Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 15 oktober 2019, tecknades till totalt  34,18 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 232 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 14,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

– Jag vill varmt tacka alla nya och gamla investerare för att i är med på vår expansion och resa framåt. Vi är verkligen glada över förtroendet och det stora intresset för vårt odlingssystem som är både hållbart och miljövänligt, säger Peckas Naturodlingars vd Elena Petukhovskaya.

Totalt har 1 364 253 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande utan företrädesrätt. Företrädesrätterna nyttjades således till 93 procent.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 735 833,00 kr, från 2 207 500 kr till 2 943 333,00 kr, genom nyemission av 1 471 666 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,50 kr.
Antalet aktier ökas från 4 415 000 till 5 886 666 aktier

2019-10-17

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
E-post: elena@peckas.se
Telefon: 076 843 22 04

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 oktober  2019 kl 16.15. 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se 
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links