Regulatorisk

Agtira AB (publ) – listat på NGM Nordic SME – upplever en stark efterfrågan på sina system för urban livsmedelsproduktion. Agtiras styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.

Beslutet att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt beror dels på att styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt, och dels på att styrelsen ser dessa två investerare som strategiskt viktiga för bolaget, eftersom de bedöms som kapitalstarka, stabila och långsiktiga ägare.

Totalt kommer 1 716 758 aktier att emitteras till en kurs på 11,65 SEK, vilket motsvarar stängningskursen den 27 oktober 2021. Bolagets aktiekapital kommer därmed ökas med 858 379,00SEK. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats. Emissionen innebär vidare en utspädning för befintliga aktieägare om 12 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på NGM Nordic SME så snart som möjligt efter att betalning för aktierna erlagts och emissionen registrerats hos Bolagsverket.

– Vi tror verkligen på Agtira och på bolagets affärsmodell. Att producera och sälja mat i direkt anslutning till konsumenter på stormarknader är framtiden! Vi ser att intresset för Agtira är mycket stort och därför är det positivt att bolaget nu får möjlighet att växla upp tempot så att de kan möta efterfrågan. Vi ser med glädje fram emot kommande ordrar, säger de båda investerarna Stig Svedberg och Lars Göran Bäckvall i ett gemensamt uttalande.

Så sent som 1 oktober presenterades nyheten att Agtira AB tecknat avtal om att leverera en Agtira Complete-anläggning till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad i Östersund på cirka 1 200 kvadratmeter. Anläggningen kommer att bli en av världens största och första i sitt slag, som i denna omfattning förväntas producera cirka 86 ton gurka, 11 ton tomater, 40 000 krukor örter samt 10 ton atlantlax årligen.

– Detta var vårt stora genombrott och intresset för Agtiras produkter bara ökar. Därför känns det enormt bra att vi med denna emission nu får möjlighet att fortsätta expandera på ett bra sätt, kommenterar Agtiras vd, Mattias Gemborg.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 16.30.

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400
E-post: mattias.gemborg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: https://www.agtira.com/se/pressmaterial/

Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Dokument & länkar