Regulatory

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) (“Peckas Naturodlingar” eller “Bolaget”) har den 11 juni 2020 hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat – balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen och den verkställande direktören.

Stämman beslutade följande arvoden till styrelse och revisor:

Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.

Till Styrelseledamöter anställda i Peckas Naturodlingar AB (publ): inget arvode utgår.

Revisor: enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter för omval: Johan Stenberg och Daniel Brännström för perioden fram till nästa årsstämma. Nyval Hans Axelsson som ordförande, Peter Sendelbach styrelseledamot och Peter Söderback styrelseledamot.

Till Revisor omvaldes Johan Lindström, Revecon.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibler eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen.

§ 4 Aktiekapital: Aktiekapitalet ska vara lägst 2 943 333 och högst 11 773 332 sek.

§ 5 Antal aktier: Antal aktier ska vara lägst 5 886 666 och högst 23 546 664

Det beslutades att ingen namnändring skulle göras då flera bättre namnförslag har framkommit som skall utredas vidare innan ett beslut kan tas.

2020-06-11

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD

e-post: mattias@peckas.se

Mobil: 0702-65 44 00

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 21

Documents & links