Peckas Naturodlingar meddelar idag att styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (“Peckas Naturodlingar” eller “Bolaget”) den 13 november 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid bolagsstämman den 16 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 9,7 MSEK. Teckningsperioden är mellan den 24 november till 8 december. Emissionen föranleds av stort internationellt intresse för bolagets lösning för kretsloppsodling (akvaponi) av tomater och fisk.

Teckningskursen i nyemissionen är 22 kronor per B-aktie.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Peckas Naturodlingar har under många år utvecklat ett system för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion. Principerna har under denna tid utarbetats i en mindre testanläggning, där fiskuppfödning kombineras med tomatodling.

Efter den spridningsemission och aktienotering som genomfördes under vintern/våren 2017 har Bolaget, i enlighet med de planer som redovisades inför emissionen, byggt och driftsatt en fullskalig produktionsanläggning utanför Härnösand, som nu är i drift.

Sedan Bolagets produktionskoncept och den nya produktionsanläggningen under året kommit till allmän kännedom har Bolaget mött ett oväntat stort intresse från intressenter inom livsmedelsproduktion verksamma i såväl nationellt som internationellt.

Uppmärksamheten och kontakterna med vissa av dessa intressenter har föranlett Bolagets styrelse att se över möjligheterna för en snabbare expansion. Befintlig affärsmodell har byggt på att Bolaget har planerat att själva äga och driva samtliga odlingar. Detta behöver inte vara den enda lösningen.

Styrelsen bedömer att Bolaget skulle kunna växa betydligt snabbare och mindre kapitalkrävande om Bolaget skapade förutsättningar för att sälja och tillhandahålla odlingssystem och övervakningslösningar för kretsloppsodlingar med Bolagets kunskap som grund. Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten enligt den tidigare redovisade omfattningen.

Motivet för föreliggande nyemission är att tillföra kapital för att etablera ett nytt affärsområde, inriktat mot att exploatera de affärsmöjligheter som bedöms föreligga gentemot utomstående producenter. Tanken är att bolaget skall kunna hjälpa större investerare inom livsmedelsproduktion att producera enligt bolagets produktionsmodell. Bolaget skulle således sälja tjänster och produkter för att kunden skulle kunna bygga en kretsloppsodling, samt licensiera ett styrsystem som styr odlingen enligt Bolagets långa erfarenhet. De slutgiltiga formerna för dessa erbjudanden kommer att fastställas senare, men kan komma att utgöras av exempelvis leasing-, licens- eller vinstandelsarrangemang.

Marknaden bedöms vara intressant inom bland annat så kallad "urban farming" i eller nära större städer samt att en mängd fiskodlingar i världen förväntas lyftas på land eller på annat sätt förse växtodlingar på land med näring istället för att övergöda haven.

Bolagets ursprungliga planer kring drift och produktion vid den nya anläggningen utanför Härnösand påverkas inte av den planerade utvidgningen av affärsmodellen. Mot bakgrund av den nya verksamhetsdelen kan emellertid tilläggsinvesteringar i anläggningen komma att ske i syfte att ytterligare anpassa dess lämplighet för pilot-, prov eller utbildningsverksamhet.

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen

  • Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
  • För varje aktie, oavsett serie, i Peckas Naturodlingar som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie serie B.
  • Teckningskursen uppgår till 22,00 kr per aktie serie B.
  • Nyemissionen omfattar högst 440 000 aktier serie B.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 november 2017.
  • Sista dag för handel med Peckas Naturodlingar-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2017. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 21 november 2017.
  • Teckningstiden är 24 november – 8 december 2017.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic MTF under perioden 24 november – 6 december 2017.
  • Handel med BTA B kommer att ske på Nordic MTF från och med den 24 november 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.

Memorandum med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 22 november 2017.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 220 000,00 kr, från 1 100 000,00 kr till 1 320 000,00 kr, genom nyemission av högst 440 000 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,50 kr.

13 november 2017

Peckas Naturodlingar AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 13.00

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links