9 December, 2022

Åkes ICA-butik använder ”entrétornet” för att odla gurkor

När kunderna går in till ICA Maxi i Skellefteå kan de se hur gurkorna växer, i ”tornet” ovanför dem.

På den 75 kvadratmeter stora ytan har food tech-företaget Agtira sen början av oktober låtit bygga upp ett hypermodernt växthus, åtta meter högt.

Den här veckan har man planterat de första gurkplantorna i odlingsbäddarna och på fredagen fick Åke Persson symboliskt plantera den sista i den allra första omgången. Gurkplantorna växer cirka 50 centimeter i veckan och om några veckor ska de första gurkorna vara mogna för skörd, och levereras då direkt från ”tornet” till frukt- och grönt-avdelningen för försäljning. Under ett år kommer många tusen gurkor odlas inne i affären.

”Framtidens sätt att producera livsmedel”

”Det här är framtidens sätt att producera livsmedel. Mer lokalproducerat än så här går det inte att få; gurkorna plockas i växthuset på morgonen och säljs till konsument på eftermiddagen. Helt utan transporter”, säger Åke Persson.

Han är väldigt nöjd med att de hållbara planerna nu blivit verklighet. Så nöjd att han redan nu sneglar mot att låta Agtira bygga ett ca 1 500 kvadratmeter stort växthus på parkeringen, främst för tomatodling.

Entrétornet – en outnyttjad yta på många stormarknader

Patrik Löfmark, byggprojektledare för Agtira/Byggbiten konstaterar att ”entrétornet” är en outnyttjad yta på mängder av platser i landet, som enkelt skulle kunna förvandlas till ett växthus, som i Skellefteå.

”De flesta stormarknader utnyttjar inte den ytan. Det är en enormt bra plats både för exponering och för att utnyttja stormarknadens ytor maximalt”, säger han.

Principen för Agtiras kretsloppsodling med härodlat väcker många sympatier, bland både kunder, handlare och många andra. Agtiras system innebär att grönsaker (och vissa fall även lax) odlas i ett slutet system i eller intill affären, för att flyttas över till livsmedelsavdelningen direkt efter skörd, dag efter dag, året runt. Det innebär både att transporter och svinn minimeras. Vattenförbrukningen är minimal; bara 5%, jämfört med traditionell odling.

För att ytterligare minimera klimatavtrycket används ett värmesystem med hög återvinningsgrad. Dessutom används enbart grön el. Anläggningen styrs av avancerad teknik, som hela tiden övervakas av Agtiras egenutvecklade AI-system, som optimerar plantornas tillväxt, smak och skörd.

Agtira levererar även örtskåp till butiken

Samtidigt som växthuset tas i bruk kommer butiken även att kunna använda Agtiras egenutvecklade örtskåp, som levererats till ICA Maxi Skellefteå. Skåpen kommer nu att förse affärens kunder med örter av alla de slag, året om.

”Vi på Agtira har en unik kompetens och levererar ett färdigt system med minimal miljöpåverkan. Vi är de första på marknaden som har ett helhetskoncept, där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support för odling inomhus”, förklarar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Agtira har redan levererat ett liknande system till ICA Maxi Sundsvall och nya och betydligt större anläggningar är på gång att tas i bruk i bland annat Östersund och Haninge.

Den första planteringen i Skellefteå är avklarad. Om några veckor väntar den första skörden – och i slutet av januari ska det bli en formell invigning, där Åke Persson och hans hållbara anläggning får sin välförtjänta hyllning.

Agtiras avtal med ICA Maxi Skellefteå, både växthus och örtskåp, beräknas vara värt cirka 6 miljoner kronor över sju år.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Åke Persson, handlare ICA Maxi Skellefteå

Telefon: 0910-438902, e-post: ake.persson@maxi.ica.se

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

9 December, 2022

Agtira tecknar avsiktsförklaring med Minnesund Näringspark om etablering på den norska grönsaksmarknaden

I höstas meddelade Agtira att företaget för första gången var på väg mot sin första etablering utomlands, i Norge. Diskussionerna har sen dess tagit några steg framåt och nu står det klart att denna etablering kan komma att ske i Minnesund, i Eidsvoll kommun, vid södra änden av Norges största sjö, Mjösa.

Ännu så länge handlar det om en avsiktsförklaring, ett LOI (Letter of Intent), med Minnesund Näringspark AS. Tanken är att de fortsatta förhandlingarna ska leda fram till ett bindande avtal under det första halvåret 2023.

Avsikten är att Agtira därefter ska starta en omfattande produktion av gurka i Minnesund, som sen marknadsförs och distribueras av en norsk aktör inom frukt- och grönsaksbranschen.

”Agtira kommer att fortsätta att fokusera på det vi är bäst på, att utveckla teknologi och system för odling samt bygga växthus och sen ansvara för odlingen ända fram till skörd”, betonar Christer Edblad.

Han är glad åt Agtira nu har ett tänkt markområde där växthuset ska kunna byggas och att man också har en finansiär som är beredd att lösa finansieringen

Marknaden för frukt och grönt i Norge regleras med importförbud en stor del av året.

”Det gör Agtiras teknologier extra intressanta, eftersom de innebär att vi skördar färska grönsaker varje dag, oavsett om det är januari eller augusti”, kommenterar Christer Edblad.

”Vi är mycket glada över den här etableringen av en så stor och bra anläggning för livsmedelsproduktion i samarbete med starka och seriösa aktörer”, kommenterar Amund Sandhoilt, vd för Minnesund Näringspark AS.

”Den här satsningen kommer att stärka Minnesund som ett lokalt nav och nationellt centrum för livsmedel. Tillsammans med Agtira kommer vi att etablera nya jobb och verksamheter i denna del av Eidsvolls kommun”, tillägger han.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, vVD Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post:
christer.edblad@agtira.com

Ole Røttereng, ledamot i styrelsen för Minnesund Näringspark AS

Telefon: +47 915 16 555, e-post: ole.rottereng@3br.no

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

18 November, 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Agtira AB (Publ.)

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 6 december 2022, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 8 december 2022, samt
 2. dels ha anmält sitt deltagande per brev till Bolagets adress Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand eller via e-post till info@agtira.com, senast torsdagen den 8 december 2022.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 8 december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren. 

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Godkännande av dagordning;
 7. Beslut om (A) införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:1 för anställda, (B) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1;
 8. Beslut om (A) införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:2 för vissa styrelseledamöter, (B) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2;
 9. Beslut om justeringsbemyndigande;
 10. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsen har avgett följande förslag till beslut.

2. Förslag till val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Martin Vestman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande på stämman.

7. Förslag till beslut om (A) införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:1 för anställda, (B) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkt 7A-7C nedan (”Personaloptionsprogram 2022/2026:1”).

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1, föreslår styrelsen även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 till Bolaget och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 från Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna 7B och 7C nedan.

Motivet till förslaget är att kunna erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Programmet förväntas leda till en ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare samt öka förutsättningarna för Bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Avsikten är att de personaloptioner som ges ut inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2026:1 ska uppfylla förutsättningarna i 11 a kap. inkomstskattelagen och således utgöra och beskattas som så kallade kvalificerade personaloptioner.

7A. Styrelsens förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:1

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:1 i enlighet med i huvudsak följande riktlinjer:

 1. Personaloptionsprogram 2022/2026:1 ska omfatta högst 90 000 personaloptioner.
 2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en B-aktie i Bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 13 december 2022, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenpriset ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 3. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 ska äga motsvarande tillämpning (se under punkt 7B nedan).
 4. Personaloptionerna ska erbjudas till anställda i Bolaget enligt nedan:
 1. verkställande direktören ska erbjudas högst 25 000 personaloptioner,
 2. övriga i företagsledningen (högst fyra (4) personer) ska erbjudas högst 25 000 personaloptioner var, och högst 55 000 personaloptioner totalt, och
 3. övriga anställda (högst fem (5) personer) ska erbjudas högst 5 000 personaloptioner var, och högst 10 000 personaloptioner totalt

(nedan var för sig benämnda ”deltagare” samt gemensamt benämnda ”deltagarna”).

Oaktat vad som anges ovan, får en deltagare inte erbjudas fler personaloptioner än att värdet av dessa håller sig inom det gränsvärde som gäller per anställd enligt 11 a kap. inkomstskattelagen, beräknat på sätt som anges däri.

 1. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske senast den 28 februari 2023. Tilldelning får endast ske till personer som har tillträtt sin anställning. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av personaloptioner får endast ske om de förutsättningar som enligt 11 a kap. inkomstskattelagen ska vara uppfyllda för att kunna ge ut respektive förvärva kvalificerade personaloptioner är uppfyllda vid tidpunkten för tilldelningen.
 2. Tilldelade personaloptioner har tjänats in den dag som infaller tre år efter dagen för tilldelning, dvs den 1 mars 2026, förutsatt att deltagaren då fortfarande är anställd i Bolaget eller i annat företag i Bolagets koncern och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen är uppfyllda, innebärande att deltagarens arbetstid i Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka och att deltagarens ersättning från Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till minst 13 inkomstbasbelopp, i båda fallen beräknat på sätt som anges i 11 a kap. inkomstskattelagen.
 3. Personaloptioner som inte tjänas in förfaller.
 4. Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 maj 2026. Styrelsen ska ha rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.
 5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och de får inte överlåtas eller pantsättas.
 6. Personaloptionerna ska regleras i ett särskilt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2026:1 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga riktlinjer. Styrelsen äger rätt att tidigarelägga tidpunkten för intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission om det har gått minst ett år från det att personaloptionerna tilldelades och fusionen eller fissionen ser ut att kunna uppfylla övriga förutsättningar i 11 a kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen. Styrelsen äger vidare rätt att tidigarelägga tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i vissa andra fall, såsom vid ett offentligt uppköpserbjudande, annan fusion eller fission än sådan som avses ovan, likvidation och liknande åtgärder, dock endast om det har gått minst tre år från det att personaloptionerna tilldelades och förutsättningarna för intjäning är uppfyllda.

7B. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1, föreslår styrelsen för Bolaget att bolagsstämman beslutar om att emittera högst 90 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 på följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Bolaget (dvs. Agtira AB (publ)).
 2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna behövs för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 28 december 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME Sweden/First North Growth Market under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 13 december 2022, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
 6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med den 31 augusti 2026.
 7. Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmst efter det att teckningen verkställts.
 8. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2026:1. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Villkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken " Tillhandahållande av handlingar".
 9. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts för att möjliggöra leverans av aktier till deltagare inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2026:1 i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt 7C nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 45 000 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).
 10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

7C. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1, föreslår styrelsen för Bolaget att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 90 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogram 2022/2026:1 i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkt 7A ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2022/2026:1.

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än vad som angivits ovan.

Teckningsoptioner som inte behövs för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1 får makuleras.

Övrig information

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det totalt 14 249 878 registrerade aktier i Bolaget, varav 701 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 13 548 878 B-aktier med 1 röst per aktie. Bolaget beslutade dock den 19 oktober 2022 om en riktad nyemission av högst 1 201 202 B-aktier. Samtliga 1 201 202 B-aktier har tecknats och tilldelats och efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket kommer det därmed att finnas totalt 15 451 080 aktier i Bolaget, varav 701 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 14 750 080 B-aktier med 1 röst per aktie.

Om (i) stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 7A-7C ovan, (ii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2022/2026:1 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och (iii) samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 tecknas, överlåts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 90 000 (med förbehåll för omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 0,58 procent av antalet aktier[1] och 0,41 procent av rösterna[2] i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Information om övriga incitamentsprogram

Det finns ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare bestående av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionsprogram 2020/2024”). Beslut om att införa Teckningsoptionsprogram 2020/2024 fattades av extra bolagsstämma den 2 oktober 2020. Inom ramarna för Teckningsoptionsprogram 2020/2024 erbjöds anställda nyckelpersoner samt en styrelse­ledamot i Bolaget att teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde. Optionspremien beräknades till 1,26 kronor per teckningsoption enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie i Bolaget för en teckningskurs om 20 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren för Teckningsoptionsprogram 2020/2024). Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av aktier under tiden från och med den 1 januari 2024 till och med den 1 oktober 2024. Per dagen för förslaget finns 53 500 utestående teckningsoptioner under Teckningsoptions­program 2020/2024.

Om samtliga teckningsoptioner som är utestående i Teckningsoptionsprogram 2020/2024 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget öka med 53 500 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Teckningsoptionsprogram 2020/2024s optionsvillkor). Utspädningen vid Teckningsoptionsprogram 2020/2024 skulle i så fall motsvara en sammanlagd utspädning om ca 0,35 procent av antalet aktier[3] och ca 0,25 procent av rösterna[4] i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Om (i) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2022/2026:1 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 tecknas, överlåts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1, (ii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2022/2026:2 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 tecknas, överlåts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2 (se förslag i punkt 8 nedan) samt (iii) samtliga teckningsoptioner som är utestående i Teckningsoptionsprogram 2020/2024 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget öka med totalt 155 000 (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar en total utspädning om ca 1,00 procent av antalet aktier[5] och 0,71 procent av rösterna[6] i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Preliminär värdering, kostnader samt effekter på nyckeltal

Personaloptionerna har inget marknadsvärde då de inte är överlåtbara. Optionspartner AB har dock, som oberoende värderingsinstitut, beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Baserat på ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 17,73 kronor vid tilldelningen av personaloptionerna, ett antaget lösenpris om 17,70 kronor, en löptid om 3,3 år, en riskfri ränta om 2,289 procent, en antagen volatilitet om 47,0 procent och en antagen utdelning om noll kronor under löptiden, har värdet av personaloptionerna beräknats till 6,00 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande vid värderingen. Den preliminära värderingen bygger på antaganden. Vid tilldelning av personaloptioner till deltagare kommer värdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar. Detta eftersom värdet behövs för redovisningsändamål.

Personaloptionsprogram 2022/2026:1 kommer att föranleda kostnader för Bolaget i form av redovisningsmässiga lönekostnader. Baserat på ovan nämnda värdering och de antaganden som denna bygger på samt antagandet att samtliga personaloptioner tilldelas anställda, beräknas de redovisningsmässiga lönekostnaderna för personaloptionerna att uppgå till ca 540 000 kronor, att fördelas över intjänandetiden. De redovisningsmässiga lönekostnaderna påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Då Personaloptionsprogram 2022/2026:1 har utformats med avsikt att uppfylla förutsättningarna för kvalificerade personoptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen kommer, enligt styrelsens bedömning, Personaloptionsprogram 2022/2026:1 inte att föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Om styrelsen skulle utnyttja sin rätt att tidigarelägga tidpunkten för såväl intjäning som utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission kan personaloptionerna i undantagsfall (om utnyttjande sker och fusionen eller fissionen därefter av något skäl inte verkställs) komma att beskattas som vanliga personaloptioner i stället för som kvalificerade personaloptioner och således föranleda kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Styrelsen bedömer dock risken för ett sådant scenario som väldigt låg.

Mot bakgrund av att leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:1 föreslås säkras genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 i enlighet med vad som framgår av punkterna 7B och 7C ovan och programmet inte förväntas föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter utan endast i form av redovisningsmässiga lönekostnader, föreslås inga ytterligare säkringsåtgärder än de som framgår av punkterna 7B och 7C ovan. Personaloptionsprogram 2022/2026:1 kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende personaloptionsprogrammet.

Personaloptionsprogram 2022/2026:1 beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslagen till beslut under punkterna 7A-7C ovan har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut under punkterna 7A-7C ovan utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

9. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Aktieägares beslutsförslag

Aktieägarna Vileum AB (representerande cirka 5,24 procent av aktierna[7] och cirka 9,10 procent av rösterna[8] i Bolaget) och Sendelbach Förvaltning AB (representerande cirka 3,91 procent av aktierna[9] och cirka 4,84 procent av rösterna[10] i Bolaget) (nedan gemensamt benämnda ”Aktieägarna”) har avgett följande förslag till beslut.

8. Förslag till beslut om (A) införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:2 för vissa styrelseledamöter, (B) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2

Bakgrund och motiv

Aktieägarna föreslår i egenskap av aktieägare i Bolaget att bolagsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkt 8A-8C nedan (”Personaloptionsprogram 2022/2026:2”).

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2, föreslår Aktieägarna även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 till Bolaget och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 från Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna 8B och 8C nedan.

Motivet till förslaget är att kunna erbjuda styrelseledamöter i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Programmet förväntas leda till en ökad intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare samt öka förutsättningarna för Bolaget att rekrytera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Aktieägarna bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Avsikten är att de personaloptioner som ges ut inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2026:2 ska uppfylla förutsättningarna i 11 a kap. inkomstskattelagen och således utgöra och beskattas som så kallade kvalificerade personaloptioner.

8A. Aktieägarnas förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:2

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2022/2026:2 i enlighet med i huvudsak följande riktlinjer:

 1. Personaloptionsprogram 2022/2026:2 ska omfatta högst 12 000 personaloptioner.
 2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en B-aktie i Bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME Sweden/First North Growth Market under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 13 december 2022, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenpriset ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 3. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 ska äga motsvarande tillämpning (se under punkt 8B nedan).
 4. Personaloptionerna ska erbjudas till styrelseledamöter i Bolaget enligt följande:

Martin Vestman                            6 000 personaloptioner

Ludvig Nauckhoff                         3 000 personaloptioner

Henrik Samuelsson                      3 000 personaloptioner

(nedan var för sig benämnda ”deltagare” samt gemensamt benämnda ”deltagarna”).

Oaktat vad som anges ovan, får en deltagare inte erbjudas fler personaloptioner än att värdet av dessa håller sig inom det gränsvärde som gäller per styrelseledamot enligt 11 a kap. inkomstskattelagen, beräknat på sätt som anges däri.

 1. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske senast den 28 februari 2023. Tilldelning får endast ske till personer som har tillträtt sitt uppdrag som styrelseledamot. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av personaloptioner får endast ske om de förutsättningar som enligt 11 a kap. inkomstskattelagen ska vara uppfyllda för att kunna ge ut respektive förvärva kvalificerade personaloptioner är uppfyllda vid tidpunkten för tilldelningen.
 2. Tilldelade personaloptioner har tjänats in den dag som infaller tre år efter dagen för tilldelning, dvs den 1 mars 2026, förutsatt att deltagaren då fortfarande är styrelseledamot i Bolaget eller i annat företag i Bolagets koncern och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen är uppfyllda, innebärande att deltagarens ersättning från Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till minst 1,5 inkomstbasbelopp, beräknat på sätt som anges i 11 a kap. inkomstskattelagen.
 3. Personaloptioner som inte tjänas in förfaller.
 4. Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 maj 2026. Styrelsen ska ha rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.
 5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och de får inte överlåtas eller pantsättas.
 1. Personaloptionerna ska regleras i ett särskilt personaloptionsavtal mellan Bolaget och respektive deltagare. Personaloptionsavtalet kommer att finnas tillgängligt i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken " Tillhandahållande av handlingar". Styrelsen ska ansvara för hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2026:2 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga riktlinjer. Styrelsen äger rätt att tidigarelägga tidpunkten för intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission om det har gått minst ett år från det att personaloptionerna tilldelades och fusionen eller fissionen ser ut att kunna uppfylla övriga förutsättningar i 11 a kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen. Styrelsen äger vidare rätt att tidigarelägga tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i vissa andra fall, såsom vid ett offentligt uppköpserbjudande, annan fusion eller fission än sådan som avses ovan, likvidation och liknande åtgärder, dock endast om det har gått minst tre år från det att personaloptionerna tilldelades och förutsättningarna för intjäning är uppfyllda.

8B. Aktieägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2, föreslår Aktieägarna att bolagsstämman beslutar om att emittera högst 12 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 på följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Bolaget (dvs. Agtira AB (publ)).
 2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna behövs för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 28 december 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME Sweden/First North Growth Market under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 13 december 2022, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
 6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med den 31 augusti 2026.
 7. Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmst efter det att teckningen verkställts.
 8. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2026:2. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Villkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken " Tillhandahållande av handlingar".
 9. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts för att möjliggöra leverans av aktier till deltagare inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2026:2 i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt 8C nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 000 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).
 10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

8C. Aktieägarnas förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2, föreslår Aktieägarna att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 12 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogram 2022/2026:2 i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkt 8A ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2022/2026:2.

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än vad som angivits ovan.

Teckningsoptioner som inte behövs för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2 får makuleras.

Övrig information

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det totalt 14 249 878 registrerade aktier i Bolaget, varav 701 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 13 548 878 B-aktier med 1 röst per aktie. Bolaget beslutade dock den 19 oktober 2022 om en riktad nyemission av högst 1 201 202 B-aktier. Samtliga 1 201 202 B-aktier har tecknats och tilldelats och efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket kommer det därmed att finnas totalt 15 451 080 aktier i Bolaget, varav 701 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 14 750 080 B-aktier med 1 röst per aktie.

Om (i) stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 8A-8C ovan, (ii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2022/2026:2 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och (iii) samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 tecknas, överlåts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 12 000 (med förbehåll för omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 0,08 procent av antalet aktier[11] och 0,06 procent av rösterna[12] i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Information om övriga incitamentsprogram

Information om Bolagets övriga utestående incitamentsprogram framgår av sammanställningen under punkt 7 ovan.

Preliminär värdering, kostnader samt effekter på nyckeltal

Personaloptionerna har inget marknadsvärde då de inte är överlåtbara. Optionspartner AB har dock, som oberoende värderingsinstitut, beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Baserat på ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 17,73 kronor vid tilldelningen av personaloptionerna, ett antaget lösenpris om 17,70 kronor, en löptid om 3,3 år, en riskfri ränta om 2,289 procent, en antagen volatilitet om 47,0 procent och en antagen utdelning om noll kronor under löptiden, har värdet av personaloptionerna beräknats till 6,00 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande vid värderingen. Den preliminära värderingen bygger på antaganden. Vid tilldelning av personaloptioner till deltagare kommer värdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar. Detta eftersom värdet behövs för redovisningsändamål.

Personaloptionsprogram 2022/2026:2 kommer att föranleda kostnader för Bolaget i form av redovisningsmässiga lönekostnader. Baserat på ovan nämnda värdering och de antaganden som denna bygger på samt antagandet att samtliga personaloptioner tilldelas styrelseledamöter, beräknas de redovisningsmässiga lönekostnaderna för personaloptionerna att uppgå till ca 72 000 kronor, att fördelas över intjänandetiden. De redovisningsmässiga lönekostnaderna påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Då Personaloptionsprogram 2022/2026:2 har utformats med avsikt att uppfylla förutsättningarna för kvalificerade personoptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen kommer, enligt Aktieägarnas bedömning, Personaloptionsprogram 2022/2026:2 inte att föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Om styrelsen skulle utnyttja sin rätt att tidigarelägga tidpunkten för såväl intjäning som utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission kan personaloptionerna i undantagsfall (om utnyttjande sker och fusionen eller fissionen därefter av något skäl inte verkställs) komma att beskattas som vanliga personaloptioner i stället för som kvalificerade personaloptioner och således föranleda kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Aktieägarna bedömer dock risken för ett sådant scenario som väldigt låg.

Mot bakgrund av att leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2026:2 föreslås säkras genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 i enlighet med vad som framgår av punkterna 8B och 8C ovan och programmet inte förväntas föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter utan endast i form av redovisningsmässiga lönekostnader, föreslås inga ytterligare säkringsåtgärder än de som framgår av punkterna 8B och 8C ovan. Personaloptionsprogram 2022/2026:2 kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende personaloptionsprogrammet.

Personaloptionsprogram 2022/2026:2 beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslagen till beslut under punkterna 8A-8C ovan har arbetats fram och beretts av Aktieägarna i samråd med externa rådgivare och Aktieägarna har i skrivelse till styrelsen begärt att förslaget ska behandlas vid extra bolagsstämma. Ingen av ledamöterna som omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut under punkterna 8A-8C ovan utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 14 249 878, varav 701 000 A-aktier och 13 548 878 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 20 558 878. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bolaget beslutade dock den 19 oktober 2022 om en riktad nyemission av högst 1 201 202 B-aktier. Samtliga 1 201 202 B-aktier har tecknats och tilldelats men per kallelsedagen ännu inte registrerats. När tecknade och tilldelade B-aktier registrerats kommer det totala antalet aktier i Bolaget uppgå till 15 451 080, varav 701 000 A-aktier och 14 750 080 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget kommer att uppgå till 21 760 080.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncern­företag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande koncern­företag som avses ovan.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag med tillhörande handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, samt på dess hemsida, www.agtira.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Härnösand i november 2022

Agtira AB (publ)

Styrelsen

[1] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[2] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[3] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[4] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[5] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[6] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[7] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[8] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[9] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[10] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[11] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

[12] Efter registrering av den riktade nyemission som det beslutades om den 19 oktober 2022.

14 November, 2022

Agtira ansöker om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Som ett steg i Bolagets fortsatta utveckling har styrelsen i Agtira bedömt att ett listbyte av Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt och logiskt steg i Agtiras utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och underlätta för fler investerare att bli aktieägare.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion.

Förutsatt att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna att fortsätta handlas under kortnamn AGTIRA B med ISIN-kod 559033-7654. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier. Aktieägarna i Agtira kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

Härnösand den 14 november 2022

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl.09.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

1 November, 2022

Agtira AB – Kvartalsrapport juli-september 2022

Efter de genomförda byggnadsarbetena har det skett nyplantering i två av växthusen och i samband med det gick produktionskapaciteten planenligt tillfälligt ner till 65%. Totalt redovisar Agtira ett resultat på -9 186 KKR för det tredje kvartalet 2022, mot -4 996 KSEK året innan. Resultat per aktie uppgick till -0,65 (-0,57) SEK.

Resultatförsämringen beror delvis på den ovan nämnda ombyggnationen, som görs för att möjliggöra vår expansion. Mot slutet av 2022 väntas odlingarna i Härnösand komma tillbaka till full kapacitet och därefter kommer dessa investeringar ge utdelning.

Även de höjda energipriserna påverkar resultatet. Samtidigt är det viktigt att konstatera att Agtira sedan i våras är skuldfritt, vilket innebär att vi inte påverkas av höjda räntor.

Eftersom vi investerat i mellanbelysning med LED så kan vi gå ner från fyra till tre planteringar per år. Detta medför minskade kostnader för nya plantor, samtidigt som vi kan öka antalet produktionsveckor per år. Från plantering till första skörd tar det tre veckor. Om vi efter dessa tre veckor har full produktion har vi möjlighet att öka skörden på årsbasis med 7–8%. Utöver dessa satsningar, så fortsätter vi att bygga upp bolaget för att kunna genomföra vår expansiva resa.

Agtira har gjort stora investeringar i organisationen, i marknadsföring och i nya anläggningar, som ännu inte tagits i bruk och därmed inte hunnit börja ge några intäkter. Det negativa resultatet är därför helt enligt plan.

Det går bättre för Agtira än vad detta enskilda kvartal kan ge vid handen. Om vi höjer blicken och ser på årets första nio månader (januari-september) har vi nästan fördubblat vår omsättning, jämfört med 2021: 17,2 MSEK mot 9,0 året innan.

Vi kan dessutom glädas åt att vi avslutar året med ännu högre omsättning, där försäljningen från både Härnösand och ICA Maxi Sundsvall allt mer slår igenom.

”Vi är på rätt väg med härodlat”

Vi lever i en orolig tid, med många osäkra faktorer, men för oss innebär detta en ökad efterfrågan. Agtiras affärsidé med härodlat ligger helt rätt i tiden; vi står inför ett paradigmskifte.

Allt fler vill att vi ska vara med och berätta om hur vårt företag arbetar för att revolutionera livsmedelsindustrin. Vi har gjort bedömningen att det är viktigt att information om Agtira verkligen sprids till alla berörda, såväl handlare, aktiemarknaden, journalister som slutkunderna i affären.

Under året har vi därför oförtröttligt fortsatt att sprida information om vår unika hållbara affärsidé. Jag och andra i företagsledningen har deltagit i ett stort antal seminarier och konferenser, där miljön, klimatet, gröna näringar och hållbar livsmedelsproduktion stått i fokus.

Så kunskapen om Agtira som en viktig och nytänkande aktör sprider sig. Och var vi än berättar om affärsidén möts vi av entusiasm och fascination.

Viktiga avtal och LOI

Under kvartalet har vi diskuterat och förhandlat med många intresserade inom livsmedelsbranschen. Agtira har tecknat viktiga avtal som innebär att våra odlingssystem kommer att etableras ute i landet. Under perioden har vi också tecknat viktiga avsiktsförklaringar; så kallade LOI (Letter of Intent). Dessa är visserligen inte bindande, men när Agtira tecknar ett LOI är det ett mycket tydligt steg mot att ingå ett skarpt avtal.

Milstolpar och genombrott

Under kvartalet har vi inte bara tecknat avtal som på sikt kommer att innebära ökad omsättning, vi har också passerat flera spännande milstolpar, som kan betecknas som genombrott; nya marknader och nya möjligheter. En av dessa var avtalet som Agtira och grönsaksgrossisten Greenfood tecknade i somras, det första inom ramen för vår gemensamma satsning på att etablera tio stora stadsodlingar på olika platser i Sverige. Det lär bli motsvarande samarbeten på andra platser i landet de kommande åren.

LOI med Coop Nord i Umeå

Under perioden tecknade vi också ett LOI med Coop Nord om en storsatsning i Umeå, där avsikten är att Agtiras hållbara gurkor ska säljas i Coops alla butiker i området. Vad som gör detta avtal extra intressant är att vi därmed utökat vår kundgrupp; tidigare har Agtira enbart tecknat avtal med olika ICA Maxi-butiker. Vi ser nu stor efterfrågan även från andra stora kedjor.

Första steget utanför Sveriges gränser

Under perioden har vi tecknat ett LOI med en stor norsk grönsaksgrossist, som vill att vi etablerar ett större Agtira-system i Norge. Därmed har vi för första gången gått utomlands med Agtiras affärssystem. Jag kan försäkra att intresset från utlandet är stort, så detta lär inte bli den enda etableringen utanför Sverige.

Viktigt samarbete om överskottsvärme

Ännu ett trendbrott kan rapporteras från perioden; vi har tecknat avtal med Hive Blockchain Technologies, som driver en stor datahall i Boden. Agtira avser att etablera en odlingsanläggning i anslutning till deras datahall.

Det har till och från framförts kritik mot att datahallar kräver mycket energi för att driva och kyla ner de servrar de innehåller. Alla verksamheter kommer behöva se över sin miljöpåverkan och här kan vi på Agtira bidra med en lösning.

Tanken är alltså att vi i Boden ska etablera ett odlingssystem intill datahallen, så att spillvärmen används i vårt växthus.

Hive har sedan starten fokuserat på att minska sin miljöpåverkan och har därför valt att etablera sina anläggningar i områden med tillgång till grön och förnybar energi. Där har man dessutom implementerat olika lösningar för att ta tillvara energiöverskott. Jag vill påstå att det är ett lysande exempel på hur två helt olika företag kan samarbeta och bidra till ökad hållbarhet.

Jag hoppas att vi framöver kommer att kunna presentera liknande samarbeten, där Agtira bidrar till ett bättre klimat, både genom våra stadsodlingar och genom att vi använder överskottsvärme från andra verksamheter.

Grön el och energisnål teknik

De höga el- och bränslepriserna har den senaste tiden varit mycket uppmärksammade, de påverkar oss alla. Men samtidigt känns det väldigt bra att kunna konstatera att Agtiras affärsmodell är hållbar, i alla avseenden: Det är självklart så att vi konsumerar el i våra anläggningar, men om man ser till de volymer vi producerar är mängden el per kilo fortfarande mycket låg, om man jämför med branschen i stort.

Till saken hör också att Agtira använder 100% grön el, från förnybara källor från sol, vind och vatten. Vi använder oss av toppmodern och energisnål LED-teknik som belysning i våra växthus. Den värme som de producerar används dessutom i växthusen. Agtiras affärsmodell med härodlat håller verkligen i längden.

Hur smart – och hur dyrt – är det inte att frakta livsmedel i kyltransporter långa sträckor i lastbil eller med flyg, jämfört med att odla allt vid butiken, som Agtira gör?

Första butiksodlingen levererar enligt plan

Agtiras framgångar innebär också utmaningar. Vi måste försäkra oss om att de nya odlingsanläggningarna verkligen kommer i gång som de ska och levererar de volymer vi räknat med. Därför känns det väldigt bra att kunna konstatera att vår allra första anläggning i en butik, Agtira InStore i ICA Maxi Sundsvall, levererar enligt plan.

För att försäkra oss om att vi verkligen möter det behov som uppstår när fler odlingsanläggningar på kort tid ska etableras har vi under perioden anställt Peter Söderback som Chief Product Officer. Peter har en gedigen kompetens och ett stort kontaktnät efter att ha arbetat inom växthusbranschen i Finland i 35 år, varav 25 år med belyst odling. Peter ansvarar nu för att våra odlingssystem utvecklas för ännu säkrare och större produktionsvolymer.

Framgångarna leder till ökat kapitalbehov

För att klara alla de investeringar som avtalen leder fram till genomförde Agtira i oktober en riktad nyemission som gav 20 miljoner kronor.

Agtira vänder också blicken mot andra investerare. Därför känns det mycket bra att berätta att Agtira i somras blev utvalt till investerarkonferensen Nordic-US Food Summit i Silicon Valley.

Det här visar mycket tydligt hur man ser på Agtira; vi anses vara ett av de mest lovande hållbarhetsföretagen i Norden inom food tech. Nordic Food Innovation arbetar för att koppla ihop särskilt intressanta och innovativa företag inom den hållbara nordiska livsmedels- och jordbruksindustrin med ett stort nätverk med amerikanska industripartners, investerare och andra intressenter.

Konferensen hålls i början av november och vi hoppas att den ska leda till nya kontakter och nytt kapital till Agtiras fortsatta expansion.

Byter till Nasdaq FNGM i slutet av året

Det är också för att öka och förenkla tillgången till institutionellt kapital som Agtira i slutet av året byter handelsplats från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market, som är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad.

Agtiras satsning på en mer resurseffektiv och hållbar matproduktion har ett massivt stöd. Nu fortsätter vi vår expansion – ”Redefining Local Food”!

Christer Edblad

Tillförordnad vd Agtira 

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022 kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Hela rapporten för tredje kvartalet 2022 finns bifogad.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

20 October, 2022

Agtira genomför nyemission för att inte tappa tempot i expansionen

Agtiras styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till ett antal aktieägare för att möjliggöra planerade investeringar, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen på 16:65 har fastställts baserat på aktiens volymvägda snittkurs under den senaste handelsdagen, den 18 oktober 2022. Emissionen genomförs utan rabatt.

Beslutet att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt beror dels på att styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt, och dels på att styrelsen ser dessa investerare som strategiskt viktiga för bolaget, eftersom de bedöms som kapitalstarka, stabila och långsiktiga ägare.

Totalt kommer högst 1 201 202 st B-aktier att emitteras till en kurs på 16:65 SEK, vilket baseras på aktiens volymvägda snittkurs under den senaste handelsdagen, den 18 oktober 2022. Bolaget kommer därmed tillföras 20 MKR i kapital.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats. De nya aktierna förväntas upptas till handel på NGM Nordic SME så snart som möjligt efter det att betalning för aktierna erlagts och emissionen registrerats hos Bolagsverket.

”Vi tror verkligen på bolagets hållbara affärsmodell”

Två av dem som nu utökar sitt innehav i Agtira är Stig Svedberg och Lars Göran Bäckvall, välkända näringslivsprofiler i Västernorrland.

”Vi tror verkligen på Agtira och på bolagets hållbara affärsmodell och vår tro har inte minskat det senaste året. Tvärtom! Att producera och sälja mat i direkt anslutning till konsumenter på stormarknader är framtiden! Intresset för Agtira är mycket stort och därför är det positivt att vi nu kan ge bolaget möjlighet att växla upp tempot, så att de kan möta den växande efterfrågan på Agtiras odlingssystem”, säger Stig Svedberg och Lars Göran Bäckvall i ett gemensamt uttalande.

ICA-handlaren i Sundsvall deltar i nyemissionen

Bland andra aktieägare som deltar i nyemissionen kan nämnas Tomas Emanuelz, handlare på ICA Maxi Sundsvall, som driver den allra första butiken med Agtiras InStore-system, världens första butik med vertikalodlade gurkor.

”Jag har själv på nära håll sett fördelarna och potentialen med Agtiras hållbara stadsodlingar och därför vill jag gärna vara med på den fortsatta resan, inte bara som kund, utan även som aktieägare”, förklarar Tomas Emanuelz.

”Vi vill inte tappa momentum i expansionen”

Agtira har under det senaste året blivit mycket uppmärksammat för sina hållbara stadsodlingar och för sin affärsidé med härodlat, dvs man odlar grönsaker där kunderna finns.

Företaget har tecknat flera viktiga avtal med dagligvarubutiker om att anlägga odlingssystem i nära anslutning till butikerna. Man har också tecknat ett viktigt ramavtal med grönsaksgrossisten Greenfood, som innebär att tio stora odlingssystem ska etableras på olika platser i Sverige de kommande åren, där Agtira svarar för investeringarna.

”Agtira har tecknat en rad viktiga avtal det senaste året och intresset för Agtiras produkter bara ökar. Vi vill inte tappa momentum i denna expansion och för att öka kapitalet gör vi denna framåtriktade nyemission och planerar för samarbete med bank om ytterligare bankfinansiering”, kommenterar Agtiras CFO och t f vd, Christer Edblad.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022, kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

29 September, 2022

Agtira och Greenfood tecknar avtal om den första stadsodlingen, värt 80 miljoner kronor för Agtira

Under våren tecknade Agtira och Greenfood ett ramavtal, som innebär att man de kommande åren ska etablera ett tiotal stora odlingssystem på olika platser i Sverige, främst i storstadsområdena, för att tillgodose svenskarnas ökade intresse för närproducerad och hållbar mat.

Nu står det klart att den första av dessa stadsodlingar kommer att uppföras i anslutning till ICA Maxi Haninge, som därmed blir helt självförsörjande på gurka, året om.

Enligt avtalet mellan Greenfood och Agtira kommer många av de gurkor som odlas i Haninge att tas omhand av Greenfood, som via sitt nationella distributionsnät och partners ser till att de når butikskedjor, enskilda butiker och restauranger.

Avtalet med Greenfood väntas generera en omsättning för Agtira på 80 miljoner kronor under tio år. Avtalet med ICA Maxi presenterades den 1 juli och beräknas vara värt 40 miljoner kronor under tio år. För Agtira väntas därmed Greens-anläggningen i Haninge totalt generera en omsättning på 120 miljoner kronor.

Avtalet är ett så kallat Farming As a Service, FaaS, dvs Agtira ansvarar för bygget av anläggningen och driftar sen odlingen fram till skörd, delvis med hjälp av Artificiell Intelligens, AI. Med hjälp av AI kan Agtira optimera skörden, prognosticera volymerna och dessutom justera efter det aktuella behovet.

Allt som produceras i dessa vertikalodlingar kommer att marknadsföras och säljas av Greenfood. Genom vertikalodling, kortare transportsträckor och klimatsmart teknik kan vi erbjuda kunderna goda produkter som producerats på ett hållbart sätt”, kommenterar Magnus Nilsson, vd för Ewerman, en del av livsmedelskoncernen Greenfood.

”Det här är det första steget i en gemensam satsning mot en mer resurseffektiv och hållbar matproduktion tillsammans med Greenfood. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med dem få utveckla den svenska livsmedelsindustrin i hållbar riktning”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

”Hela livsmedelsbranschen behöver ta viktiga steg mot en hållbar utveckling och våra vertikalodlingar är precis vad marknaden efterfrågar. Smarta odlingssystem kommer att spela en central roll i Sveriges framtida utveckling av hållbart producerad mat och därför känns det extra roligt att presentera den allra första etableringen inom ramarna för vårt avtal med Greenfood”, tillägger Christer Edblad.

Några av fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar är att de:

 • Bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit särskilt uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.
 • Bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit särskilt uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.
 • Bidrar till att transporter med dess miljöpåverkan minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns.
 • Består av slutna odlingssystem, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med ca 95% och det sker inga utsläpp till naturen.
 • Bidrar till att svinnet i butikerna minskar kraftigt. Eftersom de nyskördade grönsakerna når butikshyllorna omedelbart efter skörd håller de sig fräscha betydligt längre än om de legat i transport och mellanlagrats i veckor.
 • Är yteffektiva och tar därför inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, vVD Agtira
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Magnus Nilsson, VD Agtira Ewerman
Telefon: 0738 50 70 70, e-post: magnus.nilsson@ewerman.se

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 september 2022 kl.08.00

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

16 September, 2022

Agtira tecknar avsiktsförklaring med norsk grossist om samarbete på den norska grönsaksmarknaden

Ännu så länge handlar det om en avsiktsförklaring, ett LOI (Letter of Intent), med den norska grossisten, men tanken från bägge parter är att man efter fortsatta förhandlingar ska komma fram till ett bindande avtal.

Företaget ifråga är en rikstäckande aktör inom frukt- och grönsaksbranschen i Norge som gärna vill komma över tekniken bakom Agtiras omtalade system med att odla olika grönsaker i växthus.

”Marknaden för frukt och grönt i Norge regleras med importförbud en stor del av året, vilket givetvis gör Agtiras teknologier extra intressanta, eftersom de innebär att det växer året runt och det går att skörda fortlöpande, oavsett om det är januari eller augusti”, kommenterar Pontus Lamberg.

Avsikten är inte att Agtira ska börja marknadsföra och sälja grönsaker i Norge, betonar han.

”Nej, vi fortsätter att fokusera på det vi är bäst på, att utveckla teknologi och system för akvaponi och odling.”

Några mer konkreta uppgifter om hur samarbetet med det norska företaget är tänkt att fungera kan inte Pontus Lamberg ge idag.

”Norge är en reglerad marknad med få aktörer, därför kan vi i det här läget inte berätta mer. Men det är en aktör vi tror mycket på och en som kommer vara viktig för vår kommande tillväxtresa i Norge”.

Agtiras FoU-avdelning har sedan tidigare bland annat utvecklat PICS, Agtira Intelligent Control Systems, ett världsunikt styrsystem. Med hjälp av AI, Artificiell Intelligens, kan man optimera tillväxt, kvalitet och kontrollera det som odlas i växthuset. PICS ger dessutom information som det mänskliga ögat inte kan se. Via strategiskt placerade sensorer kan all data analyseras med stor precision. Omvänt kan man också styra produktionen av grönsaker efter butikernas behov, så att svinn kan undvikas.

Agtiras forskningsavdelning har även sökt patent som gäller innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

Företaget sökte så sent som i våras patent för en flytande växtnäring som framställs av växtavfall och fiskslam. Det är en blandning som innebär att växtavfall och fiskslam som bildas vid den akvaponiska odlingen kan tas omhand, samtidigt som man minimerar behovet att ta in näringsämnen utifrån. 

”Allt fler i branschen börjar inse att Agtira är ensamt om dessa viktiga odlingsteknologier för framgångsrika stadsodlingar, och därför är det många som kontaktar oss om samarbete", kommenterar Pontus Lamberg.

"Detta LOI bekräftar att det även finns ett internationellt intresse för våra teknologier. Agtira vill ju på sikt gärna expandera utanför Sverige; Norden, Europa och världen. En etablering i Norge skulle vara ett naturligt steg för oss”, avslutar han.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, COO Agtira
Telefon: 070 415 00 47, e-mail: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 september 2022 kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

9 September, 2022

Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain Technologies om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling

Företaget Hive Blockchain Technologies (HIVE), som är listat på Toronto, Frankfurt- och Nasdaq-börserna, har anläggningar i Kanada, Sverige och på Island. Hive har sedan starten fokuserat på att minska sin miljöpåverkan och har därför valt att etablera sina anläggningar i områden med tillgång till grön och förnybar energi. Där har man dessutom implementerat olika lösningar för att ta tillvara energiöverskott.

Det är av den anledningen som Agtira nu tecknat en avsiktsförklaring, ett LOI, med Hive inför en etablering i Boden. Hive äger nämligen Bikupa Datacenter, som där förvaltar driften av en stor dataanläggning.

”Vi har tecknat avsiktsförklaringen för att tillsammans jobba för en grönare industri, där värmeresurser från datahallen, som i dagsläget bara släpps ut, nu kan tas tillvara och vi får ytterligare en dimension i våra kretsloppsodlingar. Det kan även komma ha betydande positiv påverkan på lönsamheten”, förklarar Pontus Lamberg, COO på Agtira.

”Ser det som en kvalitetsstämpel”

Han ser det som mycket positivt att hållbarhetsföretaget Agtira nu går mot ett samarbete med Hive, som har en utpräglad ESG-strategi (Environmental, Social, Governmental), som passar Agtiras värderingar.

 ”Det är ett positivt tecken att internationella aktörer får upp ögonen för Agtira, jag ser det som en kvalitetsstämpel. Det här kan bli en unik kombination av företag som tillsammans gör något gott för miljön och invånarna i regionen”, säger Pontus Lamberg.

”Att samlokalisera vår livsmedelsproduktion med den här typen av verksamheter visar på en stark symbios mellan olika industrier. Det här kommer att underlätta vår framtida expansion, eftersom vi hela tiden söker nya innovativa och lönsamma lösningar”, tillägger han.

Frank Holmes, som är VD på Hive, instämmer:

”I Agtira har vi hittat en strategisk partner som delar en liknande vision och som kompletterar vår ESG-strategi och fokus på en cirkulär ekonomi. I det här fallet rör det sig om en helikopterhangar som återanvänds som datacenter. Vi använder förnybar energi från närliggande Bodens kraftverk och det är värmen som genereras från våra datorer som i sin tur kommer att värma Agtiras växthus”.

Johanna Thörnblad, VD på Bikupa Datacenter fortsätter:

“Under drygt ett år har vi varit i samtal med Bodens Utveckling om att hitta en bra samarbetspartner för att kunna ta tillvara den värme som vårt datacenter genererar. Nu är vi mycket nöjda med att ha skrivit på en avsiktsförklaring med Agtira, som vi ser som en seriös partner för ett sådant viktigt projekt som att kunna odla och sälja grönsaker året runt i norra Sverige”.

Planerar större växthus i Boden

Om förhandlingarna med Bikupa Datacenter leder till ett bindande avtal planerar Agtira att etablera ett större växthus i anslutning till datahallen, där man året om kan odla gurka, tomater – och på sikt kanske även lax.

Agtira har på senare tid blivit uppmärksammat för sin affärsidé med härodlat, dvs unika växthus som etableras i stadsmiljö, oftast i anslutning till olika köpcenter. Hos ICA Maxi i Sundsvall vertikalodlas till exempel stora mängder gurka, vägg i vägg med butiken. Samma sak är på väg att etableras i Skellefteå och i slutet av året kommer en stor anläggning invigas hos ICA Maxi i Östersund, där både gurka, tomater och lax kommer att odlas i ett och samma slutna system.

ICA Maxi Haninge, Sveriges största ICA-butik, står sen på tur och kommer att bli helt självförsörjande på gurka, tack vare Agtira.

Många fördelar med Agtiras stadsodlingar

Fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar av gurka är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlat är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% och det sker inga utsläpp till naturen.

En annan viktig effekt är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Johanna Thörnblad, VD Bikupa Datacenter AB                                                                                                      

Telefon: 0034 678 712 414  johanna@hiveblockchain.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Om Hive Blockchain Technologies

HIVE Blockchain Technologies Ltd. börsnoterades 2017 som det första kryptovalutabolaget med en grön energi- och ESG-strategi. HIVE är en tillväxtorienterad teknikaktie i den växande blockkedjesektorn.  HIVE äger moderna datacenter som drivs med förnybar energi i Kanada, Sverige och Island, där företaget enbart köper grön energi för mining i molnet och HODLing av både Ethereum och Bitcoin. Sedan början av 2021 har HIVE haft merparten av sina ETH- och BTC-mining vinster i säkert förvar. Företagets aktier ger investerarna en möjlighet att ta del av vinsterna i den digitala valutahandeln, och en portfölj av kryptovalutor såsom ETH och BTC. 

1 September, 2022

Agtira rekryterar specialkompetens när företaget växlar upp för att klara den snabba expansionen inom hållbar växthusodling

Vårens uppmärksammade ramavtal med Greenfood-koncernen var Agtiras största avtal hittills och det innebär att Agtiras expansion tar rejäl fart; minst tio odlingsanläggningar (så kallade ”Greens”) kommer de närmaste åren att etableras på olika platser i Sverige. Detta utöver alla de andra etableringar som Agtira kommer att genomföra i anslutning till olika livsmedelsbutiker.

Gedigen kompetens och stort nätverk

”Dessa tio odlingsanläggningar kräver i sig inte någon större vidareutveckling. Desto viktigare blir det för oss att fokusera på leverans och optimering av produktionsprocessen av våra vertikalodlade gurkor. Det är därför som vi skaffar oss den spetskompetens som behövs och därför är vi så glada åt att kunna presentera vår nye medarbetare, Peter Söderback”, säger Christer Edblad.

Peter Söderback känner till Agtira väl, bland annat efter att ha varit styrelseledamot och även arbetat som konsult för Agtira. Peter är trädgårdstekniker, med en gedigen kompetens och ett stort kontaktnät efter att ha arbetat inom växthusbranschen i Finland i 35 år, varav 25 år med belyst odling. Hans senaste tjänst är som områdesdirektör för Schetelig, en ledande finsk koncern med flera olika divisioner verksamma inom växter och växthusodling.

Nu blir han Chief Product Officer på Agtira och kommer där att ansvara för all odlingsrelaterad drift samt utveckling av Agtiras odlingssystem. I den rollen kommer han att vara chef över en ny avdelning på Agtira där man samlar all personal med odlings- och teknikkompetens.

”Deras fokus blir att se till att våra odlingssystem ständigt utvecklas och att produktionen ökar”, berättar Christer Edblad.

”Agtiras vertikalodlingar ligger långt fram i branschen”

”Jag ser verkligen fram emot detta! Jag har följt Agtira under lång tid och vet att det är ett mycket spännande företag. Agtiras koncept hållbara stadsnära vertikalodlingar ligger långt fram i branschen. Det ska bli mycket stimulerande att få vara med på den fortsatta resan”, kommenterar Peter Söderback.

Inledningsvis kommer han att arbeta halvtid för Agtira och halvtid för Schetelig, men efter årsskiftet kommer han enligt planerna att gå över till heltid för Agtira.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD
Telefon: 070 26 11 039, e-post:
christer.edblad@agtira.com

Peter Söderback, Chief Product Officer

Telefon: + 358 40 074 9494 e-post: peter.soderback@schetelig.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira,erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.