Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 8 december 2017, tecknades till totalt cirka 19 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 196 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 9,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

– Jag vill varmt tacka alla aktieägare som har deltagit i denna företrädesemission och därmed visat sitt stöd för vår verksamhet. Vi är glada över förtroendet och det stora intresset för vårt odlingssystem som är både hållbart och miljövänligt, säger Peckas Naturodlingars vd Hugo Wikström.

Totalt har cirka 391 000 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande utan företrädesrätt. Företrädesrätterna nyttjades således till cirka 90 procent.

Styrelsen kommer att fatta beslut om teckning utan företräde under tisdagen den 12 december 2017, och avräkningsnotor avseende detta kommer att sändas ut under onsdagen den 13 december 2017, med likviddag onsdagen den 20 december 2017.

Handel i betalda tecknade aktier (PEKA MTF BTB) kan ske fram till dess att emissionen registrerats, varvid dessa efter meddelande om sista handelsdag via pressmeddelande omvandlas till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital
Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 220 000,00 SEK, från 1 100 000,00 SEK till 1 320 000,00 SEK. Antalet aktier kommer att ökas med 440 000 aktier, från 1 508 000 B-aktier till 1 948 000 B-aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 16,6 procent av samtliga aktier.

Emissionen genomfördes utan emissionsgarantier. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

 11 december 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 15.45.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links