSEK (1 343 KSEK)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till – 2 614  KSEK (- 866   KSEK)
  • Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 5 454 KSK (3 247 KSEK)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till – 0,62 SEK (-  0,35   SEK)

VD-ORD:

ETT PARADIGMSKIFTE DÄR VI BÄR LEDARTRÖJAN

Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat nådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Vidare har vi fått godkännande från Livsmedelsverket avseende fiskförsäljning, vilket breddar vår marknad. Långsiktigt räknar vi med att fisken kommer att stå för cirka 30 procent av den totala omsättningen utan ytterligare kostnadspåverkan. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. En nödvändighet för att möta befintlig efterfrågan.

Vårt tredje växthus beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om drygt 50 procent. Vi når då en årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 60 ton fisk. Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 Mkr på rullande 12 månader och innebär att bolaget genererar positivt kassaflöde och tillfredsställande resultat. Pågående expansion kommer dock kortsiktigt att påverka både resultat samt kassaflöde och därmed inte ge en rättvisande bild av verksamhetens momentana intjäningsförmåga. Därefter ska vi ha bevisat kretsloppsodlingens förträfflighet både kommersiellt och ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer då att i egenskap av vår position som världsledande inom kretsloppsodling, med full kraft verka för dess spridning i övriga delar av världen.

Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 2,03 Mkr vilket är en ökning med 51 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vidare har antalet kunder ökat markant på grund av vår expansion inom både dagligvaruhandeln och hotell- och restaurangsegmentet. Peckas olika tomater blev tillgängliga på ICA, Lidl och Paradisets butiker för premiumhandel i Stockholm. Under årets andra kvartal levererade vi också för första gången våra tomater till alla Lidlbutiker i Sverige.

Rörelsens kostnader uppgick till 5,46 Mkr under årets andra kvartal och rörelseresultatet uppgick till -2,61 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 68 procent jämfört med samma kvartal 2018, främst beroende på den investering vi gjort i våra växthus och vår fiskodling. Obalanserade expansionsrelaterade kostnader av engångskaraktär har uppgått till ca 1,2 kr.

Bolaget har via Almi och Norrlandsfonden beviljats lån om 5 mkr med utbetalning i augusti, för att användas som expansionskapital.

Vårt dotterbolag, Peckas Solutions AB, fokuserar på utvecklingen av våra akvaponiska styrprogram för att optimera kretsloppsodlingen och energiförbrukningen. Under första kvartalet i år erhöll vi ett stöd om 1,4 Mkr från region Västernorrland för utvecklingen av vårt styrprogram. I slutet av maj erhöll vi ytterligare ett investeringsstöd om 3,6 Mkr från Energimyndigheten för energieffektiviserande projekt vilket motsvarar 50 procent av stödgrundande kostnader.

Under kvartalet har vår hållbara kretsloppsodling uppmärksammats bland annat genom att vi fick Lions miljöpris och nominerades för Änglamarkspriset.

Jag är stolt över Peckas starka utveckling som alla medarbetare bidrar till och som skapar värde till våra kunder och aktieägare. Vi ser nu fram emot att nå full kapacitet och leverera hälsosam mat framöver genom en hållbar odlingsteknik som vi tror blir ett paradigmskifte, och där vi bär ledartröjan.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport april-juni 2019 publiceras den 1 november 2019.

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2019-08-01

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 kl. 08.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar