“I mars 2018 påbörjade vi försäljningen på allvar – något som var möjligt tack vare den starka efterfrågan på lokalt producerade och högkvalitativa tomater från det svenska folket. Det är tack vare den medvetenheten – och det positiva stöd vi fått från våra aktieägare och kunder – som gjorde att vi senare under året tog beslutet att bygga ut vår anläggning i Härnösand och därmed fördubbla vår produktion. När jag ser tillbaka på året som gått kan jag med stolthet konstatera att vi lyckats bevisa att vår kretsloppsodling fungerar i stor industriell skala, och att det fungerar både under hård vinterkyla och en lång varm sommar. Samtidigt har 2018 varit ett år då vi lärt oss väldigt mycket vilket lagt en grund för förbättrade processer inför kommande produktionscykel. Vi har utvecklat ett unikt koncept och har nu bra förutsättningar för att fortsätta utveckla vår affär!”

Sammanfattning

  • Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 3 791 KSEK (0 KSEK)
  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 851 KSEK (0 KSEK)
  • Rörelseresultatet för helåret 2018 uppgick till – 7 131 KSEK (- 7 740 KSEK)
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till – 2 878 KSEK (- 4 507 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för helåret 2018 uppgick till – 1,79 SEK (- 3,56 SEK)

Resultatkommentar

I slutet av första kvartalet 2018 påbörjades, för första gången i bolagets historia, försäljningen av bolagets produkter. Omsättningen för helårsperioden uppgick till 3 791 141 SEK som till största del härstammar från försäljning av bolagets kretsloppsodlade tomater till butiker i norra Sverige. Rörelseresultatet för 2018 var negativt, beroende på kostnader förknippade med investeringar för tillväxt och framtida expansion samt ett högre energipris.

VD-KOMMENTAR

Framgångsrikt första år för den största industriella kretsloppsodlingen i Europa

Det gångna året var utmanande, men samtidigt också framgångsrikt, för Peckas Naturodlingar. Positivt var att utvecklingen gick helt enligt planerna, och att vi nu vet att vår teknik fungerar. Det finns all anledning att vara optimistisk inför framtiden.

När jag ser tillbaka på året som gått kan jag med stolthet konstatera att vi lyckats bevisa att vår kretsloppsodling fungerar i stor industriell skala, och att det fungerar både under hård vinterkyla och en lång varm sommar.

Vi har under året bland annat färdigställt vår andra växthusanläggning, vilket möjliggör en fördubblad produktion av våra kretsloppsodlade tomater. Under fjärde kvartalet slutförde vi arbetet med att plantera om i det första växthuset samtidigt som vi planterade nya tomatplantor i det nybyggda växthuset. Vi ser fram emot den kommande skörden från bägge anläggningarna för att därigenom kunna öka vår försäljning. I oktober 2018 planterade vi även in ny fisk i våra tankar, som under tiden de växer sig stora kommer de ge våra kretsloppsodlade tomater näring. Regnbågslaxen kommer därefter erbjudas till försäljning under andra kvartalet 2019.

Vår teknologi har genererat högt intresse och vi har därför påbörjat utvecklingen av ett intelligent styrsystem för kretsloppsodling och placerat detta i ett nybildat dotterbolag Peckas Solutions AB.

Med en fungerande produktion på plats kommer vi att kunna lägga en växande del av vårt arbete på sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Med siktet inställt på nya marknader har vi det gångna året förhandlat med ett antal butiker i centrala Sverige. I slutet av januari 2019 kunde vi med glädje meddela att vi ingått avtal med Ica Kvantum i Liljeholmen och Paradiset, avseende försäljning av våra kretsloppsodlade tomater i Stockholm. Vi kunde kort därefter meddela att vi ingått ett samarbete med dagligvarukedjan Lidl, som kommer erbjuda Peckas tomater till över 100 butiker i centrala och norra Sverige.

Vi avslutade fjärde kvartalet 2018 positivt med 128 månatliga aktiva kunder, vilket är en ökning med 50 % jämfört med tredje kvartalet. Den ökade kundbasen är ett resultat av vår ambitiösa försäljningsplan som vi satt upp för 2019. Vår totala försäljning under fjärde kvartalet uppgick till nästan samma nivå som under det tredje kvartalet. Detta trots att våra volymer var begränsade till följd av att vi planterade om i växthuset, vilket medförde att endast 50 % av tomaterna var tillgängliga för försäljning.

Sedan januari 2019 har vi full kapacitet i vårt första växthus och kommer även under andra kvartalet att ha full kapacitet i vårt andra växthus. Med hög efterfrågan från marknaden, ser vi fram emot att kunna leverera våra produkter till fler kunder.

Våra totala kostnader ökade med 68 % under fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet. Orsaken till ökningen förklaras till stor del av högre energiförbrukning under den kallare perioden och högre energipriser. Kostnader för råvaror och förnödenheter ökade från 0,78 Mkr under tredje kvartalet till 1,31 Mkr under fjärde kvartalet. Rörelsekostnaderna ökade på grund av att vi i och med det nya växthuset har varit tvungen att öka våra resurser för byggandet och den löpande driften. Våra externa kostnader fördubblades från 0,55 Mkr under tredje kvartalet till 1,17 Mkr under fjärde kvartalet.

Under perioden har personalkostnaderna ökat med 28% från 1,93 mkr under tredje kvartalet till 2,46 Mkr under fjärde kvartalet. Ökningen ligger i linje med vår strategi att investera i våra medarbetare som stöttar bolagets verksamhet och expansionsresa. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2,88 mkr jämfört med – 1,98 Mkr under tredje kvartalet, då vi fortsatt investera för tillväxt och framtida expansion.

Vi avslutade fjärde kvartalet 2018 positivt med 128 månatliga aktiva kunder, vilket är en ökning med 50 % jämfört med tredje kvartalet. Den ökade kundbasen är ett resultat av vår ambitiösa försäljningsplan som vi satt upp för 2019. Vår totala försäljning under fjärde kvartalet uppgick till nästan samma nivå som under det tredje kvartalet. Detta trots att våra volymer var begränsade till följd av att vi planterade om i växthuset, vilket medförde att endast 50 % av tomaterna var tillgängliga för försäljning. Sedan januari 2019 har vi full kapacitet i vårt första växthus och kommer även under andra kvartalet att ha full kapacitet i vårt andra växthus. Med hög efterfrågan från marknaden, ser vi fram emot att kunna leverera våra produkter till fler kunder.

Våra totala kostnader ökade med 50 % under fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet. Orsaken till ökningen förklaras till stor del av högre energiförbrukning under den kallare perioden och högre energipriser. Kostnader för råvaror och förnödenheter ökade från 0,78 Mkr under tredje kvartalet till 1,31 Mkr under fjärde kvartalet. Rörelsekostnaderna ökade på grund av att vi i och med det nya växthuset har varit tvungen att öka våra resurser för byggandet och den löpande driften. Våra externa kostnader fördubblades från 0,55 Mkr under tredje kvartalet till 1,17 Mkr under fjärde kvartalet.

Under perioden har personalkostnaderna ökat med 28% från 1,93 mkr under tredje kvartalet till 2,46 Mkr under fjärde kvartalet. Ökningen ligger i linje med vår strategi att investera i våra medarbetare som stöttar bolagets verksamhet och expansionsresa. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2,88 mkr jämfört med – 1,98 Mkr under tredje kvartalet, då vi fortsatt investera för tillväxt och framtida expansion.

Sammanfattningsvis har vårt första verksamhetsår varit en tid då vi lärt oss väldigt mycket vilket lagt en grund för förbättrade processer inför kommande produktionscykel. Vi har nu bra förutsättningar för att fortsätta utveckla vår affär. Vi arbetar kontinuerligt med nya initiativ för att säkerställa kvaliteten i alla våra led. Jag är övertygad om att det kommer ge oss möjlighet att konsekvent leverera hållbart värdeskapande för våra kunder, anställda och aktieägare.

Följ med på vår resa att tillhandahålla marknaden med klimatsmart, närproducerad och kretsloppsodlad mat.

Finansiell kalender
Delårsrapport för januari – mars publiceras den 10 maj 2019
Årsredovisning för 2018 och revisionsberättelse publiceras den 20 mars 2019 på bolagets hemsida www.peckas.se/ir
Delårsrapport för april – juni publiceras den 1 augusti 2019
Delårsrapport för juli – september publiceras den 1 november 2019
Bokslutskommuniké 2019 för perioden januari-december publiceras den 14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

2019-02-15

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD Telefon: 076 843 22 04 E-post: elena@peckas.se

Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Documents & links