Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 28 augusti. Kallelse i helhet: Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2018 klockan 10.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: […]

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 28 augusti. Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2018 klockan 10.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 september 2018,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 25 september 2018, klockan 17.00 under adress: Peckas naturodlingar AB, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, e-post: info@peckas.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 september 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 20 september 2018. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av ny styrelseledamot 
  7. Beslut om teckningsoptioner till VD
  8. Avslutande av stämma

Förslag till punkt 6
Lars Göran Bäckvall föreslås som ny styrelseledamot. 

Förslag till punkt 7
Styrelsen

Styrelsen föreslår till bolagsstämman emission av teckningsoptioner till VD. Teckning sker på teckningslista. Teckningsberättigad framgår i förteckning nedan. Fördelningsgrunden och skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament i arbetet för VD. Antalet optionsrätter uppgår till max 50.000 st. Om optionsrätterna utnyttjas fullt ut medför de en ökning av aktiekapitalet med 25.000 kronor.

Varje optionsrätt har en löptid om 4 år och ger rätt att teckna en ny B-aktie för 35 kronor.

Betalning för optionsrätter sker utifrån marknadsmässiga villkor, vid beräkning av optionsrätternas värde skall Black & Scholes formel tillämpas.

Fullständiga optionsvillkor finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och kan skickas digitalt till befintliga ägare vid uppmaning.

Teckningsberättigade:

Elena Petukhovskaya, 780522-3125 

Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på bolagsstämman företrädd aktierna och avgivna röster. 

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar