Peckas Naturodlingar genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 24 november – 8 december 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan

Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 9,7 MSEK. Nyemissionen som genomförs under perioden 24 november – 8 december 2017 syftar till att skapa förutsättningar för att sälja och tillhandahålla odlingssystem och övervakningslösningar för kretsloppsodlingar med Bolagets kunskap som grund.

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen

  • Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
  • För varje aktie, oavsett serie, i Peckas Naturodlingar som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie serie B.
  • Teckningskursen uppgår till 22,00 kr per aktie serie B.
  • Nyemissionen omfattar högst 440 000 aktier serie B.
  • Teckningstiden är 24 november – 8 december 2017.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic MTF under perioden 24 november – 6 december 2017. · Handel med BTA B kommer att ske på Nordic MTF från och med den 24 november 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 220 000,00 kr, från 1 100 000,00 kr till 1 320 000,00 kr, genom nyemission av högst 440 000 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,50 kr.

Memorandum och anmälningssedel
Anmälningssedel kan laddas ner från www.peckas.se samt www.eminova.se. Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se. Memorandum kan laddas ner från www.peckas.se

23 november 2017

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 16.00

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links