Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 mars.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB (publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 23 april klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2020 kl 09.00, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 22 april 2020, klockan 14.00 under adress: Peckas naturodlingar AB,Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, e-post: info@peckas.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2020 kl 09.00 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 17 april 2020 kl 09.00. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om:

– fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val av styrelse och i förekommande revisor
10a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner, aktier, konvertibler eller optioner.
10b. Förslag till ny bolagsordning.
10c. Förslag till namnändring av Peckas Naturodlingar AB.
11. Avslutande av årsstämma.

Förslag till beslut punkt 8
Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Peckas naturodlingar AB (publ): inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Förslag till beslut punkt 9
Förslag till Val av styrelse och i förekommande fall revisor meddelas två veckor innan stämman.

Förslag till beslut punkt 10a
Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

Förslag till beslut punkt 10b
§ 4 Aktiekapital: Aktiekapitalet ska vara lägst 2 943 333 och högst 11 773 332 sek.
§ 5 Antal aktier: Antal aktier ska vara lägst 5 886 666 och högst 23 546 664

Förslag till beslut punkt 10c
Förslag till nya företagsnamn

Förslag 1) Peckas aquaponic systems AB

Förslag 2) Peckas aquaponic solutions AB

Förslag 3) Pecka aquaponic systems AB

Förslag 4) Peckas aquapoincs AB

Förslag 5) Pecka aquaponics AB

/Styrelsen Peckas naturodlingar AB

Lite mer om Peckas Naturodlingar

Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra – 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker och fiskodlingen lämnar därmed inga utsläpp. Vi odlar fisken i slutna system – näringen från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna – tomaterna renar vattnet från näringsämnen – vattnet går tillbaka till fiskodlingen – och bildar ett kretslopp. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har därför aldrig haft problem med sjukdom eller behövt medicinera fiskarna. Fiskarna matas med ekologiskt foder, baserat på fiskrens och vegetabilier så att vi bidrar till hållbart fiske i världshaven.

Medvetenheten ökar i samhället, fler och fler vill äta närodlad mat utan tillsatser, mat som är naturligt och hållbart framtagen. Våra produkter är speciellt framtagna för dessa konsumenter och produktionen är redan uppbokad av grossist.

Dokument & länkar