Regulatorisk

Idag fredag den 2 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 97 333 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37,65% av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Gussjö Fastighets AB

Stämman beslutade att förvärva samtliga aktier i Gussjö Fastighets AB till en köpeskilling av preliminärt 4 338 236 kronor.

Johan Stenberg och Peter Sendelbach har inte deltagit i handläggning av styrelsens förslag enligt denna punkt.

Beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO2 till:

a) Stämman beslutar att emittera teckningsoptioner till anställda nyckelpersoner enligt följande:

· Antalet optionsrätter uppgår till maximalt 44.500 st, dessa optionsrätter benämns serie TO2.

· En optionsrätt enligt serie TO2 ger rätt att teckna en ny B-aktie för 20 kronor.

· Optionsrätterna enligt serie TO2 kan utnyttjas för aktieteckning under tiden från och med
1 januari 2024 till och med 1 oktober 2024.

· Rätten att teckna optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma nyckelpersoner i bolaget. Teckning sker på teckningslista, teckningsberättigade personer framgår nedan.

· Fördelningsgrunden och skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament i arbetet för nyckelpersoner i bolaget.

· Teckning av optionsrätter enligt serie TO2 skall vara gjord tidigast den 3:e oktober 2020 och senast den 25:e oktober 2020.

· Betalning skall ske senast den 25:e oktober 2020.

· Om optionsrätterna utnyttjas fullt ut medför de en ökning av aktiekapitalet med 22.250 kronor.

· Betalning för optionsrätter sker utifrån marknadsmässiga villkor, vid beräkning av optionsrätternas värde skall Black & Scholes formel tillämpas. Optionspremien har beräknats till 1,26 kr per teckningsoption vilket ger 56.070 kronor totalt.

· Följande anställda nyckelpersoner i bolaget äger rätt att teckna optionsrätterna i nedanstående omfattning:

· Mattias Gemborg, 890302-4837 erbjuds att teckna högst 25.000 st optionsrätter

· Anna-Karin Amérus, 610425-8006 erbjuds att teckna högst 5.000 st optionsrätter

· Marwan Samaan, 901110-1715 erbjuds att teckna högst 10.000 st optionsrätter

· Dumitru Mititelu, 860204-5497 erbjuds att teckna högst 2.500 st optionsrätter

· Andrea Gambardella, 910816-2919 erbjuds att teckna högst 2.000 st optionsrätter

b) Stämman beslutar att emittera teckningsoptioner till styrelseledamot enligt följande:

· Antalet optionsrätter uppgår till maximalt 10.000 st, dessa optionsrätter benämns serie TO2.

· En optionsrätt enligt serie TO2 ger rätt att teckna en ny B-aktie för 20 kronor.

· Optionsrätterna enligt serie TO2 kan utnyttjas för aktieteckning under tiden från och med
1 januari 2024 till och med 1 oktober 2024.

· Rätten att teckna optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma en av styrelsens ledamöter. Teckning sker på teckningslista, teckningsberättigad person framgår nedan.

· Fördelningsgrunden och skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament i arbetet för styrelseledamot i bolaget.

· Teckning av optionsrätter enligt serie TO2 skall vara gjord tidigast den 3:e oktober 2020 och senast den 25:e oktober 2020.

· Betalning skall ske senast den 25:e oktober 2020.

· Om optionsrätterna utnyttjas fullt ut medför de en ökning av aktiekapitalet med 5.000 kronor.

· Betalning för optionsrätter sker utifrån marknadsmässiga villkor, vid beräkning av optionsrätternas värde skall Black & Scholes formel tillämpas. Optionspremien har beräknats till 1,26 kr per teckningsoption vilket ger 12.600 kronor totalt.

· Följande ledamot i bolaget äger rätt att teckna optionsrätterna i nedanstående omfattning:

· Hans Axelsson, 570412-6613 erbjuds att teckna högst 10.000 st optionsrätter

· Hans Axelsson har inte deltagit i handläggningen av styrelsens förslag enligt denna punkt.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på extra bolagsstämman hänvisas till
kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.peckas.se

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 14.30.

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar