Regulatorisk

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 10 maj.

Kallelse i helhet:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PECKAS NATURODLINGAR AB

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB, org.nr 559033-7654 ("Peckas" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning.

Peckas uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 maj 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 1 juni 2021, och

· dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast 4 juni 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 1 juni 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.peckas.se. Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in senast den 4 juni 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.peckas.se.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;

2) Val av ordförande vid stämman;

3) Upprättande och godkännande av röstlängd;

4) Val av en justeringsperson;

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Godkännande av dagordning;

7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;

8) Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget;

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör;

9) Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

10) Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

11) Val av styrelse:

i) Daniel Brännström

ii) Ludvig Nauckhoff

iii) Peter Sendelbach

iv) Martin Vestman

v) Berit Fryklund

12) Val av styrelsens ordförande;

13) Val av revisor;

14) Beslut om antagande av ny bolagsordning;

15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

16) Beslut om justeringsbemyndigande;

17) Stämmans avslutande.

Nomineringskommitté

Beredning av nedan angivna förslag har inför stämman fullgjorts av en nomineringskommitté bestående av representanter för Bolagets tre största aktieägare Lars Bäckvall, Daniel Brännström och Johan Stenberg

Nomineringskommitténs beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén föreslår att Johan Stenberg eller, vid förhinder för honom, den som nomineringskommittén i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (samma nivåer som föregående år): styrelsens ordförande två prisbasbelopp, ledamot som ej är anställd i Bolaget ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 ska tillämpas vid beräkning av arvoden.

Om stämman beslutar enligt nomineringskommittén förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet fem prisbasbelopp.

Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse

Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Daniel Brännström och Peter Sendelbach samt nyval av Ludvig Nauckhoff, Berit Fryklund och Martin Vestman. Det noteras att Johan Stenberg och Hans Axelsson avböjt omval.

12. Val av styrelsens ordförande

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Martin Vestman.

13. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår nomineringskommittén omval av den auktoriserade revisorn Johan Lindström.

Styrelsens beslutsförslag

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

4. Val av en eller två justeringspersoner;

Till personer att justera protokollet föreslås Daniel Brännström eller, vid förhinder för denne, den som nomineringskommittén i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att det i aktiebolagslagen avskaffade begreppet "firma" tas bort från § 1 i bolagsordningen och ersätts med "företagsnamn" samt att Bolagets företagsnamn ska ändras till Agtira AB (publ). För det fall Bolagsverket inte skulle godkänna namnförslaget föreslår styrelsen att företagsnamnet ska ändras till i) i första hand Agtira Systems AB (publ), eller ii) i andra hand Agtira Solutions AB (publ) vilket skulle innebära att företagsnamnet under § 1 ändras till aktuellt namn. De närmare skälen till ändringen av Bolagets företagsnamn framgår av en särskild redogörelse från styrelsen vilken kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.peckas.se.

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ska justeras. Styrelsen föreslår också att § 9 som hanterar kallelse till bolagsstämma delas upp i två punkter i syfte att skrivningen som rör rätt att delta i bolagsstämma ska regleras i en separat punkt. Numreringen ändras följaktligen för alla efterkommande punkter. Rätten att delta i bolagsstämma föreslås ändras till följd av lagändring i aktiebolagslagen innebärande att avstämningsdagen inför en bolagsstämma i börsbolag ska infalla sex bankdagar före stämman. Styrelsen föreslår även att paragrafen ska reglera aktieägares rätt att medföra ombud till stämma. Vidare föreslår styrelsen att en ny § 11 i bolagsordningen införs för att ge styrelsen möjlighet att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en bolagsstämma. Därutöver föreslås även vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

§ 1 FirmaBolagets firma (namn) är Peckas naturodlingar AB (publ).
§ 1 FöretagsnamnBolagets företagsnamn är Agtira AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 2 943 333 och högst 11 773 332 sek.
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 5 558 712,50 kr och högst 22 234 850 kr.

§ 5 Antal aktierAntal aktier ska vara lägst 5 886 666 och högst 23 546 664.
§ 5 Antal aktierAntal aktier ska vara lägst 11 117 425 och högst 44 469 700.

§9 KallelseKallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som (a) senast fem vardagar före stämman är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och (b) anmäler sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.
§ 9 KallelseKallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämmaEn aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 11 Insamling av fullmakter och poströstningStyrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 14 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

16. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 11 117 425, varav 701 000 aktier av serie A och aktier 10 416 425 av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 17 426 425. Bolaget innehar inte egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets huvudkontor med adress Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, eller via e-post till info@peckas.se senast den 28 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress som ovan och på Bolagets hemsida www.peckas.se senast den 2 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, samt på dess hemsida, www.peckas.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Härnösand i maj 2021

Peckas naturodlingar AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar