Regulatory

Sammanfattning av andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 3233 KSEK (3717 KSEK)

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3443 KSEK (-3531 KSEK)

Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,29 SEK (-0,52 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Omsättningen för årets andra kvartal summeras till 3,2 MSEK med ett rörelseresultat på -3,4 MSEK, vilket skall jämföras med en omsättning på 3,7 MSEK och ett rörelseresultat på -3,5 MSEK under samma period förra året. Vi ser en avsevärd förbättring jämfört med de två sista kvartalen 2020 och det första 2021. Under perioden har vi fortsatt haft ett lägre kapacitetsutnyttjande än förra året, vilket är en följd av att iordningställa anläggningen i enlighet med avtalet med Grönsakshuset. Det börjar dock synas tydliga förbättringar i resultaträkningen. Kostnadsbilden i moderbolaget är cirka 1 MSEK lägre i andra kvartalet än samma kvartal förra året och i kvartalets resultat finns dessutom en engångskostnad för namnbyte om cirka 0,5 MSEK inräknat. Även värt att notera är att företaget, på grund av covid-19, hade nedsatta arbetsgivaravgifter under denna period förra året. Det gav en positiv effekt om cirka 300 TKR i Q2 2020. Den samlade bilden är detta är ett stort kliv framåt och att vi nu verkligen är på väg åt rätt håll. I Q3 förväntas full effekt av avtalet med Grönsakshuset, då vi inte har några extraordinära omplanteringar planerade, utan nu ligger helt enligt plan.

Försäljningen pekar åt rätt håll, kostnaderna går nedåt och vi har tecknat vårt första avtal för en världsunik systemleverans till en ICA MAXI-butik. Vi har dessutom genomfört ett namnbyte och profilerat oss som ett modernt foodtech-bolag som ligger i framkant inom vårt område. Vi har genomfört övergången från producent till foodtech- bolag och kan fokusera på det sistnämnda, vilket känns otroligt inspirerande och spännande. Det börjar nu bli tydligt vilken effekt vårt avtal med Grönsakshuset ger oss. Den stora skillnaden är att kostnaderna minskar på alla områden samtidigt som omsättningen sakta rör sig uppåt. Att vi i detta kvartal, trots lägre omsättning, ändå minskar förlusterna jämfört med förra året är naturligtvis oerhört positivt. Lägger vi dessutom till det faktum att vi haft cirka 0,5 MSEK i kostnader kopplat till namnbytet samt att företag under denna period förra året hade nedsatta arbetsgivaravgifter, inser man snabbt att den positiva effekten är kraftfull. Den minskade omsättningen härrör delvis ur det faktum att vi även i Q2 var tvungna att göra extra omplanteringar för att anpassa verksamheten till avtalet. I Q3 finns inget sådant planerat och vi bör då kunna se den fullständiga effekten av företagets omvandling.

Telefonen har gått varm sedan vi tecknade avtal om att leverera världens första system för inomhusodling av gurka till ICA MAXI i Sundsvall. Vi har pågående diskussioner med flera av de tunga aktörerna i Sverige och jag skulle bli förvånad om vi inte kommer i mål med åtminstone ytterligare några InStore system under det andra halvåret. Därutöver fortgår även förhandlingarna med ICA MAXI Östersund om en Agtira Complete och jag har goda förhoppningar om att vi inom kort skall kunna komma i mål med ett avtal. Sammantaget ser jag en mycket spännande tid framför oss på systemförsäljningssidan. Jag är övertygad om att de allra flesta livsmedelsbutiker inom ett par år har någon form av egen grönsaksproduktion i sina butiker.

Notera

Denna information är sådan som Agtira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2021 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400
E-post: Mattias.gemborg@agtira.com

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.agtira.com

Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Documents & links