SAMMANFATTNING första kvartalet 2018 · Utmärkt feedback på smak från våra första kunder. · Målpriset accepterades fullt ut av marknaden. · Etablerad försäljnings- och distributionsorganisation. · Fisken kommer att fortsätta växa tills ytterligare beslut. · Kassaflöde under perioden var – 3 312 159 kr. Soliditeten var 67%.  Likviditeten var 6 601 421 kr. Rörelseresultatet -1 404 717 kr. Resultat per aktie -0,56 kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2018

Utmärkt feedback på smak från våra första kunder
Leveranserna till butiker i Västernorrland och Jämtland inleddes i mitten av januari 2018 och faktureringen startade februari 2018. Kunderna uppskattar våra tomater och accepterar priset. Gensvaret avseende smak på tomaterna har varit enormt positivt i nyhetsmedier och på sociala medier.

Målpriset accepterades fullt ut av marknaden
Bolaget säljer för närvarande allt som växthuset producerar. Under första året räknar Peckas Naturodlingar med att producera cirka 100 ton tomater. Körsbärstomaterna ger hälften så stora skördar om man jämför med de klassiska, men kan säljas dubbelt så dyrt. Successivt kommer växthuset nå full produktionskapacitet.

Etablerad försäljnings- och distributionsorganisation
I början av perioden sköttes leveranserna av en extern distributör. Peckas Naturodlingar beslutade i mitten av februari att ta över distributionen för att kunna erbjuda den närvaro och kvalitet i butik som är önskvärd. I och med att ett distributionsled kapats ska den ekonomiska marginalen på sikt också öka.

Fisken kommer att fortsätta växa tills ytterligare beslut
Fiskbeståndet drabbades av stressymptom i samband med transport från leverantören. Detta resulterade i svagt immunförsvar och förhöjd dödlighet i fiskbeståndet. Utbrottet varade från slutet av december 2017 till mitten av februari 2018. Biobäddarna har hanterat smittan väl och fisken har återhämtat sig snabbare än förväntat. Eftersom det var unga fiskar som drabbades så påverkar händelsen inte nämnvärt det ekonomiska resultatet. Peckas Naturodlingar har valt att skjuta på den första slakten, vilket väntas innebära högre slaktvikt per individ men samma intäkt vid försäljning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Ny vd har anställts och tillträtt
Elena Petukhovskaya tillträdde som ny vd för Peckas Naturodlingar den 2 april 2018. Hon har under 17 år haft ledande befattningar inom livsmedelsindustrin i flera länder och är van att leda bolag i tillväxt. Rekryteringen innebär att affärskompetensen inom bolaget har stärkts ytterligare, samtidigt som grundaren och tidigare vd Hugo Wikström arbetar vidare inom företaget med fokus på den tekniska utvecklingen, produktionseffektivisering samt produktifiera för expansion.

VD-KOMMENTAR: Vi är igång, vår modell håller

Europas största anläggning för kretsloppsodling är nu i drift. Peckas Naturodlingar har börjat sin verksamhet på allvar och vi konstaterar att vår modell håller, både när det gäller produktion och försäljning. Våra produkter har tagits mycket väl emot av konsumenterna och hela produktionen säljs till det kalkylerade priset. Intresset från butiker och kunder har varit stort och vi får mycket beröm för tomaternas smak. Vi känner tydligt av den ökade efterfrågan på Peckas goda tomater.

2018 är vårt första verksamhetsår och vi anpassar fortfarande anläggningen efter våra erfarenheter. Under årets första månader har vi haft ett tydligt fokus på att komma igång med produktionen. Arbetet har skett enligt plan och vi är väldigt nöjda med resultatet.

Anläggningen i Härnösand har testats både under extrem vinterkyla och sommarvärme och fungerar bra. Vi levererar tomater helt enligt förväntningarna, både avseende kvalitet och kvantitet. Växthuset väntas nå full produktionskapacitet under sommaren eller tidig höst 2018.

För att färdigställa anläggningen har vi budgeterat 3 miljoner kronor under 2018. Vi behöver slutföra kontorsdelen och genomföra ett antal förbättringar i produktionen för att kunna driva växthuset mer effektivt. Andra händelser som påverkat oss under perioden:

  • På grund av den stränga och tidiga vintern hann vi inte installera vårt koldioxidsystem så vi har varit tvungna att köpa dyrbar koldioxid på flaska istället.
  • Under perioden har många mindre kostnader som har med investeringar i bygget att göra tagits som direkta kostnader.
  • Energikostnaderna har varit onormalt höga på grund av den kalla vintern, samt uppstart och optimering av vårt klimatsystem. 
  • En stressreaktion i fiskbeståndet gjorde att delar av det unga beståndet dog vid leveransen. I februari var sjukdomarna helt under kontroll och precis som vår testanläggning visat under femton år så fungerar anläggningens biobäddar som ett immunsystem som med tiden blir allt bättre på att hantera sjukdomar hos fiskarna. Sjukdomsutbrottet kommer att ha ytterst liten påverkan på det ekonomiska resultatet.

När det gäller framtida etableringar i Sverige och utomlands fortsätter intresset för Peckas Naturodlingar och vår teknik att vara stort. Parallellt med vår produktion arbetar vi strategiskt med utveckling av vår affärsmodell. Vi förbereder för att kunna växa ytterligare och förhandlar med internationella partners för gemensamma projekt.

Peckas Naturodlingar är ett fantastiskt bolag som består av människor med god kompetens och stor innovationskraft. I Härnösand kan vi visa upp en färdig och helt unik kretsloppsodling med en produktion i drift och en lönsam affär. Vi har en spännande tid framför oss och hoppas att du vill vara med. Tillsammans skapar vi en mer hållbar värld! 

Elena Petukhovskaya
elena@peckas.se
076-843 22 04

Kommande rapporttillfällen
Halvårsrapport 2018 för perioden januari – juni publiceras 25 augusti 2018.

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2018-05-18

Peckas Naturodlingar AB (publ)
Elena Petukhovskaya, verkställande direktör
Telefon: 076-843 22 04

Dokument & länkar