Resultat – balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes. Stämman beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen och den verkställande direktören. Stämman beslutade följande arvoden till styrelse och revisor: Till ordförande: 2 prisbasbelopp(89 600 Kr) i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma. Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp(44 800 Kr i fast arvode för perioden fram till […]

Resultat – balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen och den verkställande direktören.
Stämman beslutade följande arvoden till styrelse och revisor:

Till ordförande: 2 prisbasbelopp(89 600 Kr) i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp(44 800 Kr i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i bolaget: inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Omval skedde av styrelseordförande Johan Stenberg, samt styrelseledamöterna Daniel Brännström och
Hugo Wikström.

Till Revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (pricewaterhousecoopers) med huvudansvarig revisor Johan
Lindström.

Beslutades att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle.

Härnösand, 16 Juni 2017

För mer information kontakta:
Hugo Wikström, VD
070 5343001
hugo@peckas.se

Denna information är sådan information som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni kl 20.30.
Hemsida: www.peckas.se

Kort om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat en unik kretsloppsodling av tomater och Regnbågslax. Resultatet blir klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Bolagets aktie är planerad att listats på NGM Nordic MTF den 22 juni 2017.

Dokument & länkar