Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 2 maj. Kallelse i helhet: Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2018 klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels […]

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 2 maj.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2018 klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 maj 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 31 maj 2018, klockan 12.00 under adress: Peckas naturodlingar AB, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, e-post: info@peckas.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 maj 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 26 maj 2018. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om:
– fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen -ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val av styrelse och i förekommande revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner.
11. Ändring av bolagsordning.
12. Avslutande av årsstämma

Förslag till beslut punkt 8
Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Peckas naturodlingar AB (publ): inget arvode utgår. Revisor enligt löpande räkning.

Förslag till beslut punkt 9
Till styrelseledamöter för omval: Johan Stenberg, Hugo Wikström och Daniel Brännström för perioden fram till nästa årsstämma.
Till styrelseordförande föreslås Johan Stenberg.
Till revisor för omval: Johan Lindström.

Förslag till beslut punkt 10
Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

Förslag till beslut punkt 11
Ändring av bolagsordning enligt följande:
Beslut om att ändra aktiekapitalets lägsta belopp till 1 320 000 sek samt högsta belopp till 5 280 000 sek.
Beslut om att ändra lägst antal aktier till 2 640 000 och högst antal aktier till 10 560 000.

Styrelsen Peckas naturodlingar AB

2018-04-30

Lite mer om Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra – 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker och fiskodlingen lämnar därmed inga utsläpp. Vi odlar fisken i slutna system – näringen från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna – tomaterna renar vattnet från näringsämnen – vattnet går tillbaka till fiskodlingen – och bildar ett kretslopp. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har därför aldrig haft problem med sjukdom eller behövt medicinera fiskarna. Fiskarna matas med ekologiskt foder, baserat på fiskrens och vegetabilier så att vi bidrar till hållbart fiske i världshaven.

Medvetenheten ökar i samhället, fler och fler vill äta närodlad mat utan tillsatser, mat som är naturligt och hållbart framtagen. Våra produkter är speciellt framtagna för dessa konsumenter och produktionen är redan uppbokad av grossist.

Målet är att växa i hela Sverige och producera på en total yta av 100 000 kvadratmeter vilket motsvarar en årlig produktion av 6 500 ton tomater och 650 ton fisk. Flera produktionsanläggningar är under projektering och nästa expansion sker i storstadsregion

Documents & links