Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 klockan 10.00 på Sambiblioteket i Härnösand Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juni 2017,
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 16 juni 2017, klockan 09.00 under adress: Peckas naturodlingar AB, Södersundsvägen 48, 871 65 Härnösand, e-post: info@peckas.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 juni 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 10 juni 2017. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om:
-fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
-dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
-ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val av styrelse och i förekommande revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner.
11. Avslutande av årsstämma

Förslag till beslut punkt 8
Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Peckas naturodlingar AB (publ): inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Förslag till beslut punkt 9
Till styrelseledamöter för omval: Johan Stenberg, Hugo Wikström och Daniel Brännström för perioden fram till nästa årsstämma.
Till styrelseordförande föreslås Johan Stenberg.
Till revisor för omval: PwC, med huvudansvarig revisor Johan Lindström.

Förslag till beslut punkt 10
Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion

Styrelsen Peckas naturodlingar AB

Dokument & länkar