Regulatorisk

Peckas Naturodlingar AB (publ) har idag, 7 juni 2021, avhållit årsstämma. Mot bakgrund av covid-19 och rekommendationer kopplat till smittspridningen hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman, och framgår i huvudsak nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Fastställande av balans- och resultaträkning.

Resultat – och balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen och den verkställande direktören.

Arvoden

Stämman beslutade följande arvoden till styrelse och revisor:

Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter anställda i Peckas Naturodlingar AB (publ): inget arvode utgår.

Revisor: enligt löpande räkning.

Styrelse och revisorer

För tiden fram till nästa årsstämma valdes Martin Vestman till ordförande (Nyval) och till ledamöter valdes Daniel Brännström (omval), Peter Sendelbach (omval), Ludvig Nauckhoff (Nyval) samt Berit Fryklund (Nyval.) Till Revisor omvaldes Johan Lindström, Revecon.

Bemyndigande

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibler eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Bland andra gjordes nedanstående förändringar.

§ 1 Företagsnamn: Bolagets företagsnamn är Agtira AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital: Aktiekapitalet ska vara lägst 5 558 712,50 kr och högst 22 234 850 kr.

§ 5 Antal aktier: Antal aktier ska vara lägst 11 117 425 och högst 44 469 700.

Härnösand, 2021-06-07

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar