SAMMANFATTNING HALVÅRSRAPPORT 2017 · 27 juni noterades Peckas Naturodlingar på NGM Nordic MTF · Bygget av 4000 kvm produktionsanläggning i Härnösand går enligt tidsplan · En andra publik emission tecknades till 172% och gav bolaget ett tillskott på 12,5 MSEK · Arbetet för vidare expansion har påbörjats och vi förhandsprojekterar på ett flertal platser i Sverige. · Kassaflödet under perioden var -5 411 852 kr. Soliditeten var 89%. Likviditeten var 10 104 624 kr. Rörelseresultatet -1 738 875 kr. Resultat per aktie -0,79 kr.

VD Kommentar
Det är glädjande att se det stora intresset för Peckas Naturodlingar och det vi arbetar för – närodlad, resurseffektiv och giftfri mat. Första halvåret 2017 har präglats av byggstart av vår första kretsloppsbaserade växthusanläggning, den största i sitt slag i Europa, och finansiering.

Växthusbygget i Härnösand går enligt tidsplan
Byggandet av vår produktionsanläggning på Saltvikshöjden i Härnösand håller tidsplanen. För byggprojektet i Härnösand har vi samlat expertis för byggnation av tomat- och fiskodling. Vi har arbetat med världsledande konsulter och leverantörer från sju olika länder. Varje del leverantör har haft egna montörer här under byggtiden. Som mest har 20 personer arbetat samtidigt på bygget.

Bra PR för Peckas Naturodlingar
Trend- och reportage magasinet White Paper lyfter i nr 2/2017 fram Peckas Naturodlingar som en intressant livsmedelsproducent. Magasinet ges ut av redaktionen för välrenommerade White Guide som årligen testar och bedömer Sveriges bästa restauranger. Även SVT har gjort ett längre reportage om oss som sänts över hela Sverige.

Notering av vår aktie på NGM Nordic MTF
27 juni fick vi ringa i klockan och vår aktie finns för daglig handel på Nordic MTF-listan. Vårt kortnamn är: PEKA MTF B

Kommande rapporttillfällen

  • Bokslutskommuniké 2017 publiceras 16 februari 2018
  • Halvlårsrapport 2018 för perioden januari – juni publiceras 25 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2017-08-25

Hugo Wikström
hugo@peckas.se
070- 534 30 01

Länkar till artiklar och filmer finns på vår hemsida:
www.peckas.se.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00

Fakta om Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodling stöttar varandra. Vi odlar fisken i slutna system som inte lämnar några utsläpp. Vattnet från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna, tomaterna renar vattnet från näringsämnen och vattnet går tillbaka till fiskodlingen – ett kretslopp. 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har under 20 år aldrig haft problem med sjukdom eller behövt medicinera fiskarna i vår utvecklingsanläggning. Fiskarna matas med ekologiskt foder baserat på vegetabilier och fiskrens från hållbart fiske i världshaven.

Documents & links