Regulatory

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (“Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 26,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 20 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 15 december 2020 (“Företrädesemissionen”), blev fulltecknad. I Företrädesemissionen tecknades 2 825 068 aktier, motsvarande ca 80 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 505 001 aktier, motsvarande ca 71 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 151 %. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i EU-tillväxtprospektet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 529 401 aktier till samma kurs som i Företrädesemissionen. Bolaget tillförs genom Företrädes- och övertilldelningsemissionen ca 30,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 3 529 341 B-aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 1-15 december 2020. Teckningskursen uppgick till 7,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 151 %, varav ca 80% med stöd av teckningsrätter och ca 71 % utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i EU-tillväxtprospektet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 529 401 aktier till samma kurs som i Företrädesemissionen. Bolaget tillförs genom Företrädes- och övertilldelningsemissionen ca 30,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Kommentar från Mattias Gemborg, VD

"Det känns otroligt roligt att emissionen blev så lyckad och jag vill verkligen tacka för förtroendet som både gamla och nya investerare visar oss. Jag ser fram emot ett mycket spännande år 2021 då vi räknar med att leverera de första odlingssystemen och fortsätta bryta ny mark inom framtidens hållbara livsmedelsproduktion ", säger Mattias Gemborg.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 30 november 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 18 december 2020. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädes- och övertilldelningsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 029 371 SEK, från 3 529 341,50 SEK till 5 558 712,50 SEK och antalet aktier kommer att öka med 4 058 742 aktier, från 7 058 683 aktier till 11 117 425 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit uppgår därmed till ca 36,5 %.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade B-aktier ("BTA") på Nordic SME pågår under kortnamnet "PEKA BTB" (ISIN-kod: SE0015222617) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 5, 2021.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 11.00

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 30 november 2020.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I PECKAS NATURODLINGAR AB I NÅGON JURISDIKTION.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links