2019 har präglats av stora och viktiga investeringar i verksamheten samtidigt som försäljningen fortsatt att öka. Under fjärde kvartalet har omsättningen nästintill tredubblats jämfört med samma kvartal i fjol. Vår utökade kapacitet, i och med färdigställandet av det tredje växthuset, har bidragit till ökade kostnader, en högre energiförbrukning och mer personal. Det betyder att investeringarna […]

2019 har präglats av stora och viktiga investeringar i verksamheten samtidigt som försäljningen fortsatt att öka. Under fjärde kvartalet har omsättningen nästintill tredubblats jämfört med samma kvartal i fjol. Vår utökade kapacitet, i och med färdigställandet av det tredje växthuset, har bidragit till ökade kostnader, en högre energiförbrukning och mer personal. Det betyder att investeringarna som gjorts haft en väsentlig påverkan på resultatet. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -5,25 Mkr jämfört med -2,89 Mkr fjärde kvartalet i fjol.Under fjolåret uppnådde vi viktiga milstolpar och nu har vi tre växthus som totalt omfattar drygt 1 hektar. Vår förhoppning är att fördubbla produktionen under 2020 samtidigt som vi förbereder vår internationella expansion. Sammantaget står vi starkare än någonsin tidigare och jag ser fram mot ett fantastiskt 2020.

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER (2019-01-01 – 2019-12-31)

  • Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 8 438 KSEK (3 791 KSEK)
  • Rörelseresultatet för helåret 2019 uppgick till -14 051 KSEK (-7 131 KSEK)
  • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -2,5 SEK (-1,79 SEK)

FJÄRDE KVARTALET (2019-10-01 – 2019-12-31)

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 463 KSEK (852 KSEK)
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -5 250 KSEK (-2 878 KSEK)
  • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,92 SEK (-0,71 SEK)

VD-ORD:

När jag blickar tillbaka på 2019 är det med glädje som jag kan konstatera att Peckas Naturodlingar har gjort stora och viktiga framsteg. När jag blickar framåt ser jag att vi går en ljus framtid till mötes med ett fortsatt starkt fokus på ökad produktion, högre effektivitet och, inte minst, att vi fortsätter att erbjuda alla våra kunder smakrika och hållbart producerade livsmedel.

Att vår verksamhet utvecklas bra råder det ingen som helst tvekan om. Under året som gick ökade vi vår omsättning med 123 procent till 8,4 miljoner kronor jämfört med 2018. Att vi kunnat öka försäljningen så pass kraftigt på så kort tid speglar utvecklingen i samhället där allt fler efterfrågar hållbar, god och hälsosam mat.

Även om det är bra så är vi inte nöjda. Framöver ligger stort fokus på att ytterligare öka omsättningen så att vi kan leverera ett positivt resultat.

Ett viktigt steg för att nå det målet var den expansion som vi genomförde i fjol med vårt tredje växthus som stod klart vid årsskiftet. I genomsnitt tar det två år för ett nytt växthus att nå full produktionskapacitet. Vårt senaste växthus innebär en expansion om drygt 50 procent och vi når då en årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 40 ton regnbågslax. När vår andra fiskodling är färdig ökar produktionskapaciteten från 40 till 60 ton regnbågslax. Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 Mkr på rullande 12 månader och innebär att vi kan generera positivt kassaflöde år 2021.

RIKSTÄCKANDE FÖRSÄLJNING

Under året har vi utökat vårt återförsäljarnätverk. Vi är numera rikstäckande i och med att vi finns på Lidl i hela Sverige. Sedan tidigare finns vi även hos Coop och Ica samt hos premium kedjorna Cajsa Warg och Paradiset. Dessutom har vi utökat vår närvaro i Stockholm, och sedan i december har vi även stärkt vår position på västkusten. HoReCa-segmentet (hotell, restaurang och catering) är mycket viktigt för oss, dels för att vi ökar omsättningen, dels för att det stärker vårt varumärke. Vi tecknade avtal med BRA-flyg och våra tomater finns även på SJ-tåg. Under året har vi utökat produktlinjen med ett flertal premiumprodukter så som rökt fisk och marmelad.

Vår produktion av regnbågslax utvecklas väl. Under året har vi fått tillstånd att sälja fisk och inlett försäljning. Dessutom har vi byggt ett eget kläckeri och slakteri, vilket minskar risken att vi får in extern smitta och dessutom kan vi säkerställa att vi alltid har tillgång till fiskyngel. Vi fortsätter att arbeta hårt med att färdigställa vår andra fiskodling, vilket kommer att stå klart under året.

PECKAS SOLUTIONS

En viktig inkomstkälla på sikt är vårt affärsområde Peckas Solutions som ska sälja system, produkter och genom konsulttjänster stödja andra företag som vill arbeta med akvaponisk odling. Vi utvecklar ett styrsystem baserat på artificiell intelligens för akvaponisk odling i industriell skala. Peckas Solutions har även utvecklat och patentsökt en ny biobädd, vilket är hjärtat i bolagets odlingssystem. Biobäddarna är modulärt uppbyggda vilket möjliggör för att snabbt kunna bygga stora odlingssystem på flera hektar till en betydligt lägre kostnad än tidigare.

På sikt kommer dessa lösningar att bli produkt tillskott i Peckas Solutions. På så sätt fortsätter vi att stärka Peckas Solutions vilket vi kommer att kunna dra nytta av när vi exporterar våra tjänster utomlands. Vi ser fortfarande ett stort och tilltagande intresse från internationella aktörer och får så gott som dagligen frågor avseende vår teknik för akvaponisk odling.

Under hösten genomförde vi en företrädesemission där intresset var mycket stort, vilket resulterade i att den blev tecknad till 232 procent. Jag vill passa på att tacka alla ägare för det stödet. Det gångna året präglades av stora investeringar samtidigt som försäljningen ökade. Därtill byggde vi ett vertikalt integrerat kläckeri för att minimera risker för sjukdomar hos regnbågslax.

FJÄRDE KVARTALET

2019 Under fjärde kvartalet nästintill tredubblades omsättningen jämfört med samma kvartal i fjol, från 0,85 till 2,46 Mkr. Under perioden ökade kostnaderna som en följd av att vi utökade produktionskapaciteten med 189 procent jämfört med 2018. Rörelsens kostnader i form av råvaror och förnödenheter uppgick till 3,69 Mkr, vilket kan jämföras med 1,31 Mkr samma kvartal föregående år. Externa kostnader ökade från 1,17 Mkr fjärde kvartalet 2018 till 1,3 Mkr 2019. Vidare uppgick personalrelaterade kostnader till 3,47 Mkr jämfört med 2,46 Mkr fjärde kvartalet 2018 som en följd av våra investeringar i både nationell och internationell expansion och medföljande rekryteringskostnader på grund av utökning av personal till våra vårt andra och tredje växthus. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -5,25 Mkr jämfört med -2,89 Mkr fjärde kvartalet i fjol.

Under de senaste tre åren har vi byggt tre växthus och det tar två år för ett växthus att nå full kapacitet och göra break even. För att nå svarta siffror arbetar vi även med effektiviseringar, vilket resulterat i att vi har ökat produktionen per kvadratmeter och sänkt såväl våra drifts- och energikostnader. Bakgrunden till att våra kostnader har ökat relativt mycket beror på att vi gjort stora investeringar som kommer att leda till effektiviseringar under många år. I vårt nybyggda växthus har vi även integrerat energibesparing lösningar, exempelvis en ny generation av LED-lampor som både sänker energikostnaderna och optimerar produktionen genom att applicera rätt ljus på rätt plats. Dessutom innebär även vårt nya styrsystem också besparingar.

Under de senaste åren har vi gjort flera stora investeringar och nu ligger fokus på att optimera våra anläggningar och öka omsättningen. Som tidigare meddelats är det med stolthet jag lämnar över rollen som VD för Peckas Naturodlingar till min efterträdare. Jag är tryggt förvissad om att Peckas Naturodlingar förblir en vinnare som konsekvent skapar hållbart värde framöver till sina kunder, anställda och aktieägare.

Under fjolåret uppnådde vi viktiga milstolpar och nu har vi tre växthus som totalt omfattar drygt 1 hektar. Vår förhoppning är att fördubbla produktionen under 2020 samtidigt som vi förbereder vår internationella expansion. Sammantaget står vi starkare än någonsin tidigare och jag ser fram mot ett fantastiskt 2020.

Elena Petukhovskaya

VD Peckas Naturodlingar

tel: 0768432204

mail elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 8.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links